Salta al contingut

Premsa

Oliva bonificarà fiscalment les activitats ubicades al Centre Històric de la ciutat

El regidor d’Hisenda i Centre Històric, Vicent Canet, ha informat que ahir dimecres, 21 de desembre, es va publicar al BOPV el text definitiu de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’IBI aprovada inicialment el passat 20 d’octubre per l’Ajuntament d’Oliva.

En aquesta modificació es va introduir, entre d’altres, una nova bonificació fiscal a favor d’immobles del Centre Històric en els quals es desenvolupen activitats econòmiques, d’acord amb una de les iniciatives plantejades al Programa ReViVal (Programa de Revitalització de la Vila i el Raval).

“Amb esta iniciativa es pretén contribuir a revitalitzar aquesta zona de la ciutat, en sintonia amb als acords adoptats per la Corporació Municipal en dates 31 de juliol de 2014 i 30 d’abril de 2015” assenyalava el regidor d’Hisenda i Centre Històric, Vicent Canet.

Condicions i requisits

El termini d’aplicació d’estes bonificacions comprendrà des del període impositiu següent a aquell en què s’efectue la declaració d’especial interés (o utilitat municipal), fins que deixen d’estar en vigor les referides bonificacions, en general.

En el supòsit dels pàrquings d’ús públic en règim de venda, únicament s’aplicarà la bonificació l’exercici posterior a la venda-transmissió.

El titular de l’activitat econòmica haurà de ser el subjecte passiu de l’impost, o bé acreditar el seu pagament si li ha estat repercutit com a arrendatari. I acreditar de la forma legalment establerta l’activitat-ús per al qual se sol·licita la bonificació.

Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà estar al corrent de les obligacions tributàries municipals.

Les bonificacions s’aprovaran per resolució d’alcaldia, una vegada comprovat el compliment de tots els requisits.

Descripció de les bonificacions

Les bonificacions, atenent als distints tipus d’activitats, són les que es mostren al requadre següent:

 

Tipus d’activitat

desenvolupada al centre històric

Bonificació
Oficines compartides en règim de coworking (vivers de creadors…) 70 %
Cases rurals 75 %
Comerços de pública concurrència (en planta baixa) oberts regularment (botigues, carnisseries, forns, perruqueries…) 85 %
Activitats destinades a la restauració (bars, cafeteries, restaurants…) 85 %
Activitats hoteleres (pensions, hostals, bed&breakfast…)

75 %

+ un 5% afegit per cada llit addicional, a partir de 4

Pàrquings d’ús públic

50 %

+ un 10% afegit per cada plaça (d’ús públic) addicional, a partir de 2

Pàrquings d’ús privat, en règim de venda o lloguer

(* En cas de venda, la bonificació únicament serà aplicable l’exercici posterior al de la transmissió)

50 %

+ un 10% afegit per cada plaça llogada o venuda addicional, a partir de 2

Qualsevol altre tipus d’activitat, ubicada al Centre històric, no contemplada als supòsits anteriors 50 %

 

Delimitació del centre històric a efectes de bonificació del tribut

Als efectes de la bonificació del tribut, per centre històric cal entendre el perímetre interior que queda delimitat pels següents carrers:

C/ Calvari

Tram final C/ del Niño

Ctra. N-332, tram Gabriel Ciscar (* només a efectes de delimitació)

Ctra. N-332, tram Poeta Querol (* només a efectes de delimitació)

Ctra. N-332, tram Convent (* només a efectes de delimitació)

Ctra. N-332, tram Alejandro Cardona (* només a efectes de delimitació)

Ctra. N-332, tram final Ctra. de Gandia (* només a efectes de delimitació)

C/ García Ordóñez

Connexió fins C/ M.D. del Rebollet

C/ Mare de Déu del Rebollet (immobles d’ambdues parts del carrer)

C/ Cantereria (immobles d’ambdues parts del carrer)

C/ Sant Blai (immobles d’ambdues parts del carrer)

Avinguda de la Font d’en Carròs (immobles d’ambdues parts del carrer)

C/ En projecte 21

Connexió fins a C/ Alt (Residència d’ancians i immobles part interior)

C/ Alt (immobles d’ambdues parts del carrer)

Plaça Fra Humil Sòria (immobles d’ambdues parts del carrer)

C/ Rausell

Parc – Zona verda C/ Muntanya

Connexió fins al C/ Covatelles

Tram final C/ Covatelles

C/ Collado (immobles d’ambdues parts del carrer)

C/ Curt (immobles d’ambdues parts del carrer)

C/ Fondo

C/ Castell de Santa Anna (immobles d’ambdues parts del carrer)

Tram final C/ Antonio Maura (immobles d’ambdues parts del carrer)

Connexió fins al C/ Calvari pel traçat del Calvari (Via Crucis) de la Muntanya de Santa Anna

* Cal recordar que centre històric i casc antic no són plenament coincidents.

** Pel que fa a la bonificació del tribut, aquesta s’aplica als immobles que tinguen accessos (vinculats a l’activitat bonificable) dins del perímetre esmentat.

Cal tindre en compte que els trams corresponents a la Ctra. N-332 (Gabriel Ciscar, Poeta Querol, Convent, Alejandro Cardona, Ctra. de Gandia), només figuren a afectes de conformació del perímetre, quedant exclosa la carretera N-332 del mateix.

Llevat d’aquells casos puntuals que contempla l’àmbit definit per la modificació puntual del PGOU, que va ser aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de València, en sessió celebrada el 24 d’abril de 1996 (BOP 31-07-1996):

– C/ Major: edificis compresos en la mateixa, excepte el número 45.

– Ctra. Poeta Querol: edificis 20, 16 i 12. I edifici número 2 fins el número 1 de la Ctra. del Convent.

– Ctra. del Convent: dels números 1 al 45, excepte els immobles 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 27, 29, 31 i 45.

– Ctra. Alejandro Cardona: dels números 1 al 31, excepte els immobles 1, 3, 7, 9, 15, 17, 19, 21 i 23.

– Ctra. de Gandia: dels números 1 al 7.

És a dir, que el centre històric descrit a efectes de la bonificació del tribut, és una ampliació del perímetre del Casc Antic definit per la modificació puntual del PGOU, que va ser aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de València, en sessió celebrada el 24 d’abril de 1996 (BOP 31-07-1996), i provisionalment per l’Ajuntament d’Oliva en la sessió plenària de data 28 de desembre de 1995.

bonificacions-comercos-i-activitats-centre-historic_pagina_3 p1280823