Salta al contingut

Premsa

Comença el compte enrere per a l’inici de les obres d’Aigua Blanca IV

Amb l’aprovació i publicació al BOP del plec per a la licitació i adjudicació de l’empresa contractista de les obres d’urbanització, ens acostem a la represa de les obres, que podrien començar al juliol o setembre

El passat divendres 5 de maig es va signar el decret que aprovava el plec de clàusules administratives i l’inici del procediment obert per a l’adjudicació de les obres de finalització de la urbanització del sector Aigua Blanca IV. Unes obres que tenen un preu de licitació d’1.806.266,29 €.

El dilluns dia 8 s’ha enviat a publicar al Butlletí Oficial de la Província de València (BOPV) l’anunci corresponent per tal que els aspirants a contractistes de l’obra puguen presentar les seues ofertes. La data límit de presentació d’ofertes és de 26 dies naturals des de la publicació de l’anunci en el BOP.

Passats els 26 dies es procedirà a l’obertura i valoració de les referides ofertes, per tal de determinar quin aspirant resulta adjudicatari de l’obra. Ens trobem, per tant, en la recta final del reinici d’unes obres que porten paralitzades des de novembre de 2007.

Per arribar a aquest punt ha estat necessari salvar diversos obstacles. Des que l’Ajuntament d’Oliva va realitzar l’acte de presa de possessió de les obres, el 27 de juny de 2012, no han parat de sorgir imprevistos que han endarrerit el reinici de les obres.

El 13 de setembre de 2013 els serveis tècnics municipals van evacuar un informe d’avaluació de l’estat de les obres d’urbanització (per a l’elaboració del qual van comptar amb uns informes de recolzament d’empreses de control de qualitat), que mostrava una realitat molt distinta de la liquidació de les obres practicada el 29 de setembre de 2010, amb diferències que fregaven el milió d’euros.

Per aquest motiu va ser necessari redactar un nou modificat del projecte d’urbanització per a la finalització de les obres. Un document tècnic que es va aprovar definitivament el juliol de 2016 i que puja a 1.806.266,29 € d’obra a realitzar. Un import major que el de l’obra ja executada al sector, i quasi igual a la inicialment prevista.

Per això, un altre handicap important va ser el del finançament d’aquest gran sobrecost de les obres. Després de multitud de gestions, consultes i vicissituds diverses, l’abril del 2015 es va consignar quasi un milió i mig d’euros per resoldre este aspecte. I el 26 de novembre del 2015 es va adoptar un acord plenari que va acabar d’aclarir la qüestió.

I quan semblava que ja estava tot resolt, va sorgir un nou i sorprenent obstacle: el sector no tenia aprovat el seu Pla Parcial (!). Qüestió essencial del planejament que es va resoldre amb l’aprovació, completament extemporània, del dit document urbanístic, el 27 d’octubre de 2016 (el qual va ser publicat al BOP de data 9 de desembre de 2016).

Després d’aquest llarg camí, ens trobem a un mes i mig (aprox.) de l’adjudicació de l’empresa que es farà càrrec de la represa de les obres. Una fita important que ens acosta al punt final d’aquesta llarga i trista història urbanística de la ciutat d’Oliva. D’aquesta forma, les obres podrien començar el juliol o, si així es conisdera més convenient raonant-ho amb els propietaris, setembre.

 

Cronologia bàsica d’Aigua Blanca IV

25-08-2006     Adjudicació de les obres a l’empresa MIDASCON SL, per un import d’1.449.149 euros     (baixa del 35,77 %).

28-11-2006     Comencen les obres d’urbanització.

11-01-2008     Se subscriu l’Acta de Suspensió de les obres per no estar elaborat encara el modificat de projecte demanat durant mesos. Les obres estaven realment paralitzades des de novembre de 2007.

16-12-2008     Aprovació del modificat de projecte.

19-12-2008     MIDASCON SL presenta sol·licitud de concurs voluntari de creditors.

13-10-2009   El Jutjat Mercantil núm. 2 de València dicta la retenció de la possessió de l’obra d’urbanització a favor de MIDASCON (acte 686/09), com a mesura cautelar.

29-09-2010    S’aprova una segona liquidació, que redueix el saldo (favorable a l’ajuntament) a la quantitat de 85.991,82 euros.

19-06-2012     Acte del jutjat mercantil núm. 2 de València que deixa sense efecte la mesura cautelar.

13-09-2013     Informe d’avaluació de l’estat de les obres elaborat pels serveis tècnics municipals.

28-07-2016    S’aprova definitivament el text refós del modificat del projecte d’urbanització per a la finalització de les obres del sector.

27-10-2016     S’aprova definitivament el Pla Parcial del sector (!).

09-12-2016     Es publica al BOP el Pla Parcial del sector.