Salta al contingut

Premsa

El Ple de l’Ajuntament d’Oliva aprova el Pressupost de 2017

El Ple de l’Ajuntament d’Oliva va aprovar ahir (29-5-2017), amb els vots favorables de Compromís (5), Projecte Ciutadans d’Oliva (4), EU-Acord ciutadà (1) i Partit Gent d’Oliva (1) el pressupost i la plantilla per a l’exercici 2017 (PP i PSOE van votar en contra).

El nou pressupost puja a un total de 21.450.000 €, 150.000€ inferior al de l’exercici 2016 (21.600.000 €). Tot i que cal tindre en compte que el pressupost d’enguany no contempla l’ingrés extra que suposa la concertació d’un préstec. Això significa que, tot i ser un pressupost menor que el del 2016, els recursos ordinaris són majors que els de l’exercici anterior.

Els majors increments respecte a 2016 provenen d’un augment en la previsió de recaptació de les plusvàlues, un augment en la previsió de la participació en tributs de l’estat, i un augment en les transferències de la Generalitat Valenciana (principalment per causa de l’increment del pla concertat de la Conselleria de Benestar Social).

En la mateixa línia del pressupost del 2016, el pressupost del 2017 es caracteritza per ser:

– Realista i prudent. Perquè els seus ingressos estan ajustats als padrons i a la liquidació de 2016, sense previsions infundades d’ingressos.

– Responsable. Perquè compleix tots els paràmetres econòmics fixats per la llei 2/2012:

L’objectiu d’estabilitat pressupostària. Capacitat/necessitat de finançament = 3.062.125,07 €.

El límit de la regla de despesa (gasto), d’acord amb la liquidació del 2016, és de 17.776.710,90 €, mentre que la despesa computable del pressupost del 2017 és de 17.505.273,59 €. Quedant, per tant, una diferència de 271.437,31€.

El límit de despesa no financera és de 20.671.437,31€.

El nivell d’endeutament. Es preveu finalitzar l’exercici 2017 amb un endeutament de capital viu de 4.594.444 € (sense la participació en tributs de l’estat), la qual cosa significa un percentatge de deute del 19,50% (el màxim legal està fixat en el 110%).

– Auster i amb els peus a terra. Un pressupost sense més pretensions que les de poder atendre dignament a la ciutadania d’Oliva, poder dur a terme adequadament els serveis, i que els treballadors/es municipals puguen desenvolupar la seua tasca sense les carències que han patit en el passat.

– Col·legiat. Perquè ha estat elaborat conjunta i coordinadament amb tots els regidors i regidores amb delegació. De tal forma que recull les necessitats indicades per aquestos, que els han treballat amb els seus respectius tècnics. I les decisions s’han adoptat de forma col·lectiva entre totes i tots els regidors amb delegació.

– Amb molta sensibilitat social. Perquè s’han tornat a augmentar les partides de Benestar social, i també les d’Educació, i la dotació per al Plans de foment de l’ocupació.

A més, s’han efectuat diversos canvis en l’estructura del pressupost per millorar la gestió de les partides:

S’han creat quatre noves partides: Platges, Neteja viària, Ordenament del trànsit, i la del programa ARRU.

S’han suprimit quatre partides, principalment la dels edificis que hi figuraven.

I, sobretot, s’han unificat i reconfigurat la multitud de subpartides de Benestar social, la qual cosa facilitarà considerablement la seua administració.

 

Anàlisi de l’estat de despeses

Com s’ha dit, la part de les despeses s’ha treballat i coordinat de forma col·lectiva i consensuada amb totes i tots els regidors delegats.

Els aspectes més destacables són:

 

El Capítol 1 (personal) presenta una consignació d’11.196.600 €, que experimenta una disminució de 160.800 € respecte a l’exercici anterior (11.357.400 €), a causa, principalment, del fet que el 2016 es van pressupostar 260.000 € per pagar la meitat de la paga extra de 2012 que estava pendent.

És important remarcar que la plantilla s’aprova juntament amb el pressupost, perquè està molt estretament lligada. Amb el pressupost i la plantilla del 2017 es farà possible la creació de nous llocs de treball:

– 1 assessor jurídic, 1 TAG cap de servei, 1 oficial de policia, agents d’estiu, auxiliars administratius i 1 peó.

O la millora de molts dels existents:

– 4 auxiliars d’Atenció domiciliària, 1 auxiliar informadora turística, 1 ajudant de cuina, 1 notificador, agents més de 2a activitat… Com ja vam millorar (amb el pressupost del 2016) les 2 educadores de l’escoleta infantil.

A banda de les promocions internes (tant definitives com temporals) que això permetrà.

Reforçant serveis que són essencials per a l’ajuntament, i per a la ciutadania.

 

El Capítol 2 (la despesa corrent) presenta una consignació major que la del 2016. En general, hi ha un augment de bona part de les partides. Sobretot d’aquelles més bàsiques com puguen ser: Policia, Vies públiques, Urbanisme, Protecció Civil…

En altres casos, també importants, encara que no hi haja un increment, es manté l’increment experimentat en l’exercici anterior (modernització, parcs i jardins…)

I, sobretot, es continua la forta aposta per les partides més socials. On veiem increments importants en àrees com Benestar social, Educació o Plans de foment de l’ocupació…

 

El Capítol 4 (subvencions). S’ha previst un xicotet augment en moltes de les subvencions. Sobretot en aquelles que atenen necessitats bàsiques, de manera que s’incrementen les ajudes d’emergència social, amb una consignació total de 201.000 € (on també estan presents 11.000 € per a la qüestió de l’empobriment energètic, 40.000 € per a ajudes municipals al lloguer, en compliment del compromís plenari de 26 de novembre de 2015).

També, a petició dels regidors delegats, s’ha incrementat el nombre de les subvencions nominatives. S’afigen al grup noves entitats, totes les quals compleixen el requisit de no competir, al seu àmbit, amb cap altra entitat que figure al registre municipal d’associacions.

 

El Capítol 6 (inversions). Presenta una consignació de 297.500 €, 517.000 € menys que en l’exercici anterior (814.500 €).

Enguany les inversions es finançaran íntegrament amb càrrec a recursos ordinaris, perquè, com s’ha dit, enguany no s’ha previst la concertació de cap préstec.

En el full de ruta per al futur es preveu que els projectes de ciutat de més envergadura (ARRU, EDUSI, OlivaFutur, grans inversions…) siguen atesos a través d’altres fonts de finançament (PMS, Fons Cooperació, PPOS, fons FEDER, subvencions…), ajudant d’esta forma a l’estabilitat de l’economia municipal.

Les principals inversions que és pretenen cobrir amb els 297.500 €, són:

– 78.000 € per renovar totalment el pati de butaques del Teatre Olímpia (entre 2016 i 2017 = 96.000 €)

– 50.000 € per actuacions en centres escolars (vinculat a un compromís d’actuacions per part de conselleria).

– 35.000 € per a la redacció del projectes necessaris per a la posada en marxa del CT del C/ St Joan (i així poder procedir a la regularització de la situació dels edificis municipals propers)

– 21.500 € per la possible redacció del projecte d’una nova instal·lació de la canera municipal.

– 20.000 € per a la reposició de fanals a la platja.

– 18.000 € per a l’adequació del jardí de Manuel de Falla.

– 14.000 € per a un vehicle per a Benestar social, per tal de poder atendre en llocs allunyats.

– 10.000 € per a la redacció del programa PACES (compromís vinculat al Pacte d’Alcaldies).

– 8.500 € per a la implantació de Pipi cans (entre 2016 i 2017 = 17.000 €)

– 7.000 € per a l’adquisició de desfibriladors.

– 7.000 € per al tancament perimetral del pati posterior de la Biblioteca de l’Envic.

 


Capítol 6 2017

Denominació aplicació pressupostària Cred. in. 2017
RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS URBANS.- MOBILIARI I EFECTES 6.000
ENLLUMENAT PÚBLIC.- MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGES 20.000
PARCS I JARDINS.- INV. DE REPOSICIÓ INFRAESTRUCTURES I BÉNS 8.500
PARCS I JARDINS.- MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGES 18.000
MEDI AMBIENT.- PROGRAMA PACES – PACTE D’ALCALDIES 10.000
ACCIÓ SOCIAL.- MATERIAL DE TRANSPORT 14.000
SALUT PÚBLICA.- MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGES 7.000
CANERA.- MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGES 21.500
EDUCACIÓ – CENTRES ESCOLARS.- EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 50.000
JOVENTUT.-  MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGES 1.000
BIBLIOTEQUES.- MOBILIARI I EFECTES 7.000
ARXIU HISTÒRIC.-ADQUISICIÓ MATERIAL HISTÒRIC 3.500
CULTURA.- MOBILIARI I EFECTES 78.000
ESPORTS.- PAVELLÓ/REMODEL. 18.000
ADMINISTRACIÓ GENERAL.- TRANSFORMADORS EDIFICIS MUNICIPALS 35.000

 

Material complementari

El pressupost de 2017 és el 4t més auster dels últims 12 anys:

  Data aprovació (inicial) pressupost Import total pressupost Préstecs (cap. 9)
o venda béns (cap. 6)
Recursos ordinaris   Liquidació
Romanent  tres. desp. generals
2006 03/02/2006 23.700.000 4.170.000 19.530.000   2.357.873,74
2007 29/03/2007 24.000.000 2.127.000 21.873.000   860.163,00
2008 17/04/2008 24.430.000 2.145.000 22.285.000   -866.715,75
2009 04/06/2009 23.710.000 2.000.000 21.710.000   -689.889,76
2010 06/08/2010 21.740.000 0 21.740.000   -320.111,96
2011 16/05/2011 22.446.760 1.125.760 21.321.000   -1.868.914,19
2012 31/08/2012 20.745.000 0 20.745.000   1.235.079,02
2013 30/05/2013 20.245.000 0 20.245.000   1.078.776,30
2014 31/07/2014 21.070.000 700.000 20.370.000   1.681.655,23
2015 17/04/2015 21.761.000 1.000.000 20.761.000   1.660.468,12
2016 15/06/2016 21.600.000 750.000 20.850.000   3.482.613,93
2017 29/05/2017 21.450.000 0 21.450.000    

Este pressupost confirma que l’Ajuntament d’Oliva podria arribar a l’endeutament 0 el 2018