Salta al contingut

Premsa

L’Ajuntament d’Oliva acabarà el seu endeutament bancari en gener de 2018

Amb les últimes amortitzacions anticipades previstes, l’Ajuntament d’Oliva reduirà el seu deute bancari a un milió d’euros, el menor de la seua història. Arribarà, amb total seguretat, a l’endeutament zero el gener de 2018

Això suposarà un estalvi per a la ciutadania d’uns 372.056 euros anuals en interessos. I permetrà assolir majors inversions i serveis, sense augmentar la càrrega fiscal, en alliberar (de les obligacions bancàries) més de tres milions d’euros anuals

En materialitzar les amortitzacions anticipades que aprovarà el Ple en la sessió de demà dijous, 27 de juliol, l’Ajuntament d’Oliva tancarà l’exercici 2017 amb el menor endeutament de la seua història: 1.011.830,07 euros. Una quantitat que pot ser perfectament assumida en el pressupost de 2018, i arribar d’aquesta forma a l’endeutament zero que ja es va anunciar a principis de març, amb motiu de la liquidació del pressupost de 2016.

Al plenari del dijous 27 de juliol s’aprovaran dues modificacions pressupostàries que destinaran el romanent de tresoreria per a despeses generals (resultant de la liquidació de 2016: 3.482.613,93 euros) a l’amortització anticipada de deute. Quantitat que encara es vorà suplementada amb 100.000 euros més, a banda dels diners destinats als interessos generats per estes amortitzacions de capital.

D’esta forma, l’Ajuntament d’Oliva tancarà l’exercici 2017 amb un nivell d’endeutament d’1.011.830,07 euros.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta quantitat (d’1.011.830,07 euros) és prou inferior a la destinada a amortització de capital (capítol 9) en els pressupostos dels últims anys. La qual cosa significa que, el gener de 2018, l’Ajuntament d’Oliva haurà assolit l’objectiu de l’endeutament zero anunciat.

L’endeutament zero permetrà que l’Ajuntament d’Oliva, sense augmentar la càrrega fiscal, puga assumir millors serveis i majors reptes en el futur, amb major capacitat d’inversió i menors despeses en interessos. I això, perquè:

  • S’alliberarà la quantitat de diners que, anualment, es consigna als pressupostos en el capítol 9 (amortitzacions de capital). Una consignació que, en els últims 10 anys, ha suposat una mitjana de 2.106.460 euros.
  • També s’alliberarà la quantitat de diners que, anualment, es consigna als pressupostos en el capítol 3 (interessos). La qual cosa significa que es deixaran de destinar diners de la ciutadania per a interessos bancaris, uns interessos que han ascendit a 3.720.563 euros en els darrers 10 anys. Suposen una mitjana anual de 372.056 euros.
  • I també s’alliberaran els romanents de tresoreria per a despeses generals resultants de les futures liquidacions de pressupostos (començant per la de l’exercici 2017, en febrer de 2018). És a dir, que els resultats positius de les liquidacions dels pressupostos (en cas de produir-se) no s’hauran de destinar a amortitzacions de deute (per ser inexistent), tal com ha ocorregut en els últims cinc anys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’aquesta forma, i atenent a les mitjanes dels últims 10 exercicis, l’Ajuntament d’Oliva augmentarà en 3.103.829 euros anuals la seua capacitat d’inversió, alhora que estalviarà a la ciutadania el pagament d’uns interessos bancaris que no tenen cap contraprestació per a la ciutat: ni en serveis, ni en inversions de millora.

 

Històric de l’estat del deute
Capital pendent de reemborsament a 1 de gener de cada exercici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El préstec de Dexia

Crida poderosament l’atenció la gran quantitat de diners que l’Ajuntament d’Oliva ha de pagar per l’amortització anticipada d’un dels seus deutes bancaris: el que va subscriure amb Dexia Sabadell en abril de 2006.[1]

Mentre que les amortitzacions anticipades de deute amb la resta d’entitats bancàries han tingut cost zero (tant en aquest exercici com en els anteriors), l’amortització anticipada del deute amb Dexia suposa un cost estimat d’uns 350.000 euros. Un cost que està imposat per les particulars clàusules que regeixen este contracte de 2006, i que l’actual equip de govern està disposat a reclamar per tots els mitjans possibles. De fet, ja s’estan mantenint converses amb diversos despatxos per tal d’encetar la via contenciosa administrativa.

El regidor d’Hisenda, Vicent Canet, considera “un robatori als ciutadans d’Oliva els desproporcionats interessos que Dexia pretén cobrar per l’amortització anticipada de capital”. Des de 2009 (el préstec tenia 2 anys de carència) l’Ajuntament d’Oliva ha vingut tornant 231.666,67 euros anuals de capital, més uns 80.000 euros anuals d’interessos (640.000 euros fins l’actualitat). I ara, a més, l’entitat vol cobrar 350.000 euros per la cancel·lació del deute, uns interessos que no cobra cap altra entitat bancària. Per això, si finalment Dexia no cedeix en les seues pretensions, l’Ajuntament d’Oliva farà tot el possible per evitar el que considera un abús injustificable.

[1] El préstec, vinculat al pressupost de l’exercici 2006, va ser subscrit el 25 d’abril de 2006. Era un préstec de 4.170.000 euros, amb un diferencial de 3,09%, a tornar en 18 anualitats (+ 2 anys de carència).