Salta al contingut

Premsa

L’Ajuntament d’Oliva adjudica la redacció del projecte per a la finalització de l’edifici de la Policia Local

L’alcaldia adjudica el contracte menor de redacció del projecte modificat de les noves dependències per a la Policia Local per un valor total de 21.538 euros.
La mercantil adjudicatària, Pina Navarro Arquitecto & Asociados, S.L.P., és la mateixa que va dirigir la primera fase de l’obres executades.

Seguint les indicacions de la Direcció General de Seguretat i Resposta a les Emergències, l’Ajuntament d’Oliva ha procedit a adjudicar la redacció del projecte modificat de les noves dependències per a la Policia Local per un valor total de 21.538 euros, a la mercantil Pina Navarro Arquitecto & Asociados, S.L.P., la qual es va fer càrrec de la Direcció Facultativa de les obres executades, que estan paralitzades des de 2011.

El projecte recollirà les modificacions que estaven previstes en el moment de la paralització de les obres, així com les actuacions necessàries per a l’acabament definitiu, per tant, servirà de base per a licitar les obres de finalització d’aquest equipament tan important per millorar les condicions de treball de la Policia Local i d’atenció a la ciutadania, la qual cosa redundarà en la millora del servei públic de seguretat a Oliva.

Si no hi ha cap imprevist important, es preveu que el projecte estiga finalitzat i supervisat per la Generalitat Valenciana abans d’acabar l’exercici 2017, de manera que les obres podrien licitar-se al llarg del primer trimestre de 2018.

Com ja van avançar els responsables de la Generalitat Valenciana, l’Ajuntament d’Oliva, a pesar de no ser responsable de les obres, haurà de córrer amb les despeses de la part a la qual es va comprometre a cofinançar (26,25%), a més de la resta de despeses necessàries per a la seua finalització, com són honoraris de redacció del Projecte Modificat i de Direcció Facultativa, possibles augments per l’actualització de preus i les noves modificacions introduïdes, i el diferencial d’IVA des de 2011 fins a l’actualitat (d’un 16% >; 21%).

L’alcalde, David González, ha manifestat el seu malestar per la tardança de la Generalitat en resoldre l’expedient i donar les indicacions oportunes a l’Ajuntament, així com per la injustícia que Oliva haja d’assumir el total de les despeses restants, ja que no ha estat l’administració responsable ni de la gestió de l’expedient ni de la tardança a resoldre’l. Siga com siga, ara el més important i urgent és acabar l’edifici i posar-lo a disposició de les persones d’Oliva.

Històric
El 3 de març de 2010, en el marc del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, previst en el Decret Llei 1/2009 de 20 de febrer del Consell, la Conselleria de Governació va resoldre adjudicar de manera definitiva les obres de construcció de les noves dependències per a la formació de la Policia Local a Oliva a l’empresa Construcciones Villegas S.L.

L’import total de l’obra adjudicada va ser d’un milió tretze mil cent seixanta-cinc euros amb setze cèntims (1.013.165,16 €), dels quals la Conselleria de Governació es feia càrrec de set-cents quaranta-tres mil cent cinquanta-sis euros amb seixanta-quatre cèntims (743.156,64 €), i l’Ajuntament d’Oliva es feia càrrec dels restants dos-cents setanta mil huit euros amb cinquanta-dos cèntims (270.008, 52 €).

La signatura del contracte administratiu es va formalitzar el 5 de març de 2010, establint-se un termini d’execució de 9 mesos i mig, d’acord amb la millora presentada per l’empresa adjudicatària, comptats a partir de l’endemà a la formalització de l’Acta de Comprovació del Replanteig de l’Obra, que es va alçar el 9 de març de 2010. L’endemà, el 10 de març de 2010, va tindre lloc l’acte de col·locació de la primera pedra.

A partir de gener de 2011, l’obra va quedar paralitzada de manera unilateral per l’empresa contractista, a excepció del mes d’abril, en el que es van realitzar alguns treballs puntuals coincidint casualment amb la visita a l’obra realitzada pel Conseller de Governació.

En qualsevol cas, l’1 d’agost de 2011 l’empresa Construcciones Villegas S.L. va comunicar que no li era possible continuar amb l’execució de les obres a causa de la seua situació d’insolvència, pel fet que havia sol·licitat del Jutjat Mercantil de Múrcia la declaració del concurs de creditors voluntari en data 14 de juliol de 2011.

Amb data 1 de setembre de 2011 la Conselleria va iniciar el corresponent expedient de resolució contractual, que va haver de declarar caducat el 3 març de 2012, en sobrepassar-se el termini màxim per resoldre el contracte, fixat en 3 mesos, i seguint allò que indica en l’informe del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana de data 23 de febrer de 2012, en aplicació de l’article 42.3 de la Llei 30/1992.

El 3 març de 2012, alhora que declarava la caducitat de l’expedient, la Conselleria va iniciar novament expedient de resolució contractual, que va obtenir l’informe favorable del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, amb data 4 d’abril de 2012.

Des d’aleshores, l’Ajuntament d’Oliva ha vingut realitzant nombroses gestions per desbloquejar la situació i licitar les obres de finalització, sense que la Generalitat Valenciana, com a administració responsable, haja actuat amb la diligència esperada.