Salta al contingut

Premsa

Hui s’han reiniciat les obres d’urbanització del sector Aigua Blanca IV, paralitzades des de novembre de 2007

A les 13.30 h. del dimarts 12 de setembre s’ha signat l’acta de replanteig, entre la direcció facultativa, l’empresa contractista i els serveis tècnics municipals. Aquest és el document que dóna inici oficial a les obres de finalització del sector, que tenen una previsió de duració de 12 mesos.

Ahir, dilluns 11 de setembre, es va signar el decret d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball de les obres de finalització de la urbanització del sector Aigua Blanca IV. Amb aquest document es va poder aperturar el Centre de Treball, pas previ i imprescindible per a l’inici d’unes obres d’aquestes característiques.

D’aquesta forma finalitzava tota la tramitació necessària per a poder fer realitat el reinici d’unes obres que porten paralitzades des de novembre de l’any 2007 (oficialment, des de l’11 de gener de 2008), fa quasi 10 anys.

Per això hui, complida tota la tramitació pertinent, s’ha pogut realitzar la preceptiva visita de comprovació de les obres per part de l’empresa contractista (Elecnor SA), la direcció facultativa (TES SL), el coordinador de seguretat i salut (Pedro Díaz) i els serveis tècnics municipals. Amb posterioritat a la qual s’ha signat l’acta de replanteig, document tècnic que dóna inici oficial a les obres, que, d’acord amb el contracte, hauran d’estar finalitzades quan es complisca un any des de la signatura d’esta acta.

Donada la importància històrica que té aquest fet per a la ciutat d’Oliva, l’equip de govern ha volgut estar present en el mateix, acompanyant als tècnics en la visita a les obres.

No debades, per arribar a aquest punt ha estat necessari fer molts passos previs que desferen el nus que ha bloquejat durant anys (10) aquest moment. El més significatiu, per posar un exemple il·lustratiu i recent, l’aprovació totalment extemporània del Pla Parcial del sector el passat 27 d’octubre de 2016 (!). En juliol de 2004 es va aprovar el projecte de reparcel·lació del sector, en novembre de 2006 començaren les obres (que els propietaris del sector van pagar entre 2006 i 2008), però el Pla Parcial, instrument de planejament necessari i imprescindible, no es va aprovar quan tocava. Es va haver d’aprovar 14 anys després de l’aprovació del projecte d’homologació, i després d’estar ja redactat i aprovat (sense efecte, per aquest motiu) el nou text refós del modificat del projecte d’urbanització per a la finalització de les obres del sector.

Així, el passat 17 de maig de 2017, després d’haver salvat multitud d’obstacles, es publicava al BOP l’anunci de la licitació de les obres de finalització de la urbanització del sector Aigua Blanca IV. Una vegada finalitzat el termini per tal que les empreses presentaren les seues ofertes i realitzats els pertinents tràmits valoratius, finalment va ser Elecnor SA la contractista encarregada de dur a terme les obres.

Quan i per què es van paralitzar les obres

Les obres del sector Aigua Blanca IV van començar en novembre de 2006 i, un any després del seu inici, van ser paralitzades pel contractista (Midascon). L’11 de gener de 2008 es va signar l’acta de suspensió de les mateixes (que portaven paralitzades des de novembre de 2007). El motiu de la paralització va ser que no estava elaborat el modificat de projecte que la direcció facultativa venia demanant des del principi de les obres.

L’elaboració del modificat es va allargar molt, l’empresa contractista va entrar en concurs de creditors, el jutge del mercantil va retenir la possessió de les obres. I tot això, sumat a multitud d’errors, com ara: l’absència de contractes amb els projectistes i la direcció facultativa, haver iniciat les obres sense tindre signat conveni amb Iberdrola, les discrepàncies entre els diversos projectes d’instal·lacions elèctriques, haver practicat una liquidació completament irreal de les obres, o haver obviat l’aprovació del Pla Parcial del sector, etc., han demorat durant anys la represa de les obres d’aquesta urbanització.

Cronologia bàsica d’Aigua Blanca IV

21-06-2002 Mitjançant acord plenari, s’aprova provisionalment el Projecte d’Homologació.
19-07-2004 Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, s’aprova definitivament el Projecte de Reparcel·lació.

26-09-2005 Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, s’aprova definitivament Projecte d’Urbanització.

02-11-2006 Nomenament per decret de 2 tècnics de la plantilla de l’empresa EMIN Ingeniaría Multidisciplinar S.L. com a direcció facultativa. No es signa cap contracte, ni se segueix cap tipus de procediment de contractació.
24-11-2006 Abans de l’inici de les obres, la direcció facultativa demana un modificat de projecte, en detectar deficiències el projecte d’execució.
28-11-2006 Comencen les obres d’urbanització.

11-01-2008 Se subscriu l’Acta de Suspensió de les obres per no estar elaborat encara el modificat de projecte demanat durant mesos. Les obres estaven realment paralitzades des de novembre de 2007.
16-12-2008 Aprovació del modificat de projecte, que no va arribar a ser ratificat pel contractista.

19-12-2008 MIDASCON SL presenta sol·licitud de concurs voluntari de creditors.
16-06-2009 S’aprova una 1a liquidació de les obres, amb un saldo de 362.607,16 € a favor de l’Ajuntament.

13-10-2009 El Jutjat Mercantil núm. 2 de València dicta la retenció de la possessió de l’obra d’urbanització a favor de MIDASCON (acte 686/09), com a mesura cautelar.

29-09-2010 S’aprova una segona liquidació, que redueix el saldo favorable a l’Ajuntament a la quantitat de 85.991,82 euros.

19-06-2012 Acte del jutjat mercantil núm. 2 de València que deixa sense efecte la mesura cautelar.

27-06-2012 Acte de presa de possessió de l’obra i de comprovació de l’estat d’aquestes.
13-09-2013 Informe d’avaluació de l’estat de les obres elaborat pels serveis tècnics municipals, que suposa una gran diferència en l’estimació de les mateixes: resultant un saldo favorable a l’Ajuntament de 746.539 €, enfront dels 85.991,82 € de la liquidació de 29-09-2010.

28-07-2016 S’aprova definitivament el text refós del modificat del projecte d’urbanització per a la finalització de les obres del sector.
27-10-2016 S’aprova definitivament el Pla Parcial del sector (!).

09-12-2016 Es publica al BOP el Pla Parcial del sector.
05-05-2017 S’aprova l’inici del procediment per a la licitació i adjudicació de les obres.
17-05-2017 Es publica al BOP l’anunci de la licitació de les obres.
13-06-2017 Se celebra la 1a sessió de la Mesa de Contractació.
26-07-2017 Se celebra l’última sessió de la Mesa de Contractació.
04-09-2017 Se signa el contracte amb Elecnor SA per a la realització de les obres contingudes en el text refós del modificat del projecte d’urbanització per a la finalització de les obres.

07-09-2017 Mitjançant decrets de l’alcaldia s’adjudiquen la direcció facultativa de les obres, i la coordinació de seguretat i salut d’aquestes.
11-09-2017 Mitjançant decret de l’alcaldia s’aprova el Pla de Seguretat i Salut en el Treball de les obres. Podent-se aperturar, així, el Centre de Treball.
12-09-2017 Se signa l’acta de replanteig de les obres.