Salta al contingut

Premsa

L’Ajuntament d’Oliva ingressa 925.000€ (+IVA) per la subhasta d’una parcel·la al polígon industrial Jovades. Parcel·la d’11.531,90 m2 que ha estat adquirida per La Bolata, empresa líder en el sector del multi preu

El passat dimarts 12 de setembre es va signar l’escriptura de venda d’un parcel·la municipal d’11.531,90 m² ubicada al C/ Llauners núm. 9 del polígon industrial Jovades.

Parcel·la que ha estat adquirida per l’empresa La Bolata Importa S.L., una empresa líder en el sector del multi preu, que ja disposa de diverses naus al referit polígon. I que amb l’adquisició d’aquesta parcel·la municipal consolidarà amb 11.531,90 m² més la seua presència al mateix, amb la consegüent repercussió econòmica a la localitat i els seus voltants.

La referida parcel·la municipal és una finca segregada d’una parcel·la resultant de la reparcel·lació del P.P. Jovades de 16.837,61 m², provinent de la cessió del 10% de l’aprofitament del sector (PMS).
Es tracta d’una parcel·la amb ús de magatzems i tolerància industrial, situada entre l’alineació dels carrers Llauners núm. 6, cantoner amb carrer dels Teixidors núms. 17-21, per on té el seu accés.

En la subhasta que va tindre lloc el 20 de febrer, la mercantil la Bolata Importa S.L. va resultar adjudicatària, en oferir per la mateixa 1.119.250 € (925.000 € + IVA). Uns diners que passen a augmentar el PMS de les arques municipals (partida 15120-6000000 Urbanisme (PMS)-Inversió nova en terrenys).

Amb aquesta venda, a més, l’Ajuntament d’Oliva tanca un absurd episodi relacionat amb la referida parcel·la. Donat que en 2009 es va construir, sense projecte d’activitat, una estació de transferència de residus sòlids urbans que va costar 231.960,65 €.
Estació que va ser formalment recepcionada el 30 de desembre de 2009, però que mai ha estat posada en funcionament.

És més, ja es va pretendre subhastar aquesta parcel·la en 2011. El llavors regidor d’Hisenda pretenia finançar les inversions del pressupost municipal d’este exercici (quantificades en 1.125.760 €), amb la subhasta de dues parcel·les industrials municipals, una de les quals era aquesta. Una pretensió que no va tindre en compte que aquestes parcel·les formaven part del PMS, la qual cosa implicava importants restriccions a l’ús dels diners de la venda.

Ni va tindre en compte, tampoc, que la parcel·la del polígon industrial Jovades, des del mateix moment de la reparcel·lació (2005), i per error en aquesta, requeria dues segregacions, donat que una aigüera la partia i, a més, albergava un centre de transformació.

Per tot això, cap d’aquestes parcel·les es va poder subhastar i al plenari de 26 de gener de 2012 es va aprovar el desistiment en l’execució de les inversions previstes al pressupost de 2011.

La segregació va tindre lloc, finalment, l’11 de novembre de 2016, pel decret de l’alcaldia núm. 2.630/16 (el mateix que aprovava el Plec de Clàusules Administratives que havien de regir la subhasta). D’aquesta segregació van resultar 3 noves parcel·les:
– Una parcel·la d’11.531,90 m2 de superfície (que és la que ha estat subhastada).
– Una parcel·la de 29,75 m2 de superfície, que alberga el centre de transformació.
– Una parcel·la de 5.275,96 m2 de superfície, de format triangular.

Històric de la venda i de la parcel·la
23-05-2005. Mitjançant acord de la JGL s’aprova la reparcel·lació del P.P. Jovades.
30-12-2009. Es recepciona una estació de transferència de residus sòlids urbans construïda en la parcel·la objecte de transmissió.
16-05-2011. S’aprova el pressupost municipal de 2011, que preveia la venda d’aquesta parcel·la (i una altra) per al finançament de les inversions de l’exercici.
11-11-2016. Per resolució de l’alcaldia núm. 2.630/16 s’aprova la segregació de la parcel•la. I, al mateix temps, el Plec de Clàusules Administratives que ha de regir la subhasta.
09-01-2017. Anunci BOP licitació per a la subhasta. Preu: 1.117.822,81 € (923.820,50 € + IVA).
03-02-2017. S’obrin les ofertes econòmiques (únicament va participar La Bolata Importa SL).
09-03-2017. Es declara vàlida la licitació i s’adjudica el contracte de venda a la mercantil La Bolata Importa SL pel preu de 1.119.250€ (925.000 € + IVA).
10-08-2017. Després de dur a terme l’adequació de la parcel·la (hi havia una associació local que feia ús de les instal·lacions), La Bolata Importa SL va efectuar la transferència de 1.119.250€ (925.000 € + IVA) a l’Ajuntament d’Oliva.
12-09-2017. S’escriptura la transmissió de la parcel·la en la notaria de D. Salvador Alborch (Dénia).