Salta al contingut

Premsa

L’Ajuntament d’Oliva ja no té deute bancari

Després de dècades, l’Ajuntament d’Oliva assoleix l’objectiu de l’endeutament zero, amb la qual cosa es rescataran entre dos i tres milions d’euros anuals (depenent del resultat de les liquidacions) per a actuacions que milloren la ciutat i el dia a dia dels seus habitants.

Tal i com va anunciar el regidor d’Hisenda en març i juliol de 2017, aquest gener l’Ajuntament d’Oliva ha cancel·lat anticipadament els tres últims préstecs que li quedaven (per un valor total d’1.000.001,32 €).

En els 31 mesos de la present legislatura, l’actual equip de govern oliver ha fet front al pagament d’11.413.690 €. Els 10.663.690,06 € amb què començava la legislatura, més els 750.000 € del préstec concertat al pressupost de 2016 (l’únic de la legislatura).

Acaba així un cercle viciós generador de despesa. En els darrers 17 anys l’Ajuntament d’Oliva ha pagat una mitjana de 399.622,32 € anuals d’interessos bancaris (6.793.579,50 € en total).

D’esta forma, l’ajuntament oliver enceta un nou horitzó econòmic, més sostenible i sanejat, que permetrà assolir majors inversions i serveis, sense augmentar la càrrega fiscal a la ciutadania.

“És molt important haver arribat a la fita històrica de l’endeutament zero. Principalment, perquè deixarem de destinar una part important dels diners dels contribuents al pagament d’uns interessos bancaris que no revertixen en la millora de la ciutat o dels serveis municipals. Amb la qual cosa eixim d’un cercle viciós en el qual hem estat immersos (com moltes altres ciutats) durant dècades” assenyalava el regidor d’Hisenda Vicent Canet.

“L’objectiu de l’endeutament zero és una fita històrica perquè marca un abans i un després en la política econòmica de l’Ajuntament. No es tracta d’un fet que tinga incidència sobre una legislatura, sinó que va més enllà: per tal d’arribar-hi han calgut molts esforços i de molta gent (sobretot des de 2012 fins a hui), i en el futur les noves corporacions municipals trobaran una situació econòmica sanejada, sense deute, que permetrà uns plantejaments molt més ambiciosos que els dels últims anys, marcats per l’austeritat i les restriccions legislatives”.

“Amb tot, per tal que el gaudi siga complet, encara falta aconseguir un nou repte: la modificació de les mesures del govern de Rajoy, que atempten directament contra l’autonomia dels ajuntaments. I no parle solament de la supressió i/o modificació de la LRSAL (Llei 27/2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local), que va representar un atac directe a les competències municipals; parle, sobretot, de la supressió i/o modificació de tot l’entramat legal derivat de la modificació de l’article 135 de la Constitució (la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i totes les lleis d’acompanyament dels pressupostos dels darrers anys). Lleis amb les quals s’està ofegant a les administracions, amb situacions tan absurdes com ara la impossibilitat de contractar el personal necessari per a prestar uns bons serveis, o la limitació de la despesa (la famosa “regla de gasto”), amb independència de quina siga la situació econòmica de cada ajuntament”.

La fi d’un deute crònic

El passat divendres, 19 de gener, l’Ajuntament d’Oliva va procedir a la cancel·lació anticipada dels últims 3 préstecs que li quedaven: de 660.495,67 €, 228.653,71 € i 110.851,94 € respectivament (1.000.001,32 €, en total).

Amb aquestes amortitzacions anticipades, més els 466,77 € corresponents als interessos, l’Ajuntament d’Oliva posa fi a dècades i dècades d’endeutament bancari (com a mínim, des de l’exercici 1985, últim any del qual s’han recopilat dades).

El fenomen de l’endeutament bancari ha estat una realitat habitual a l’Ajuntament d’Oliva (com a molts altres) durant anys i dècades. Per això és tan important la fita aconseguida. Pel seu valor històric i, a més a més, pel significatiu estalvi que comportarà en interessos bancaris, a banda del nou horitzó econòmic que representa per al futur de l’administració local.

Per tal que ens fem una idea d’aquest estalvi, en els darrers 17 anys l’Ajuntament d’Oliva ha pagat 6.793.579,50 € en interessos bancaris. La qual cosa representa una mitjana de 399.622,32 € anuals en interessos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un gran esforç de l’actual equip de govern: 11.413.690€ en 31 mesos

Per arribar a aquesta fita tan important, l’equip de govern de l’Ajuntament d’Oliva ha hagut de fer un important esforç de prudència financera i retenció de la despesa. A banda d’elaborar i aprovar uns pressupostos molt austers, realistes i responsables. D’aquesta forma, en els 31 mesos que portem de legislatura, s’ha fet front al pagament d’11.413.690 €. Els 10.663.690,06 € amb què començava la mateixa, més els 750.000 € del préstec concertat al pressupost de 2016 (l’únic de la present legislatura).


 

 

 

 

 

 

 

 

El final d’un cercle viciós, generador de despesa en interessos bancaris

Per a l’Ajuntament d’Oliva (com per a molts altres ajuntaments), la concertació de préstecs s’havia convertit en una forma habitual de finançament de les inversions anuals. Desvirtuant així els conceptes d’inversió i de préstec. Si per a qualsevol família els préstecs són sinònims de grans inversions (habitatge, vehicle, negoci…) que van amortitzant-se durant molts anys, per als ajuntaments la concertació de préstecs s’havia convertit en una pràctica ordinària que es repetia any rere any, amb la qual cosa acabaven equilibrant-se els ingressos (provinents de la concertació de nous préstecs) i les despeses (l’obligació de devolució del capital dels préstecs antics). Ara, això sí, més els interessos corresponents.

Es tractava d’un cercle viciós que generava major despesa: mentre entraven uns ingressos anuals, també anualment s’havien de destinar unes despeses similars (més els corresponents interessos!) per tornar el capital emprat. De fet, durant molts anys l’Ajuntament d’Oliva va haver de destinar més del 10% del seu pressupost a la devolució de capital i interessos. I en esta espiral generadora de despesa es trobava immers des de feia dècades el consistori oliver (com molts altres, val a dir).

Així, si analitzem l’històric dels pressupostos municipals dels exercicis d’aquest segle, vorem que, en 18 anys, l’Ajuntament d’Oliva ha consignat 20.474.409,31 € en concepte d’ingressos provinents d’operacions d’endeutament, mentre que, en el mateix període, ha consignat 40.892.753 € en concepte de devolució de capital (31.799.586€) i pagament d’interessos (9.093.166). És a dir, pràcticament el doble de despeses que d’ingressos.

 

 

 

 

 

 

 

 

L’exemple més paradigmàtic el tenim en l’exercici 2007, quan la consignació del capítol 9 d’ingressos (provinents de préstec) i la consignació del capítol 9 de despeses (corresponent a l’amortització anual de capital) van ser pràcticament idèntics. Però, això sí, eixe any va caldre consignar 675.000€ per a fer front als interessos anuals que generava aquest sistema de concertacions ordinàries de préstecs.

Un nou horitzó econòmic, més sostenible i sanejat

L’assoliment de l’objectiu de l’endeutament zero enceta un nou horitzó econòmic per a l’Ajuntament d’Oliva. Un horitzó sanejat que permetrà, sense augmentar la càrrega fiscal, assolir millors serveis i majors reptes en el futur, amb major capacitat d’inversió i sense despeses en interessos. I això, perquè:

– S’alliberarà la quantitat de diners que, anualment, es consignava als pressupostos en concepte de devolució de capital i interessos (capítols 9 i 3, respectivament). Unes consignacions que, en els exercicis 2001-2017, han suposat una mitjana de 2.346.605 € anuals. I que, durant molts anys, han suposat més del 10% dels recursos ordinaris de l’Ajuntament. Recursos ordinaris que, a partir d’ara, estaran disponibles per a noves inversions en el futur.

– I també s’alliberaran els romanents de tresoreria per a despeses generals resultants de les futures liquidacions de pressupostos (començant per la de l’exercici 2017, d’ací a poques setmanes). És a dir, que els resultats positius de les liquidacions dels pressupostos (en cas de produir-se) no s’hauran de destinar a amortitzacions de deute (per ser inexistent), tal i com ha vingut ocorrent en els últims anys.


 

 

 

 

 

 

 

 

D’esta forma, i atenent a les xifres dels últims exercicis, l’Ajuntament d’Oliva augmentarà en uns dos o tres milions d’euros anuals (depenent del resultat de la liquidació de cada pressupost) la seua capacitat econòmica, alhora que estalviarà a la ciutadania el pagament d’uns interessos bancaris que no tenen cap contraprestació per a la ciutat: ni en serveis, ni en inversions de millora.

 

NOTES

Seguidament s’indica l’històric del capítol 9 de despeses dels pressupostos dels exercicis 1985-2017, on es pot comprovar la quantitat de diners que, cada exercici, es considerava que s’anava a destinar al retornament ordinari del capital emprat: