Salta al contingut

Premsa

L’Ajuntament d’Oliva liquida el pressupost de 2017 amb un resultat positiu d’1.829.731,72 €

L’Ajuntament d’Oliva tanca l’exercici 2017 amb un resultat pressupostari ajustat positiu de 2.456.788,70 €, i un romanent de tresoreria per a despeses generals d’1.829.731,72 €.

Xifres que ratifiquen el bon moment econòmic que travessa l’ajuntament. Situació que, malgrat les fortes (i, de vegades, absurdes) limitacions legals, a poc a poc, anirà millorant els serveis que es presten a la ciutadania.

 

El passat 12 de febrer es va signar el decret que aprovava la liquidació del pressupost municipal corresponent a l’exercici de 2017, que presenta un resultat pressupostari ajustat positiu de 2.456.788,70 €. Xifra que indica la diferència entre les entrades (drets reconeguts) i les eixides (obligacions reconegudes) de l’exercici, una vegada aplicats els ajustaments corresponents.[i]

Alhora presenta un romanent de tresoreria per a despeses generals, també positiu, per valor d’1.829.731,72 €. Aquesta xifra és la que millor permet conéixer la solvència o capacitat econòmica que té una administració per a afrontar els seus deutes, perquè presenta la situació econòmica en el supòsit que es pagaren tots els deutes i es cobraren tots els ingressos pendents, amb independència de l’exercici que foren.[ii]

El romanent de tresoreria per a despeses generals de l’exercici 2017 és el segon més elevat dels darrers anys, confirmant el bon moment econòmic de l’Ajuntament d’Oliva.

Amb aquesta liquidació ja són sis exercicis consecutius que l’Ajuntament d’Oliva tanca amb resultats positius.

Històric de resultats pressupostaris (= romanents de tresoreria per a despeses generals)

 

  Liquidació
Romanent tres. despeses generals
2001 -3.140.010,88
2002 -1.728.278,34
2003 -1.184.217,91
2004 539.719,42
2005 1.436.406,61
2006 2.357.873,74
2007 860.163,00
2008 -866.715,75
2009 -689.889,76
2010 -320.111,96
2011 -1.868.914,19
2012 1.235.079,02
2013 1.078.776,30
2014 1.681.655,23
2015 1.660.468,12
2016 3.482.613,93
2017 1.829.731,72

 

L’Ajuntament d’Oliva, a més, ha tancat l’exercici 2017 complint tots els paràmetres econòmics fixats per la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. És a dir, complint amb la regla de despesa (‘gasto’) i amb estabilitat pressupostària.

El regidor delegat d’Hisenda, Vicent Canet ha manifestat que “com vam anunciar fa poc, en haver assolit l’objectiu de l’endeutament zero, s’enceta un nou escenari econòmic per a l’Ajuntament d’Oliva. Un escenari on s’alliberen dos o tres milions anuals per a possibles inversions. I ara tenim un exemple: tots els romanents positius dels exercicis anteriors els vam haver de destinar a l’amortització anticipada de deute; ara, com que ja no tenim deute, podrem usar-los (amb moltes limitacions legals, per desgràcia) a inversions i serveis positius per a la ciutadania. És a dir, que en lloc d’acudir als bancs i pagar interessos, podrem disposar de fons propis per fer eixes inversions i serveis. Amb l’estalvi corresponent”.

“Enguany, de moment, ja podem comptar amb 1.829.731,72 €, l’any que ve, a més del resultat de la liquidació (que esperem que torne a ser positiu), alliberarem el milió d’euros que en 2018 encara hem hagut de destinar a l’amortització de capital”.

“Amb tot, cal insistir: és necessari corregir les mesures injustes que el govern de Rajoy ens aplica a totes les administracions, amb independència de la situació econòmica de cadascuna. És incorrecte aplicar la mateixa medicina per a tots els malalts, i quan parlem de mesures que limiten l’autonomia dels ajuntaments i que perjudiquen la ciutadania és, a més, completament injust. És absolutament necessari modificar les situacions absurdes a què ens aboca tot l’entramat legal derivat de la modificació de l’article 135 de la Constitució (la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i totes les lleis d’acompanyament dels pressupostos dels darrers anys). Lleis amb les quals s’està ofegant a les administracions, amb situacions tan absurdes com ara la impossibilitat de contractar el personal necessari per a prestar uns bons serveis, o la limitació de poder gastar els diners propis… fins i tot sense tindre deute (!).”

“Vull acabar agraint el treball constant i rigorós dels serveis financers de l’ajuntament, i també la corresponsabilitat de tots els companys i companyes amb regidories delegades. És gràcies al seu treball i responsabilitat, juntament amb l’esforç de la ciutadania, que podem gaudir dels resultats tan positius.”

 

[i] Les desviacions de finançament (tant les positives, com les negatives) i els crèdits finançats amb el romanent de tresoreria per a despeses generals de l’exercici anterior).

[ii] Restant els possibles REX de les factures d’exercicis anteriors i les obligacions pendents d’aplicar a pressupost (compte 413). Així com els saldos de dubtós cobrament i l’excés de finançament afectat.