Salta al contingut

Premsa

L’Ajuntament d’Oliva ha guanyat el recurs d’apel·lació núm. 347/2016, interposat per Iberdrola Distribución Eléctrica SAU contra la sentència núm. 125/2016, dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 9 de València (procediment núm. 339/2014).

Els litigis de la 1a denegació de llicència per a la línia aèria de 20 Kv (doble circuit)

En data 5 de novembre de 2007 Iberdrola Distribución Eléctrica SAU va sol·licitar llicència per a una línia elèctrica d’alta tensió per subministrar energia a la platja de Piles i a la de Miramar.

El traçat per al qual sol·licitava llicència consistia en una línia aèria de 1.618 metres, sobre sis torres, des de la subestació elèctrica d’Oliva (al camí del Pont de Bolo) fins al sector Oest de la platja de Piles, tot travessant 63 propietats de la localitat, hipotecant així una part molt valuosa del terme municipal. Per aquesta raó els propietaris afectats (una agrupació de 42 dels 63 afectats) van presentar al·legacions i alternatives al traçat, i l’Ajuntament d’Oliva va denegar la llicència (acord JGL de 23 de gener de 2008), entenent que, prèviament, calia obtindre la declaració d’impacte ambiental, així com la Declaració d’Interés Comunitari (DIC), per tal com el traçat proposat afectava a sòl classificat com a No Urbanitzable. I es va proposar un traçat alternatiu que no suposara noves afeccions sobre el referit Sòl No Urbanitzable.

Des d’eixe moment, la qüestió va estar en mans dels tribunals.

En data 14 d’abril de 2009 es va dictar una primera sentència (la núm. 223/09 del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2) favorable a l’Ajuntament d’Oliva i als propietaris, la qual va ser recorreguda per Iberdrola davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. I que van tornar a guanyar l’ajuntament i els propietaris el 24 de maig de 2013 (sentència del TSJCV núm. 574).

Els litigis de la segona denegació de llicència per a la línia aèria de 20 Kv (doble circuit)

En data 16 de gener de 2014 Iberdrola Distribución Eléctrica SAU va sol·licitar una nova llicència per a l’execució d’una línia aèria trifàsica a 20 Kv, doble circuit, des de la subestació d’Oliva fins el Pla Parcial “Sector Oeste” de la platja de Piles. Línia que reproduïa el mateix traçat de la llicència denegada en data 23 de gener de 2008, i que novament va ser denegada mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 23 d’abril de 2014.

Iberdrola Distribución Eléctrica SAU va interposar recurs contenciós administratiu contra aquesta segona denegació de llicència, el qual va ser desestimat pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 9 de València en data 4 de maig de 2016 (sentència núm. 125/2016, del procediment núm. 339/2014).

Sentència que va recórrer Iberdrola Distribución Eléctrica SAU davant el TSJCV, on el passat 28 de febrer de 2018 va recaure una nova sentència favorable a l’Ajuntament d’Oliva i als propietaris afectats (la sentència núm. 143 del TSJCV, recurs d’apel·lació núm. 347/2016).

Un traçat alternatiu, beneficiós per al territori, acceptat per les parts

La voluntat de l’Ajuntament d’Oliva, com la dels propietaris afectats, no ha estat mai bloquejar sense remei l’arribada del subministrament elèctric a la platja de Piles, sinó, senzillament, que el traçat afectara el mínim possible al territori.

Cosa que es pot aconseguir fàcilment si Iberdrola Distribución reforça la línia aèria existent que parteix des de la subestació fins al sector 19 (en paral·lel al camí de l’Assagador de Carro i a l’Avinguda de Llauradors) i, posteriorment, continua en subterrani per l’interior del sector 19 i la prolongació de l’Avinguda Llauradors que ara s’està plantejant.

La realització d’aquest traçat alternatiu és el compromís al qual es va arribar, en maig de 2013, en la reunió mantinguda al despatx del Director General d’Energia, Antonio Cejalvo, entre la delegació d’Iberdrola Distribución i la delegació de l’Ajuntament d’Oliva, encapçalada per l’alcalde, David González. I, per tal d’anar concretant i materialitzant aquest traçat alternatiu, s’han mantingut diverses reunions entre representants d’Iberdrola i de l’Ajuntament d’Oliva des d’aleshores ençà.

Aquest traçat alternatiu consisteix:

1.- El reforç de les línies aèries existents que transcorren en paral·lel al camí de l’Assagador de Carro i, posteriorment, en paral·lel a l’Avinguda Llauradors, des de la subestació d’Oliva fins un Centre de Transformació del Sector 19 (línia discontínua).

2.- A partir d’aquest punt el traçat prossegueix subterràniament fins arribar a l’extrem nord de l’esmentat sector 19.

3.- I a partir d’aquest punt continua subterràniament pel sòl de domini públic que s’obtindrà amb el Pla Especial de Terranova, per on està previst que transcórrega el futur vial de prolongació de l’Avinguda de Llauradors.

Declaracions de la portaveu dels veïns afectats

Imma Seguí: «Ara fa deu anys, el col·lectiu de veïns afectats per la línia d’alta tensió Oliva-Piles, presentàrem unes al·legacions al consistori, que van assumir els diferents grups polítics. Les al·legacions i els informes dels tècnics han servit de base per a guanyar les dos sentències i els dos recursos a l’empresa Iberdrola. Volem manifestar que estem contents d’aquest resultat, i posar de manifest, que ja en una de les al·legacions, plantejàvem la solució, que la línia anara soterrada, per la vorera de les urbanitzacions sector 6 i 19. Deu anys després ens manifestem en el mateix sentit, i reiterem, la nostra satisfacció, ja que la justícia, ens ha donat la raó. Volem agrair el suport rebut per part de l’Ajuntament d’Oliva en tot el procés, i destacar la seua ferma implicació».