Salta al contingut

Premsa

La conselleria informa favorablement l’informe ambiental per fer possible la reserva de sòl per a la nova depuradora d’Oliva

L’organisme promotor del pla especial és el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,a través de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

L’alcalde, David González, ha mostrat la seua satisfacció per l’avanç en la tramitació d’este projecte tant important per a Oliva, i continuarà fent totes les gestions necessàries perquè siga una realitat en un període de temps raonable, i perquè siga el millor dels projectes possibles.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 9 de maig de 2018 ha publicat l’informe ambiental i territorial estratègic corresponent del Pla especial de reserva de sòl dotacional per a la nova EDAR d’Oliva nord, en sentit favorable.

La documentació està constituïda pel document inicial estratègic, l’esborrany del pla especial, la memòria informativa, els plànols d’informació, la memòria justificativa i els plànols d’ordenació.

L’objectiu del Pla especial és la reserva de sòl dotacional per a la futura implantació de la nova EDAR d’Oliva nord, i aconseguir la compatibilitat urbanística de les parcel·les afectades amb el futur ús que es pretén per a estes.

La nova instal·lació EDAR nord d’Oliva permetrà la depuració de les aigües que actualment manquen de tractament, per la insuficient capacitat de què disposa l’actual instal·lació de l’EDAR Oliva; l’adaptació de la qualitat de l’efluent, mitjançant la incorporació d’un tractament terciari, a les condicions requerides en el punt d’abocament (que la inadequada línia de procés actualment existent en l’EDAR Oliva no permet); la reutilització d’aigües per al seu ús agrícola, de conformitat amb el RD 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s’estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades.

En aqueix sentit, tal com reconeix la mateixa resolució de la conselleria, la nova EDAR Oliva nord suposarà un clar benefici ambiental, amb una millor gestió del recurs mitjançant la possibilitat de la reutilització de les aigües depurades, contribuint, així, a complir els objectius de qualitat ambiental establerts en la Directiva Marc de l’Aigua (Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües).

Segons el mateix informe ambiental, la proposta de Pla especial de reserva de sòl dotacional per a nova EDAR d’Oliva nord no té incidència significativa en el model territorial del dit municipi, ja que incideix sobre sòl no urbanitzable comú, no es troba afectat per risc d’inundació, no suposa afecció significativa sobre la mobilitat de l’àmbit, no afecta espais protegits i, tenint en compte les consultes realitzades, es pot concloure que el procediment d’avaluació ambiental simplificada és suficient per a determinar que la proposta del Pla especial de reserva de sòl dotacional per a nova EDAR d’Oliva nord no presentarà efectes significatius negatius sobre el medi ambient, sinó que suposarà una millora ambiental per aconseguir la depuració d’aquelles aigües residuals que actualment no són tractades i per la millora del tractament proposat, sempre que es tinguen en compte les determinacions que més endavant s’assenyalen.

Per tot això, es resol emetre informe ambiental i territorial estratègic favorable en el procediment simplificat d’avaluació ambiental i territorial estratègica del Pla especial de reserva de sòl dotacional per a nova EDAR d’Oliva nord, d’acord amb els criteris de l’annex VIII de la LOTUP, per no tindre efectes significatius negatius sobre el medi ambient, i correspon continuar la tramitació de la modificació del pla conforme a la seua normativa sectorial, amb el compliment de les determinacions següents:

 

  1. En la normativa del Pla especial s’indicarà que per a garantir que les emissions odoríferes i acústiques derivades de l’activitat no facen incompatible la instal·lació amb els usos adjacents (residencial i industrial), en fase de projecte, s’adoptaran les mesures correctores pertinents incloent-hi la millora tecnològica.

 

1.2. El Pla especial haurà d’incloure en la normativa les consideracions de l’informe del Servei d’Infraestructura Verda i Paisatge, rebut en data 6 de març de 2018, en el sentit de la necessitat d’incloure en el projecte constructiu un estudi d’integració paisatgística i les condicions de materialització de l’edificabilitat.

 

1.3. El Pla especial atendrà les consideracions realitzades en l’informe del Servei Territorial d’Urbanisme, de data 21 de març de 2018, entre unes altres el contingut requerit per a l’instrument esmentat en l’article 43.2 de la LOTUP i la redacció del corresponent projecte de construcció.

 

1.4. S’haurà de sol·licitar informe de la Direcció General de Cultura i Patrimoni que garantisca que no hi ha afecció al patrimoni cultural.

 

  1. Este informe ambiental i territorial no eximeix de la submissió al tràmit d’avaluació d’impacte ambiental del projecte de construcció de la nova EDAR Oliva nord conforme a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. Segons estableix l’article 51.7 de la LOTUP.

 

Històric de la nova EDAR d’Oliva

Actualment, el municipi d’Oliva es troba en una situació precària pel que fa al sanejament i la depuració.

L’actual infraestructura del sistema de depuració d’aigües residuals d’Oliva està configurada per les instal·lacions de l’EDAR, que assumeix els abocaments provinents del nucli urbà i de la platja fins al Sector 5, i que suposa un cabdal mitjà brut diari que resulta pràcticament el doble del cabal de depuració per al qual va ser dissenyada la dita EDAR en el seu dia, i és notori que estes instal·lacions pateixen un accentuat i progressiu problema estructural de capacitat.

L’altra instal·lació general de depuració és l’EDAR del Càmping San Fernando, que assumeix els abocaments de la zona sud del terme municipal, a excepció de la Urbanització OLIVA NOVA, dotada de sistema de depuració propi. Esta EDAR també es veu afectada per un seriós problema estructural de capacitat.

La necessitat de procedir a l’ampliació i modernització d’estes infraestructures de depuració d’aigües residuals a Oliva ja va ser contemplada, en el seu dia, dins del Segon Pla director de Depuració d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, de setembre del 2003.

A Oliva es va preveure una inversió total de 10.414.000 euros, a executar fins l’any 2008, dels quals es destinarien 9.813.000 euros a l’EDAR d’Oliva i 601.000 euros a l’EDAR denominada camping San Fernando. Però la inversió prevista en el II Pla Director de Sanejament i Depuració de la Comunitat Valenciana, a Oliva no es va fer efectiva.

En 2009, la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient va tramitar, per al Municipi d’Oliva, un PLA ESPECIAL per a la creació de sòl dotacional destinat a infraestructures públiques de sanejament i depuració.

El 29 d’octubre del mateix any, el Ple de l’Ajuntament d’Oliva va aprovar per unanimitat les al·legacions al denominat “Projecte bàsic, Estudi d’Impacte Ambiental, Estudi d’Integració Paisatgística i Pla Especial complementari de les obres de sanejament i depuració del municipi d’Oliva”.

El dit projecte bàsic contemplava, per una banda, la construcció d’una nova EDAR en la partida Font de Maset, quadruplicant la capacitat actual, així com la demolició de la depuradora actual per reconvertir-la en estació d’impulsió a la nova EDAR i bombament a emissari submarí. I per altra banda, l’ampliació de l’EDAR camping San Fernando. El termini estimat d’execució de les obres era de 38 mesos i el pressupost de contracta de 19.048.550,54 euros.

El 27 de setembre de 2011, després de la pertinent tramitació, el cap del Servei de Coordinació Territorial de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient va remetre a l’Ajuntament d’Oliva la notificació de la resolució adoptada per la Consellera d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient en data 1 de setembre de 2011, per la qual s’aprovava definitivament el Pla Especial per a la creació de sòl dotacional destinat a infraestructures públiques de sanejament i depuració en el municipi d’Oliva.

En l’any 2013, el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, mitjançant publicació en el Boletín Oficial del Estado núm. 188, de 7 d’agost del 2013, se sotmet al tràmit de consulta pública els documents de la PROPOSTA DE PLA HIDROLÒGIC I INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL del procés de planificació hidrològica de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer.

En esta Proposta de Pla Hidrològic es va incloure la següent infraestructura referida al Municipi d’Oliva:

Codi: 08_084_013.

Actuació: Nova EDAR a Oliva. Tractament Terciari i reutilització aigües residuals.

Inversió prevista: 18.430.000 euros.

Any inici: 2022
Any finalització: 2027

En conseqüència, la construcció de la nova EDAR d’Oliva va passar  a ser competència estatal, per ser declarada d’Interés General.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tindre lloc el 6 de febrer de 2014, va adoptar, per unanimitat, acord per instar al ministeri a avançar la construcció de la nova EDAR, prevista per al període 2022-2027, al període 2016-2021, de manera que les obres i instal·lacions de la nova EDAR s’executaren dins d’este període quinquennal.

En novembre de 2015, l’aleshores Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va licitar el plec de bases tècniques per a la contractació dels serveis per a la redacció de projecte de construcció de la nova EDAR d’Oliva, tractament terciari i reutilització d’aigües residuals, al terme municipal d’Oliva (València), amb un pressupost de 450 mil d’euros.

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/09/pdf/2018_3859.pdf