Salta al contingut

Premsa

L’Ajuntament d’Oliva rep l’informe favorable de viabilitat tècnica prèvia a la recepció de la parcel·la del nou consultori auxiliar “Sant Francesc”

La tramitació per a completar la cessió de la parcel·la pot continuar amb la remissió de la documentació jurídico-patrimonial

L’Ajuntament d’Oliva ha rebut l’informe favorable de viabilitat tècnica prèvia per a la construcció del nou consultori auxiliar “Sant Francesc”, que permet continuar amb la tramitació de la documentació jurídico-patrimonial per a completar la cessió de la parcel·la que el Ple va acordar cedir a la Generalitat Valenciana en l’any 2005.

L’informe està condicionat al compromís de l’Ajuntament d’Oliva d’assumir les despeses del trasllat d’un armari d’escomesa elèctrica enfront de la parcel·la, així com de l’extensió de la corresponent línia subterrània de baixa tensió.

D’ara endavant, el proper pas en la tramitació és la remissió de documentació de caràcter jurídico-patrimonial, consistent en un nou acord del Ple d’acord amb el reglament de Béns de les Entitats Locals, nota simple registral de la parcel·la, informe sobre la inexistència de cap deute i està lliure de càrregues, certificat de la Secretaria General que la parcel·la figura en l’inventari de béns municipal i que la cessió ha estat objecte d’informació pública.

És per això que, des de la recepció de dit informe favorable, els serveis jurídics municipals treballen amb la finalitat de preparar la resta de documentació per a completar la cessió de la parcel·la i poder donar pas a la licitació de la redacció del projecte constructiu, necessari per a la consignació de la partida pressupostària corresponent en els pressupostos de la Generalitat de 2019 i la posterior licitació de les obres.

Nombroses gestions al llarg d’esta legislatura

En novembre de 2015, després d’un mandat corporatiu sencer sense cap avanç, una delegació de l’Ajuntament d’Oliva, formada per la regidora de Salut Pública i l’alcalde, es va reunir amb la Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públici el Director General d’Assistència Sanitària. Ambdós responsables desconeixien la cessió efectuada pel Ple de l’Ajuntament d’Oliva, en qualsevol cas, es van comprometre a donar una resposta sobre la mateixa i a estudiar la viabilitat del nou centre de salut dintre del Pla Funcional d’Assistència Sanitària. Tot això abans del tancament del Pla de Dignificació d’Infraestructures Sanitàries.

Va transcórrer quasi un any sense que constara cap resposta. És per això que, després de múltiples gestions, l’alcalde es va tornar a reunir amb el Secretari Autonòmic de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, el 27 d’octubre de 2016, a la Conselleria. En la reunió, es va informar l’alcaldia que la necessitat del Centre de Salut de Sant Francesc d’Oliva havia estat informada favorablement en el marc del Pla Funcional d’Assistència Sanitària, i que els serveis tècnics del departament d’infraestructures havien xifrat la inversió necessària en 2.765.000 euros. Igualment, es va informar l’alcalde que els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2017 comptarien amb una partida per a l’encàrrec de la redacció del projecte constructiu.

Així doncs, atesa la necessitat de completar convenientment l’expedient administratiu i d’obtenir la preceptiva resposta, el 8 de novembre de 2016 es va tornar a enviar ofici de remissió a la Conselleria, acompanyat del certificat de l’acord Ple de 29 de desembre de 2005, de cessió de parcel·la municipal adscrita al servei públic de dotació hospitalària en favor de la Generalitat Valenciana.

Paral·lelament, es va publicar l’avantprojecte dels pressupostos de la Generalitat de 2017 sense la partida que s’havia promés per part de la Conselleria de Sanitat per a la redacció del projecte constructiu. De manera que des de l’alcaldia es van dur a terme les gestions oportunes amb els diferents grups parlamentaris de les Corts per tal d’incloure una esmena en el tràmit parlamentari de debat i aprovació dels pressupostos.

Finalment, una vegada incorporada aprovada l’esmena que l’alcalde va negociar amb els grups parlamentaris de les Corts Valencianes, el 31 de desembre de 2016, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana va publicar el Pressupost de la Generalitat de 2017, amb una partida pressupostària de 120 mil euros anomenada «Construcció nou centre de salut Oliva II – Sant Francesc» (programa 412.22, fitxa FP6, codi EC120), amb la finalitat d’adjudicar la redacció del projecte constructiu.

Malauradament, la partida no es va gastar perquè va tornar a transcórrer un any sense cap resposta de la Conselleria de Sanitat, ni sobre l’acceptació de la cessió del solar municipal, ni sobre l’inici de l’expedient de contractació per a l’adjudicació de la redacció del projecte constructiu.

Finalment, a finals de 2017 la Conselleria de Sanitat va iniciar l’expedient per tramitar la recepció de la parcel·la.

Històric 2003-2011

Els antecedents del Centre de Salut del Barri Sant Francesc d’Oliva es remunten a l’any 2003, en entrar en funcionament el Consultori Mèdic Auxiliar, situat al mateix barri, al sud del casc urbà, en els baixos d’un edifici dels anys 60, amb unes condicions precàries pel que fa a les seues condicions en general: dimensions, ventilació i il·luminació. De fet, només unes setmanes després de la seua entrada en funcionament, veïns del barri ja van fer constar les primeres queixes degudes a la massificació que es produïa contínuament.

Tot això va comportar diverses reivindicacions per part dels usuaris, que la Corporació Municipal va fer seues. I en el Plenari celebrat el 29 de desembre de 2005, seguint les instruccions de la Conselleria de Sanitat, l’Ajuntament d’Oliva va acordar cedir a la Generalitat Valenciana una parcel·la de 4.000 metres quadrats (dotacional hospitalària), ubicada a l’avinguda de Guillermo Pastor Burgalat (Sector 15 – Clarisses), amb l’objectiu de destinar-la a la construcció del nou Centre de Salut de Sant Francesc.

En octubre de 2007, en sintonia amb la Conselleria de Sanitat, l’Ajuntament d’Oliva va redactar el projecte bàsic del consultori, que es va presentar en abril de 2008. Aleshores, la Conselleria va introduir una sèrie de modificacions que s’incorporaren al projecte, i va adquirir el compromís de construir l’edifici valorat en 2.530.741,33 €, en el termini de dos anys. En conseqüència, els pressupostos de la Generalitat Valenciana de 2009  van consignar la quantitat de 100.000 € per a la redacció del projecte constructiu. No obstant això, la dita partida no va arribar a gastar-se i va acabar desapareixent en els pressupostos de la Generalitat de l’exercici 2011.