Salta al contingut

Premsa

Finalment s’ha resolt l’expedient sobre l’autorització del vessament de les aigües de rebuig de la planta d’osmosi inversa

La regidora de Salut Pública, Imma Ibiza, explica que un dels expedients que més malestar ha generat durant anys entre els ciutadans que viuen prop de la séquia Mare, concretament a l’altura de la plaça Europa, per fi s’ha resolt satisfactòriament.

En 1996 la Conselleria de Sanitat va informar l’ajuntament d’Oliva que les aigües que extrau Aguas Potables de la Playa de Oliva SA (APPOSA) dels pous de les partides la Sort i Canyades per a donar aigua a la platja d’Oliva, sobrepassen els nivells de nitrats establerts per la normativa vigent.

A partir d’aquell moment la concessionària va començar un llarg periple per buscar diferents solucions al problema dels nitrats. Fins a l’actualitat l’alternativa provisional ha consistit a comprar aigua durant els mesos de més demanda, principalment els mesos d’estiu, a una altra concessionària, en este cas a Aguas de Bullent SA, les aigües de la qual eren baixes en nitrats.

Durant deu anys el problema va quedar estancat i finalment el 2006, l’ajuntament va donar dos anys de temps a la concessionària APPOSA per tal que posara els mitjans tècnics que calgueren per tal de solucionar el problema dels nitrats, de tal forma que no fóra necessari que el subministrament d’aigua del seu àmbit territorial depenguera d’altres concessionàries.

En 2007, la mercantil va iniciar els tràmits de la llicència d’activitats i va presentar el projecte “Millora d’extracció d’aigua potable de la Platja d’Oliva” que incloïa un dipòsit i una planta d’osmosi inversa per a l’eliminació de nitrats i sulfats de l’aigua procedent de les captacions de la Sort i Canyades.

El projecte per a concedir la llicència d’activitats requeria que s’indiqués quin era el punt de vessament de les aigües de rebuig procedent de la planta d’osmosi inversa i que provisionalment es vessava a la Séquia Mare. El problema no venia del fet que les aigües de rebuig foren insalubres o estigueren contaminades, sinó que en quedar-se estancades a la Séquia Mare, sense eixida al mar durant els mesos d’estiu, a la zona de la Plaça Europa i altres confrontants, generava al veïnat importants perjudicis higiènics i sanitaris (males olors per putrefacció, mosquits…)

Però la llicència d’activitats no es va acabar mai de tramitar; l’expedient per autoritzar el vessament, condició indispensable per atorgar la llicència d’activitats, va caure en el parany de les diferents administracions competents per a la seua autorització, que anaven passant-se la pilota les unes a les altres sense donar cap solució.

En 2016, nou anys després, es reprén l’expedient sobre l’autorització del vessament i la regidora de Salut Pública organitza un intensiu programa de reunions entre totes les administracions implicades que finalment han donat el positiu resultat esperat durant tant de temps pel veïnat.

Amb data 22 de maig de 2017, el Departament de Sanitat de l’Ajuntament d’Oliva aconsegueix reunir per fi tota la documentació, permisos i autoritzacions necessaris i informa FAVORABLEMENT el vessament definitiu de les aigües residuals de la planta d’osmosi inversa al clavegueram municipal.

Actualment s’ha fet l’obra de canalització per part de la concessionària per conduir les aigües del vessament fins al punt més pròxim de clavegueram, al carrer de Sant Jaume, zona residencial Canyades; en el projecte es pot veure el traçat autoritzat prèvia llicència d’obra.


Per altra banda, esta autorització ha permès que
APPOSA no depenga d’una altra concessionària per subministrar aigua de qualitat.


També ha millorat les condicions higièniques i sanitàries de tots els veïns que en temporada d’estiu estaven afectats pel vessament d’aigües de la planta d’osmosis inversa, d’igual forma que també ha millorat la gestió ambiental del llit.


“Però no ens hem de quedar parats ni un moment. Sobre la gestió de l’aigua queda molt a resoldre i a fer. És un camí que cal recórrer sense pauses i amb seguretat” assenyalava la regidora Ibiza.