Salta al contingut

Premsa

Amb molts anys de retard, Aigua Blanca 4 i Canyades 1 regularitzen la seua situació

Al plenari del passat 7 de setembre dues urbanitzacions significades d’Oliva van fer un pas de gegant en el restabliment de la seua normalitat administrativa i jurídica.

Mitjançant la fórmula de la convalidació (art. 52 de la Llei 39/2015) es va procedir a la regularització “a posteriori” de la situació irregular que presentaven, tant Aigua Blanca IV com Canyades 1, ambdues a la platja d’Oliva.

Per una banda, la famosa urbanització Aigua Blanca IV presentava una situació molt, molt greu. Atés que la mateixa es va desenvolupar sense haver aprovat un document tan important (des del punt de vista urbanístic, administratiu i jurídic) com és el Pla Parcial. És a dir, que els projectes d’urbanització i reparcel·lació d’este sector es van aprovar sense que, prèviament, s’haguera aprovat l’instrument d’ordenació necessari. Una irregularitat que podria haver donat lloc a la declaració de nul·litat de tot el procés urbanitzador d’este sector.[1]

Si no ha estat així, és per l’actitud col·laborativa dels propietaris de sòl del mateix sector. Uns propietaris que, a pesar que van pagar en el seu dia un Pla Parcial que mai no va ser tramitat ni aprovat per l’Ajuntament, han tingut la bona voluntat de facilitar les coses per tal que este procés urbanitzador (iniciat fa ja 16 anys) puga vore prompte el seu final.

D’esta forma van facilitar l’aprovació extemporània del Pla Parcial del seu sector en data 27 d’octubre de 2016. I amb la mateixa actitud col·laborativa han fet possible la convalidació dels projectes d’urbanització i reparcel·lació, la qual va tindre lloc el passat 7 de setembre, mitjançant acord plenar

En este acord plenari es van convalidar tots els documents que requerien l’aprovació prèvia d’un Pla Parcial, llevat de l’acord de Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 2008, d’aprovació del controvertit modificat (BOP 16-01-2009), que va ser símbol, durant anys, de l’antagonisme entre els propietaris i la seua administració local. Modificat que l’informe dels serveis tècnics municipals de 13 de setembre de 2013 va demostrar molt deficient, per les greus discrepàncies que este presentava respecte a l’obra realment executada.

Per altra banda, la urbanització Canyades 1 també presentava importants problemes com a conseqüència de la seua incorrecta tramitació.

El Pla Parcial de Canyades 1 (a diferència d’Aigua Blanca 4) sí que va ser aprovat per l’Ajuntament d’Oliva, en data 30 de setembre de 2004. Però mai no va ser publicat. La qual cosa significa que este instrument de planejament (el Pla Parcial) no tenia l’eficàcia legal necessària per al seu compliment i desenvolupament. Raó per la qual tots els documents tècnics dependents del mateix (projectes d’urbanització i reparcel·lació) no tenien la cobertura jurídica adequada en el moment de la seua aprovació.

En l’acord plenari del passat 7 de setembre també es van convalidar tots els documents que requerien l’aprovació prèvia d’un Pla Parcial, amb la qual cosa es va procedir a la regularització d’este sector.

 

Breu històric Aigua Blanca IV

2 d’octubre de 2002, la Comissió Territorial d’Urbanisme aprova el projecte d’Homologació del Pla Parcial Aigua Blanca IV (DOGV 18-12-2002).

19 de juliol de 2004, s’aprova el Projecte de Reparcel·lació del sector (BOP 16-08-2004).

26 de setembre de 2005, s’aprova el Projecte d’Urbanització del sector (BOP 28-10-2005 i BOP 16-03-2006).

16 de desembre de 2008, s’aprova una modificació del Projecte d’Urbanització del sector (BOP 16-01-2009).

28 de juliol de 2016, s’aprova el Modificat del Projecte d’Urbanització per a la finalització de les obres del Sector Aigua Blanca IV (BOP 25-8-2016), condicionat a l’aprovació definitiva i publicació del Pla Parcial.

27 d’octubre de 2016, s’aprova el Text Refós del Pla Parcial Aigua Blanca IV (BOP 9-12-2016).

 

Breu històric Canyades 1

30 de setembre de 2004, s’acorda l’aprovació de l’Alternativa Tècnica de Programa de Canyades 1.

25 de setembre de 2008, la Comissió Territorial d’Urbanisme aprova el Projecte d’Homologació Complementària del sector (BOP 4-4-2009).

29 de juny de 2009, s’aprova Projecte de Reparcel·lació del sector (BOP 30-07-2009).

13 de juliol de 2009, s’aprova el Projecte d’Urbanització del sector (BOP 14-09-2009).

19 de setembre de 2014, s’aprova la modificació del Projecte d’Urbanització (BOP 7-11-2014).

4 d’abril de 2018, l’Ajuntament d’Oliva acorda el procediment a seguir (Full de ruta) per a la finalització del procés urbanitzador del sector.

22 de maig de 2018, es publica en el BOP el Pla Parcial (aprovat, juntament amb la resta de l’Alternativa Tècnica de Programa, el 30 de setembre de 2004).

 

[1] L’absència d’aprovació del planejament parcial de desenvolupament del contingut de l’Homologació transgredia el que estableix la Disposició Transitòria Primera i l’article 29.1.A) de la LRAU (vigent en el moment d’aprovació), que exigeixen l’aprovació d’una ordenació detallada per a permetre el desenvolupament i execució del planejament, la qual cosa podria comportar la nul·litat de ple dret dels actes administratius posteriors, en haver-se produït prescindint total i absolutament del procediment legalment establert (article 62.1.i de la LRJAP).