Salta al contingut

Premsa

L’Ajuntament d’Oliva pretén modificar l’ordenança de l’IBI, per baixar la tributació d’urbana, i continuar igualant la situació dels disseminats que tributen en rústica

Al plenari d’esta vesprada (19.30 h, del dimecres 17 d’octubre) es procedirà a la votació de la proposta de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’IBI.

La proposta del regidor delegat d’Hisenda (favorablement dictaminada en la comissió realitzada ahir dilluns) consisteix en dues modificacions: disminuir el tipus impositiu dels béns de naturalesa urbana del 0.724% al 0.657%, i augmentar el tipus impositiu dels béns de naturalesa rústica del 0.60% al 0,63%.

Pel que fa als béns de naturalesa urbana, amb la modificació que es proposa (baixar el tipus impositiu del 0.724% al 0.657%), es produirà una minoració del 3,54% en l’import dels rebuts de 2019. Una minoració que ve a sumar-se a la baixada del 4% de l’any anterior (2018). Amb la suma d’estes dues minoracions, en l’exercici 2019 es tornarà (amb caràcter general-mitjà) a l’import del rebut d’IBI de naturalesa urbana de l’exercici 2015.

En 2018 la raó de la minoració radicava en la repercussió del procés de regularització cadastral efectuat en el municipi durant els anys 2016-2017 (que va acabar traduint-se en una major previsió d’ingressos, a conseqüència de les noves altes detectades en dit procés). En 2019 la raó és el nou escenari econòmic de l’Ajuntament d’Oliva, a conseqüència d’haver finalitzat amb l’endeutament bancari a principis de 2018.[1] La qual cosa significa que en 2019 s’alliberarà un milió d’euros que actualment estan en el capítol 9 de despeses, destinats a amortització de capital (deute bancari).

Cal recordar que, amb l’entrada en vigor de la ponència general de valors (1-1-2014), els valors cadastrals dels béns de naturalesa urbana van experimentar un augment mitjà de l’1.92. Augment que, a efectes de la base liquidable del tribut de l’IBI, ve incorporant-se progressivament durant els exercicis 2014-2023.[2] Seguidament es mostra un exemple d’un immoble que, abans de la ponència de valors de 2013, tenia un valor de 50.000 €, i que amb la nova valoració va multiplicar el seu valor cadastral per 1.92 (increment mitjà del total de la població):

* Cal recordar que parlem de valors mitjans, la casuística pot variar segons les circumstàncies de cada immoble.

I, a continuació es mostra l’històric de tributació d’IBI, d’acord amb els tipus impositius dels darrers anys:

* Cal recordar que parlem de valors mitjans, la casuística pot variar segons les circumstàncies de cada immoble.

 

Pel que fa als béns de naturalesa rústica, amb la modificació que es proposa (pujar el tipus impositiu del 0,60% al 0,63%) es produirà un augment, en la rústica ‘real’ de 15.2 cèntims per fanecada.

A continuació es mostra un exemple de la repercussió de la modificació del tipus impositiu en una parcel·la rústica de 10 fanecades:

* Cal recordar que parlem de valors mitjans, la casuística pot variar segons les circumstàncies de cada parcel·la.

 

Com ja s’ha explicat en anys anteriors, el motiu de modificar, a l’alça, el tipus impositiu de rústica radica en l’intent d’atenuar el greuge comparatiu existent entre el que tributen els denominats “disseminats” (habitatges construïts en sòls no urbanitzats) i el que tributen les construccions d’urbana. Un greuge comparatiu que ve produint-se des de l’entrada en vigor de la nova ponència general de valors abans esmentada (1-1-2014), quan els dits “disseminats” van deixar de tributar com a urbans (fins eixe moment tributaven amb el mateix tipus impositiu d’urbana, i amb la mateixa repercussió de valor de sòl que els immobles urbans). L’Ajuntament d’Oliva ha fet diverses gestions (Ministeri, FVMP)[3] per tal d’intentar solucionar este greuge comparatiu.

Cal tindre en compte que el nombre de “disseminats” és considerable al terme municipal oliver. Per tal que ens fem una idea, en l’actualitat, de cada 10 euros que es tributen en rústica, 7 d’ells corresponen als referits “disseminats”, i només 3 de cada 10 euros corresponen al que podríem denominar rústica “real” (parcel·les destinades només a ús agrícola).[4]

Amb tot, des de 2016 els xicotets augments que han anat experimentant els immobles de rústica “real” (com a conseqüència de l’intent d’equiparació dels disseminats amb la resta d’habitatges de la localitat), s’ha compensat amb majors recursos per a la partida d’Agricultura del pressupost municipal.

 

Es mantenen totes les bonificacions

Per últim, cal recordar que l’ordenança reguladora de l’IBI manté totes les bonificacions que han anat introduint-se els darrers anys, sobretot en 2017:

– famílies nombroses (fins al 90%, depenent de l’IPREM i dels membres amb discapacitat)

– immobles llogats a víctimes de violència de gènere o persones (50%)

– foment de l’ocupació (fins al 95%, en funció dels percentatges d’increment de plantilla)

– activitats econòmiques Centre històric (fins al 95%, en funció de l’activitat)

– aprofitament de l’energia solar (50%)

– immobles que constituïsquen l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària (70%)

– vivendes de protecció oficial (50% durant 3 anys)

– cooperatives agràries (95%)

 

[1] El 19 de gener de 2018 l’Ajuntament d’Oliva va procedir a la cancel·lació anticipada dels últims tres préstecs que li quedaven: de 660.495,67€, 228.653,71€ i 110.851,94€ respectivament.

[2] D’acord amb allò previst en els arts. 66-68 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

[3] Al respecte s’ha de dir que, en data 8 de setembre de 2016, i en compliment de l’acord plenari de data 28 de gener de 2016, es va enviar al Servei de coordinació amb les Hisendes territorials del Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques una sol·licitud de modificacions legislatives referents a la consideració tributària i/o tractament fiscal dels disseminats. Compaginant-ho amb altres gestions efectuades a través de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

[4] Tenint en compte les següents dades de referència:

I recordant sempre que es tracta de valors mitjans i aproximacions estimatives. El valor cadastral dels béns immobles rústics es determina amb la capitalització al 3% de l’import de les bases liquidables vigents per a l’exacció de la Contribució Territorial Rústica i Pecuària corresponent a l’exercici 1989, obtingudes mitjançant l’aplicació dels tipus avaluatoris d’aquesta contribució, prorrogats en virtut del Reial decret-llei 7/1988, de 29 de desembre.