Salta al contingut

Premsa

La Delegació d’Hisenda municipal recorda que el termini per acollir-se al Pla Personalitzat de Pagament Municipal finalitza el pròxim dia 1 de desembre

La Regidoria d’Hisenda de l’Ajuntament d’Oliva recorda a la ciutadania que té al seu abast un Pla de Pagament Personalitzat amb el qual el ciutadà podrà unificar els seus tributs municipals i pagar-los a terminis, sense cap interés, i es podrà aprofitar també d’una bonificació del 3% per domiciliar els rebuts.

“És un sistema especial de pagament de rebuts que permet realitzar ingressos periòdics a compte de la suma total dels rebuts dels impostos i taxes municipals” assenyalava el regidor Vicent Canet.

Els tributs municipals que s’engloben dintre d’este pla personalitzat i que es poden fraccionar són:  IBI (rústic i urbana), Impost de vehicles, IAE, taxa per la utilització privativa  o l’aprofitament especial del domini públic municipal (guals, quioscos, taules i cadires amb finalitat lucrativa, reserves d’espai per a càrrega i descàrrega, reserves de via pública per a parades de transport públic, mercats), i la taxa per la prestació del servei de recollida i transport de residus sòlids urbans.

Una vegada que el ciutadà sol·licite adherir-se al pla de pagament, des de l’Agència Tributària s’efectuarà una estimació de l’import de les quotes a pagar en cada fracció. En l’última quota es calcularà la diferència entre els rebuts corresponents a l’exercici i les quantitats abonades anteriorment.

 

Tipus de periodicitat de pagament

El Pla de Pagament Individualitzat consta de cinc tipus de periodicitat de pagament:

MENSUAL: Consistirà en deu quotes, a pagar el dia 5 dels mesos de febrer a novembre, ambdós inclosos.

BIMESTRAL: Consistirà en sis quotes, a pagar el dia 5 dels mesos de febrer, abril, juny, agost, octubre i novembre.

TRIMESTRAL: Consistirà en quatre quotes, a pagar el dia 5 dels mesos de febrer, maig, agost i novembre.

SEMESTRAL: Consistirà en dues quotes, el cobrament de les quals es realitzarà els dies 5 de juny i 5 de novembre.

ANUAL: Consistirà en una quota a pagar el dia 5 de juny. Posteriorment, si escau, es girarà una quota de regularització el 5 de novembre, l’import de la qual estarà constituïda per la diferència entre la quantia dels rebuts que corresponen a l’exercici i l’abonada en el mes de juny.

El regidor d’Hisenda, Vicent Canet, ha explicat que els ciutadans poden acollir-se al pla presentant una sol·licitud abans de l’1 de desembre  de 2018  i tindrà efectes a partir de l’exercici següent. (llevat que l’administració tributària li comunique la denegació per incompliment dels requisits).

Al pla es pot adherir qualsevol ciutadà d’Oliva que no tinga cap deute pendent per via executiva amb l’Ajuntament d’Oliva, i domiciliar el pagament de les quotes en un únic compte. A més, l’import de la suma anual dels tributs i taxes ha de ser superior a 300 euros. Aquest import es calcularà prenent com a referència les dades de l’exercici anterior.

Els ciutadans interessats a acollir-se a este Pla Personalitzat de Pagament poden sol·licitar-ho presentant el model d’instància adjunt a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (planta baixa ajuntament) o a l’Agència de Gestió Tributâria i Recaptació d’Oliva (Av València, núm. 2).

 

Incorporació pagament amb datàfons

D’altra banda, s’informa que l’Ajuntament d’Oliva ha incorporat el pagament amb datàfons (pagament amb targeta) per tal de fer més còmoda la gestió diària dels ciutadans amb l’administració municipal. Aquest tipus de pagament es pot realitzar a l’Agència de Gestió Tributària i Recaptació (Av. València, 2), a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (planta baixa ajuntament) i al departament de Tresoreria (Poeta Querol, 7).