Salta al contingut

Premsa

L’Ajuntament d’Oliva cedeix definitivament a la Generalitat la parcel·la per al “Centre sanitari de St. Francesc”

La Conselleria ja pot recepcionar la parcel·la i donar inici a la contractació de la redacció del Projecte Constructiu del nou consultori.

El Ple de l’Ajuntament d’Oliva va acorda ahir la cessió gratuïta a la Generalitat Valenciana d’una parcel·la de 3.125 m2, amb la finalitat que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública execute la construcció del nou consultori auxiliar de Sant Francesc; una de les reivindicacions més importants de la ciutat dels últims anys.

L’Ajuntament d’Oliva també va acordar assumir les despeses del trasllat d’un armari d’escomesa elèctrica al davant de la parcel·la, així com de l’extensió de la corresponent línia subterrània de baixa tensió. Ja que així ho exigeix la conselleria.

Una vegada la Generalitat Valenciana accepte la parcel·la, procedirà a l’inici del procés de contractació per a la redacció del Projecte Constructiu, com a pas indispensable per a la futura construcció del centre sanitari. Este és el compromís que la directora general d’Eficiència i Règim Econòmic de la Conselleria de Sanitat, Carmelina Pla Silvestre, va adquirir amb l’alcalde i la regidora de Salut Pública en la reunió que varen mantindre en juny d’enguany.

L’alcalde d’Oliva, David González, ha manifestat que, tot i que encara queden passos importants per superar, per primera vegada podem parlar amb garanties de l’inici del projecte del nou consultori de salut de Sant Francesc. Fins ara, ni tan sols s’havia cedit la parcel·la a la Generalitat tal com estableix la llei. És per això que al llarg d’esta legislatura, per part del govern municipal, s’han dut a terme moltíssimes gestions polítiques, combinades amb gestions administratives rigoroses. D’ara endavant, la Conselleria de Sanitat té la responsabilitat de fer possible el dit projecte, per a la qual cosa comptarà amb la màxima col·laboració de l’Ajuntament d’Oliva.

 

Nombroses gestions al llarg d’esta legislatura

En novembre de 2015, després d’un mandat corporatiu sencer sense cap avanç, una delegació de l’Ajuntament d’Oliva, formada per la regidora de Salut Pública i l’alcalde, es va reunir amb la secretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic i amb el director general d’Assistència Sanitària. Ambdós responsables desconeixien la cessió efectuada pel Ple de l’Ajuntament d’Oliva; en qualsevol cas, es van comprometre a donar una resposta sobre la mateixa i a estudiar la viabilitat del nou centre de salut dintre del Pla Funcional d’Assistència Sanitària. Tot això abans del tancament del Pla de Dignificació d’Infraestructures Sanitàries.

Va transcórrer quasi un any sense que constara cap resposta. És per això que, després de múltiples gestions, l’alcalde es va tornar a reunir amb el secretari autonòmic de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, el 27 d’octubre de 2016, a la conselleria. En la reunió, es va informar l’Alcaldia que la necessitat del Centre de Salut de Sant Francesc d’Oliva havia estat informada favorablement en el marc del Pla Funcional d’Assistència Sanitària, i que els serveis tècnics del departament d’infraestructures havien xifrat la inversió necessària en 2.765.000 euros. Igualment, es va informar l’alcalde que els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2017 comptarien amb una partida per a l’encàrrec de la redacció del projecte constructiu.

Així doncs, atesa la necessitat de completar convenientment l’expedient administratiu i d’obtindre la preceptiva resposta, el 8 de novembre de 2016 es va tornar a enviar ofici de remissió a la conselleria, acompanyat del certificat de l’acord del Ple de 29 de desembre de 2005, de cessió de parcel·la municipal, adscrita al servei públic de dotació hospitalària, a favor de la Generalitat Valenciana.

Paral·lelament, es va publicar l’avantprojecte dels pressupostos de la Generalitat de 2017 sense la partida que s’havia promés per part de la Conselleria de Sanitat per a la redacció del projecte constructiu. De manera que des de l’Alcaldia es van dur a terme les gestions oportunes amb els diferents grups parlamentaris de les Corts per tal d’incloure una esmena en el tràmit parlamentari de debat i aprovació dels pressupostos.

Finalment, una vegada incorporada aprovada l’esmena que l’alcalde va negociar amb els grups parlamentaris de les Corts Valencianes, el 31 de desembre de 2016, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana va publicar el Pressupost de la Generalitat de 2017, amb una partida pressupostària de 120 mil euros anomenada «Construcció nou centre de salut Oliva II – Sant Francesc» (programa 412.22, fitxa FP6, codi EC120), amb la finalitat d’adjudicar la redacció del projecte constructiu.

Malauradament, la partida no es va gastar perquè va tornar a transcórrer un any sense cap resposta de la Conselleria de Sanitat, ni sobre l’acceptació de la cessió del solar municipal, ni sobre l’inici de l’expedient de contractació per a l’adjudicació de la redacció del projecte constructiu. Fins a novembre de 2017, quan la Conselleria de Sanitat va iniciar formalment l’expedient per tramitar la recepció de la parcel·la.

El 17 de maig de 2018, després de diverses gestions, la conselleria va remetre a l’ajuntament l’informe favorable de viabilitat tècnica prèvia per a la construcció del nou consultori auxiliar “Sant Francesc”, gràcies al qual es podia continuar amb la tramitació de la documentació jurídica i patrimonial per a completar la cessió de la parcel·la que el Ple va acordar cedir a la Generalitat Valenciana en l’any 2005. L’informe estava condicionat al compromís de l’Ajuntament d’Oliva d’assumir les despeses del trasllat d’un armari d’escomesa elèctrica al davant de la parcel·la, així com de l’extensió de la corresponent línia subterrània de baixa tensió.

Així doncs, els serveis jurídics van començar a enllestir tota la documentació de caràcter jurídic i patrimonial, que consisteix en un nou acord del Ple, d’acord amb el Reglament de Béns de les Entitats Locals, nota simple registral de la parcel·la, informe sobre la inexistència de cap deute i que està lliure de càrregues, certificat de la Secretaria General que la parcel·la figura en l’inventari de béns municipal i que la cessió ha estat objecte d’informació pública.

Després dels informes de l’arquitecte municipal i la cap del Departament Jurídic Administratiu, en juny de 2018, va sorgir un nou contratemps, ja que el solar municipal en qüestió (rebut per l’Ajuntament en 2003 a través de la reparcel·lació del Sector 15), no estava inscrit en l’Inventari de Béns de l’ajuntament. És per això que l’Alcaldia va convocar una sessió extraordinària del Ple, celebrada el 10 de juliol de 2018, on es va acordar donar d’alta la dita parcel·la en l’inventari. Tal com estableix la legislació vigent, l’acord de referència va ser sotmés a exposició pública (BOPV núm. 142, de 24 de juliol de 2018).

Després de tot aquest periple, encara faltava un tràmit administratiu per superar, atés que la conselleria només necessita 3.125 m2 dels 10.000 m2 totals. La qual cosa va provocar la tramitació d’un expedient de segregació, en setembre de 2018, que ha culminat recentment.

Històric 2003 – 2011

Els antecedents del Centre de Salut del Barri Sant Francesc d’Oliva es remunten a l’any 2003, en entrar en funcionament el Consultori Mèdic Auxiliar, situat al mateix barri, al sud del nucli urbà, en els baixos d’un edifici dels anys 60, amb unes condicions precàries pel que fa a les seues condicions en general: dimensions, ventilació i il·luminació. De fet, només unes setmanes després de la seua entrada en funcionament, veïns del barri ja van fer constar les primeres queixes a causa de la massificació que es produïa contínuament.

Tot això va comportar diverses reivindicacions per part dels usuaris, que la corporació municipal va fer seues. I en el plenari celebrat el 29 de desembre de 2005, l’Ajuntament d’Oliva va acordar cedir a la Generalitat Valenciana una parcel·la de 4.000 metres quadrats (dotacional hospitalària), ubicada a l’avinguda de Guillermo Pastor Burgalat (Sector 15 – Clarisses), amb l’objectiu de destinar-la a la construcció del nou Centre de Salut de Sant Francesc.

En octubre de 2007, en sintonia amb la Conselleria de Sanitat, l’Ajuntament d’Oliva va redactar el projecte bàsic del consultori, que es va presentar en abril de 2008. Aleshores, la conselleria va introduir una sèrie de modificacions que s’incorporaren al projecte, i va adquirir el compromís de construir l’edifici, valorat en 2.530.741,33 €, en el termini de dos anys. En conseqüència, els pressupostos de la Generalitat Valenciana de 2009  van consignar la quantitat de 100.000 € per a la redacció del projecte constructiu. No obstant això, la dita partida no va arribar a gastar-se i va acabar desapareixent en els pressupostos de la Generalitat de l’exercici 2011. La parcel·la tampoc va ser recepcionada per part de la Generalitat Valenciana.