Salta al contingut

Premsa

Recepció de les obres d’urbanització d’Aigua Blanca IV, i posada en servici de les seues instal·lacions

Hui, 15 de maig de 2019, s’han posat en servici les instal·lacions de la urbanització Aigua Blanca IV (vials, enllumenat públic…), la qual ha estat recepcionada este matí per part de l’Ajuntament d’Oliva.

Aquestes obres d’urbanització van començar el 28 de novembre de 2006 (fa quasi 13 anys). Van estar paralitzades més de 9 anys, des de l’11 de gener de 2008 fins al 12 de setembre de 2017, data en què es van reprendre les obres.

La qüestió del Pla Parcial no aprovat

Per tal de poder arribar a la represa de dites obres va ser necessari, prèviament, aprovar el document tècnic necessari per licitar i executar les mateixes: el text refós del modificat del projecte d’urbanització per a la finalització de les obres del sector. El qual va ser definitivament aprovat el 28 de juliol de 2016. Tot i que dita aprovació quedava condicionada a l’aprovació definitiva i publicació del Pla Parcial del sector.

Efectivament, un dels darrers problemes amb què es va trobar la urbanització és el fet de descobrir que la mateixa no tenia el seu Pla Parcial aprovat. Document tècnic sense l’aprovació del qual no tenen cobertura legal els tràmits posteriors, com el projecte d’urbanització o el projecte de reparcel·lació.[1]

Per això va ser necessari l’elaboració i aprovació d’aquest document tècnic, cosa que va tindre lloc el 27 d’octubre de 2016 (BOP 9-12-2016).

La 2a fase de les obres (2017-2019)

Solucionats tots els problemes anteriorment esmentats, el 12 de setembre de 2017 es va signar l’acta de replanteig que autoritzava l’inici de les obres. Unes obres que han durat 20 mesos. Tot i que una part del temps han estat un compàs d’espera mentre es gestionaven els sempre costosos i delicats tràmits amb Iberdrola, i que en el cas d’Aigua Blanca IV s’han resolt amb una gran celeritat.

Durant dites obres ha estat necessari tramitar un nou modificat (denominat projecte modificat núm. 1 de les obres del text refós del modificat del projecte d’urbanització per a la finalització de les obres del sector), el qual havia estat sol·licitat per part de la direcció facultativa en data 8 de març de 2018, i aprovat el 7 de setembre de 2018.

També ha sigut necessari convalidar els projectes d’urbanització i reparcel·lació, atés que aquestos mancaven de cobertura legal en no haver-se aprovat (prèviament) el Pla Parcial, instrument de planejament que permet el desenvolupament i execució de dit planejament.

D’esta forma, en el Ple de data 7 de setembre de 2018 (BOP 03-10-2018) es van convalidar tots els documents que requerien de l’aprovació prèvia d’un Pla Parcial, llevat de l’acord de Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 2008, d’aprovació del 1r modificat que va ser símbol, durant anys, de l’antagonisme entre els propietaris i la seua administració local.

L’obra que hui s’ha recepcionat ha tingut molts problemes al llarg de dels seus 13 anys d’història. Per això ha estat necessari fer un seguiment constant de l’evolució de les mateixes. Des que van començar, en setembre de 2017, s’ha mantingut una reunió setmanal entre una representació dels propietaris de sòl del sector, la direcció facultativa, els tècnics municipals i l’alcalde i regidors de l’equip de govern.

Agraïments

Cal agrair la professionalitat i el bon fer del contractista de les obres, Elecnor SA, que les ha executat amb molta cura, seguint fidelment les instruccions donades i posant totes les facilitats per a un acabament satisfactori de la urbanització.

També cal agrair la diligència i pulcritud de la direcció facultativa, TES SL. Especialment la figura de l’Enginyera de Camins, Canals i Ports Carmen Cardós, la qual ha estat constantment a peu d’obra, dirigint-la d’una forma excel·lent; i compartint informació i decisions juntament amb els serveis tècnics municipals, als quals també cal agrair l’esforç dedicat a esta obra tan singular.

I, especialment, cal agrair la constància i actitud col·laborativa dels propietaris de sòl del sector, els quals no només han participat setmanalment en les reunions de seguiment, sinó que han aportat assíduament informació molt útil per al bon desenvolupament de les obres. Han facilitat dades de contactes quan ha fet falta, i han posat de la seua part per tal que els terminis de notificacions, etc. s’acurtaren el més possible.

Principals vicissituds travessades per la urbanització Aigua Blanca IV

Problemes 1a fase obres (2003-2010)   Solucions donades (2a fase obres)
No es va aprovar el Pla Parcial quan tocava (2003-2004)   Aprovat definitivament el 27 d’octubre de 2016
En 2004-2006 es van aprovar els projectes de reparcel·lació d’urbanització sense tindre aprovat el planejament (Pla Parcial)   El 7 de setembre de 2018 es van convalidar tots      eixos projectes (excepte el 1r modificat)
Les obres van començar, en novembre de 2006, a pesar que la direcció facultativa va presentar un informe (2 dies abans de l’inici) dient que els projectes estaven malament, i que calia un modificat   Per evitar problemes d’aquesta naturalesa es va      prendre la decisió que s’encarregara de la direcció    facultativa de la 2a fase de les obres la mateixa        oficina que havia redactat el nou projecte               d’urbanització (el text refós)
Les obres van començar, en novembre de 2006, sense haver-se signat els preceptius convenis amb Iberdrola i Telefònica La 2a fase de les obres va començar amb tota la documentació en regla. I s’ha treballat en estret contacte amb Telefònica i Iberdrola. Prova d’això és que la recepció i posada en servei de les instal·lacions elèctriques per part de la concessionària s’ha aconseguit en un temps rècord
Els projectes de les instal·lacions elèctriques del 1r modificat (16-12-2008) eren distints als originals (visats per Indústria i ajustats al conveni amb Iberdrola)
La tramitació del 1r modificat (16-12-2008) va tardar més de dos anys, i no va arribar a culminar-se dita tramitació. Les obres van parar per aquest motiu La tramitació del modificat núm. 1 de la 2a fase de les obres (07-09-2018) es va tramitar en 6 mesos. I les obres no es van parar mentrestant
No va haver un adequat seguiment i control de les obres. Ho demostra, entre altres, el fet que es van acceptar certificacions pagant unitats d’obra no executades (12.000 m2 de capa “de rodadura”, 57 fanals…) Ha hagut un seguiment exhaustiu de les obres. Inclús reunions setmanals amb la direcció facultativa i propietaris. De fet, pot comprovar-se que totes les certificacions s’ajusten escrupolosament a l’obra realment executada
En setembre de 2010 es va aprovar una liquidació de les obres amb un saldo de només 85.991,82 euros (no arribava ni a la totalitat de la fiança) Segons l’informe dels serveis tècnics municipals de 13-09-2013 sobre la 1a fase de les obres, i els informes de la direcció facultativa relatius a la 2a fase, actualment la liquidació presenta un saldo estimat de 1.127.246,13 € (aprox., els imports encara no són definitius)

A banda que…

– Durant els exercicis 2008 a 2013 les parcel·les del sector Aigua Blanca IV van tributar un IBI Urbà més elevat del que els corresponia. Tant per no estar aprovat el Pla Parcial, com per no aplicar-los el coeficient corrector d’inedificabilitat temporal (NU).

– En abril de 2008, quan es va passar al cobrament la 3a quota urbanística (75%), als propietaris de sòl del sector se’ls va exigir més del que legalment corresponia, atesa la previsió d’obres (estaven paralitzades), i la baixa produïda amb la licitació.

– La tramitació de la inscripció de les parcel·les en el registre de la propietat es va allargar sis anys, des de juliol de 2004 a juliol de 2010.

Les xifres de les obres d’Aigua Blanca IV

 

1a fase de les obres (2006-2008) PEC definitiu
Obra pagada, segons liquidació 2010 1.215.335,43
Total obres “correctament executades”, segons informe serveis tècnics municipals 13-09-2013 731.105,49
Diferència (= obres incorrectament executades) 465.520,63
2a fase de les obres (2017-2019) PEC definitiu
Obra pagada (fins certificació 17a) 1.285.465,16
Total obres “noves” (necessàries per a la finalització de la urbanització) 623.739,66
Diferència (= esmenes de les obres incorrectament executades amb anterioritat) 661.725,50
Total (suma fases 1a i 2a) PEC definitiu
Obra pagada total 2.500.800,59
Total obres “correctament executades” 1.354.845,15
Diferència (= obres incorrectament executades, o fetes per a esmenar les mateixes) 1.127.246,13

 

Cronologia bàsica d’Aigua Blanca IV

21-06-2002   Mitjançant acord de Ple s’aprova provisionalment el Projecte d’Homologació.

19-07-2004 Mitjançant acord de Junta de Govern Local s’aprova definitivament el Projecte de Reparcel·lació (BOP 16-08-2004).

26-09-2005   Mitjançant acord de Junta de Govern Local s’aprova definitivament el Projecte d’Urbanització (BOP 28-10-2005 i BOP 16-03-2006).

28-11-2006    Signatura de l’Acta de Comprovació del Replanteig i inici de les obres. El període d’execució era d’un any.

11-01-2008   Acta de Suspensió de les obres, en no poder exigir la Direcció Facultativa els treballs no previstos en el projecte original, per no estar aprovat el modificat sol·licitat des del mateix començament de les obres.

Retenció de la possessió de les obres des de 13-10-2009 a 19-06-2012.[2]

29-09-2010  S’aprova, mitjançant decret de l’Alcaldia 3.863/10, la liquidació de les obres (una 2a proposta que redueix el saldo favorable a l’ajuntament a la quantitat de 85.991,82 €).

27-06-2012    Es realitza l’acte de presa de possessió de l’obra (després del període de retenció judicial).

13-09-2013    Els tècnics municipals evacuen l’informe d’avaluació de l’estat de les obres d’urbanització.

28-07-2016  S’aprova definitivament el text refós del modificat del projecte d’urbanització per a la finalització de les obres del sector (BOP 25-8-2016), condicionat a l’aprovació definitiva i publicació del Pla Parcial.

27-10-2016    S’aprova definitivament el Pla Parcial del sector (BOP 9-12-2016).

12-09-2017    Es procedeix a la firma de l’Acta de Replanteig que autoritza l’inici de les obres.

07-09-2018    S’aprova el projecte modificat núm. 1 de les obres del text refós del modificat del projecte d’urbanització per a la finalització de les obres del sector.[3]

07-09-2018     Convalidació dels projectes d’urbanització i reparcel·lació (BOP 03-10-2018).

15-05-2019   Se signa l’acta de recepció de les obres de la urbanització, i les mateixes es posen en servici.

[1]  L’absència d’aprovació del planejament parcial de desenvolupament del contingut de l’Homologació transgredia l’establit en la Disposició Transitòria Primera i en l’article 29.1.A) de la LRAU (vigent en el moment d’aprovació), que exigeixen l’aprovació d’una ordenació detallada per a permetre el desenvolupament i execució del planejament, la qual cosa podria comportar la nul·litat de ple dret dels actes administratius posteriors, en haver-se produït prescindint total i absolutament del procediment legalment establit (article 62.1.i de la LRJAP).

[2]  Com a conseqüència de la discrepància en la liquidació, en data 13 d’octubre de 2009 el Jutjat Mercantil núm.  2 de València va dictar la retenció de la possessió de l’obra d’urbanització a favor de MIDASCON (acte 686/09), com a mesura cautelar, fins que es resolguera la qüestió del pagament dels 329 mil euros que aquesta mercantil reclamava a l’Ajuntament d’Oliva.

Retenció que va durar fins el 19 de juny de 2012 quan, mitjançant un Acte del jutjat mercantil núm. 2 de València, es va deixar sense efecte la mesura cautelar (les parts havien convingut que el Mercantil no era competent per a la resolució de la demanda).

[3]   El modificat havia estat sol·licitat per part de la direcció facultativa en data 8 de març de 2018, i es va autoritzar mitjançant decret núm. 965/18, de 18 d’abril de 2018.