Salta al contingut

Premsa

Oliva finalitzarà l’Edifici de Policia Local i Seguretat Ciutadana amb l’ajuda del Pla d’Inversions 2020-2021 de la Diputació de València

El Ple de la Diputació de València ha aprovat el Pla d’Inversions 2020-2021 en el qual es contempla una subvenció de 696.253,45 euros que l’Ajuntament d’Oliva destinarà per a l’acabament de l’Edifici de Policia Local i Seguretat Ciutadana.

Aquesta subvenció, sumada als 440.000 euros que aporten l’Ajuntament i la Generalitat, faran possible l’acabament de les obres paralitzades des de fa quasi 10 anys, i milloraran tant les condicions en les quals treballa la Policia Local, amb majors mitjans i possibilitats, així com la millora del servei públic de seguretat ciutadana.

“Arribar a veure la llum del final del túnel no ha estat gens fàcil, i no només una qüestió de diners. S’han hagut de fer moltes gestions al llarg dels últims anys. De les que no es veuen ni llueixen, però són imprescindibles” assenyalava l’alcalde d’Oliva, David González.

Aportacions econòmiques

Generalitat Valenciana

233.375,69 €

Fons d’Inversió Diputació

696.253,45 €

Ajuntament d’Oliva

207.717,89 €

TOTAL

1.137.347,03 €

Històric

El 3 de març de 2010, en el marc del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, conegut com el Pla Confiança, la Conselleria de Governació va resoldre adjudicar les obres de construcció de les noves dependències per a la formació de la Policia Local a Oliva a l’empresa Construcciones Villegas S.L.

L’import total de l’obra adjudicada va ser d’un milió tretze mil cent seixanta-cinc euros amb setze cèntims (1.013.165,16 €), dels quals la Conselleria de Governació es feia càrrec de set-cents quaranta-tres mil cent cinquanta-sis euros amb seixanta-quatre cèntims (743.156,64 €), i l’Ajuntament d’Oliva es feia càrrec dels restants dos-cents setanta mil huit euros amb cinquanta-dos cèntims (270.008, 52 €).

La signatura del contracte administratiu es va formalitzar el 5 de març de 2010, establint-se un termini d’execució de 9 mesos i mig, d’acord amb la millora presentada per l’empresa adjudicatària, comptats a partir de l’endemà a la formalització de l’Acta de Comprovació del Replanteig de l’Obra, que es va alçar el 9 de març de 2010.

A partir de gener de 2011, l’obra va quedar paralitzada de manera unilateral per l’empresa contractista. Finalment, l’1 d’agost de 2011 l’empresa Construcciones Villegas S.L. va comunicar que no li era possible continuar amb l’execució de les obres a causa de la seua situació d’insolvència, pel fet que havia sol·licitat del Jutjat Mercantil de Múrcia la declaració del concurs de creditors voluntari en data 14 de juliol de 2011.
Amb data 1 de setembre de 2011 la Conselleria va iniciar el corresponent expedient de resolució contractual, que va haver de declarar caducat el 3 març de 2012, en sobrepassar-se el termini màxim per resoldre el contracte, fixat en 3 mesos,i seguint el que indica en l’informe del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana de data 23 de febrer de 2012, en aplicació de l’article 42.3 de la Llei 30/1992.

En conseqüència, la Conselleria va iniciar novament expedient de resolució contractual, que va obtenir l’informe favorable del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, amb data 4 d’abril de 2012.

Finalment, el 12 d’abril de 2012 el conseller de Governació va resoldre:


• L’aprovació de la resolució del contracte amb Construcciones Villegas S.L. per a la construcció de les noves dependències per a la formació de la Policia Local a Oliva.

La confiscació de part de la garantia definitiva i de part de les garanties pel dipòsit de materials.

El 15 d’abril de 2013, després de realitzar nombroses peticions de visita per tractar amb el conseller de Governació l’assumpte de l’acabament de les obres de construcció de les noves dependències per a la formació de la Policia Local a Oliva, l’alcalde va mantenir una reunió amb la secretària autonòmica de Governació i la subsecretària autonòmica a la Conselleria de Governació.

Tot i que, a pesar que les dos representants de la Conselleria agafaren el compromís d’avançar en la tramitació de l’expedient, la legislatura va acabar, en juny de 2015, sense albirar la finalització de les obres.

En agost de 2015, es va mantenir una primera reunió amb el Director General de Seguretat i Resposta a les Emergències, que havia passat de la Conselleria de Governació a Presidència de la Generalitat. En eixa reunió, es va informar que l’expedient estava parat des de 2012 i que ni tan sols constava que arribara a sol·licitar-se a la Conselleria d’Hisenda la generació de el dit crèdit per la fiança confiscada a l’empresa. Eixa proposta de generació de crèdit la va realitzar el 3 de setembre el Subsecretari de Presidència de la Generalitat després de les gestions al llarg d’agost.

El 20 de novembre de 2015, després d’estar damunt des de l’Ajuntament, el Consell va aprovar la generació de crèdit de 125.259 euros per a l’Edifici de la Policia Local d’Oliva.

El 17 de desembre de 2015, el Director General de Seguretat va visitar Oliva per comprovar de primera mà i va declarar que, molt probablement, les obres podrien acabar-se a finals de 2016.

Però es va donar un nou contratemps, ja que el 26 d’abril de 2016, el Director General de Seguretat informar el Subsecretari de Presidència que no s’havien incorporat al Pressupost de la GVA de 2016, com a romanents, els 125 mil euros que es varen generar en novembre de 2015. De manera que s’havia de tornar a generar el crèdit per fer possible la licitació del nou contracte de les obres de finalització. Igualment, es va sol·licitar a l’oficina tècnica de l’obra i a l’oficina de contractació informe sobre l’estat de les obres i els passos necessaris per a l’acabament.

Els mesos van anar transcórreguen, amb un bon grapat de reunions i d’insistir i persistir molt per part de l’Ajuntament fins que, l’11 de maig de 2017, després d’intenses gestions, la Subdirectora General de Seguretat comunica per escrit que, després de moltes gestions entre la Direcció General i la Conselleria d’Hisenda, ha de ser l’Ajuntament d’Oliva qui licite el projecte modificat necessària per tal d’acabar les obres. Que dit projecte modificat ha de ser aprovat per l’Oficina de Supervisió de Projectes de la Conselleria d’Hisenda, i que suposa un increment de l’import previst inicialment, serà l’Ajuntament l’administració que haurà d’assumir la diferència.

És per això que el 31 de juliol de 2017, per decret de l’Alcaldia 1676, es va adjudicar el contracte menor de serveis de redacció del Modificat del Projecte de les Noves Dependències per a la Policia Local d’Oliva, a la mateixa mercantil que s’havia fet càrrec de la Direcció Facultativa de les obres, per valor de poc més de 21 mil euros.

Després de prou reunions de treball on es varen recuperar les qüestions que van motivar en 2011, abans de la paralització de les obres, la necessitat d’un projecte modificat que no va arribar a fer-se, altres indefinicions del projecte original, quantificació dels danys a reparar pel pas del temps, així com la necessitat de noves unitats d’obra com la galeria de tir, canvis en la tabiqueria per complir les noves normatives, la instal·lació elèctrica de baixa tensió necessària o els 2 augments de l’IVA que s’havien produït des de 2011. Finalment el 19 de febrer de 2018 es va presentar el Projecte Tècnic Bàsic i d’Execució Modificat de les noves dependències de la Policia Local, amb un pressupost d’execució per contracta de 1.137.347 euros. També es va presentar la documentació per a l’obtenció de la llicència ambiental (projecte d’activitat).

El 6 de març de 2018 l’Ajuntament envia a la Direcció General de Seguretat una còpia original del Projecte Modificat de les Noves Dependències per a la Formació de la Policia Local d’Oliva.

El 13 d’abril de 2018 l’Ajuntament envia una còpia original de l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte Modificat de les Noves Dependències per a la Formació de la Policia Local d’Oliva

Després de molta insistència per part de l’alcaldia, el projecte va estar supervisat favorablement per la Cap del Servei de Gestió Immobiliària de la GVA segons consta en el seu informe de 30 d’abril de 2018 (informe preceptiu).

Les gestions amb Presidència de la Generalitat van continuar, concretament amb el Secretari Autonòmic de Presidència, perquè s’iniciara l’expedient de licitació de les obres de finalització, la qual cosa és competència la Generalitat. A finals d’agost d’enguany, donat que la Generalitat ens va informar que no estava en condicions de licitar les obres en un període de temps raonablement, es va demanar la delegació de competències, ja que aquesta és possible des de l’aprovació de la llei 21/2017, de 28 de desembre.

El 31 de gener de 2019, es va publicar en el DOGV la resolució de la Presidència de la Generalitat, de delegació a l’Ajuntament d’Oliva de les competències per a l’execució de l’obra denominada «Modificat de les dependències per a la formació de la policia local d’Oliva», inclosa en el Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.


Finalment, el 28 de març de 2019, l’Ajuntament Ple va acceptar la delegació de competències.