Salta al contingut

Premsa

La Diputació de València licita les obres de millora de la carretera CV-670 (Oliva-Piles)

Tal com va informar l’alcalde fa unes setmanes, la Diputació de València ha iniciat la licitació de les obres de millora de la carretera CV-670 (Oliva-Piles).

L’anunci de la licitació ja s’ha publicat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Segons la previsió més realista, la licitació tindrà una durada aproximada de 8 mesos, de manera que el contracte s’adjudicarà cap a l’estiu de 2021 i les obres s’iniciaran a setembre.

En aquest moment, la Diputació està tramitant les expropiacions. De fet, El 8 de setembre d’enguany el Butlletí Oficial de la Província de València va publicar la de relació de béns i drets afectats per les obres del projecte: “AC-514 A. Ampliació de plataforma des de Piles a Oliva en la CV-670 de Gandia a Oliva”.

A més de l’ampliació dels vorals laterals, i una millora substancial en la seguretat, el projecte també inclou un carril bici i un vial de servici lateral per evitar els accessos perpendiculars directes.

Actualment el tram de carretera, des de la glorieta de Piles a la glorieta d’Oliva, presenta una secció transversal insuficient, i no té vorals als laterals, amb una elevada intensitat de circulació que supera els 12.000 vehicles per dia, cosa que el converteix en un tram d’elevada sinistralitat. La situació es veu agreujada a causa de l’existència de nombrosos accessos directes en els seus marges, sense cap classe d’ordenació.

És per això que l’actuació consistirà fonamentalment en:


• Ampliació de l’ample de la carretera fins a arribar als 15 metres, tot introduint vorals als laterals
• Una millor dels radis de gir a les corbes del traçat
• Una millora de la connexió amb la rodona d’Oliva
• Construcció d’un vial de servei, al marge esquerre de la carretera, per evitar els accessos directes i millora dels accessos directes del marge dret
• Construcció d’un carril bici
• Millora substancial del drenatge de l’aigua contra inundacions
Arribar fins al punt actual no ha estat gens fàcil, ja que al llarg dels últims anys s’ha hagut de superar molts obstacles i dificultats.


Històric


Abril de 2009: Es va aprovar definitivament el Projecte de Construcció d’Ampliació de plataforma des de Piles a Oliva, a la CV-670, redactat per l’empresa IDOM. El projecte no es va sotmetre a informació pública ni tampoc es van licitar les obres.

Juny de 2015: A conseqüència de les gestions del govern de l’Ajuntament d’Oliva, la Diputació de València torna a impulsar el projecte. És per això que l’Àrea de Carreteres va sol·licitar informe al Servei d’Ordenació del Territori de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori sobre si l’actuació prevista estava afectada per risc d’inundació. Ja que amb l’actualització del PATRICOVA, publicat en 2013 i aprovat definitivament en 2015, es requeria informe preceptiu.

Juliol de 2015: L’oficina PATRICOVA informa que l’actuació es trobava afectada per risc d’inundació i requereix, a l’efecte de continuar la tramitació administrativa en matèria de risc d’inundacions, l’elaboració d’un estudi d’inundabilitat sobre el risc d’inundació i la seua afecció sobre l’actuació.

2016 – març de 2017: A petició de l’Ajuntament d’Oliva, tenen lloc una sèrie de reunions de treball entre els tècnics de l’Àrea de Carreteres de la Diputació i la Conselleria (PATRICOVA). En elles, principalment, es van tractar les qüestions següents:

1. Dades de cabals que discorren per l’àmbit de la carretera segons el Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables del Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient.

2. Càlcul de la capacitat hidràulica del marc de desguàs del barranc de la Font que discorre pel nucli urbà d’Oliva.

3. Dimensionament de les obres de drenatge transversal del projecte per al cabal restant.

De març de 2017 endavant: El temps transcorregut des de la redacció del projecte original i les dificultats i inviabilitat de realitzar les obres sense atendre la petició d’estudi del Servei d’Ordenació del Territori, feien necessari l’actualització de l’esmentat projecte. És per això que la Diputació de València procedeix a contractar els serveis d’actualització, i amb data 14 de setembre 2017 s’adjudica a IDOM. Aprofitant l’actualització, l’alcalde sol·licita al diputat de Carreteres que s’incloga un carril bici (va ser quan la diputació va anunciar un pla per fer carrils bici en les carreteres de la seua competència).

De finals de 2017 a finals de 2018: Tenen lloc un seguit de reunions, amb els tràmits administratius corresponents, entre els tècnics de l’Àrea de Carreteres i tècnics de la conselleria, amb tècnics dels ajuntaments d’Oliva i de Piles, amb tècnics de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, etc.

3 de juliol de 2019: Finalment el BOP publica l’anunci de la informació pública del Projecte de Construcció d’Ampliació de plataforma des de Piles a Oliva a la CV-670 (signada pel diputat de Carreteres el 13 de juny de 2019).

2 de desembre de 2019: Aprovació del projecte AC-514-A Ampliació de plataforma des de Piles a Oliva en la CV-670 de Gandia a Oliva, la qual cosa, segons el que estableix l’article 94 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, porta annexa la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels terrenys afectats per l’expropiació, en compliment del que estableix l’article 56 del Reglament d’Expropiació Forçosa.

8 de setembre de 2020: El Butlletí Oficial de la Província de València va publicar la de relació de béns i drets afectats per les obres del projecte: “AC-514 A. Ampliació de plataforma des de Piles a Oliva en la CV-670 de Gandia a Oliva”.

10 de novembre de 2020: Publicació de l’anunci de licitació de les obres en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.