Salta al contingut

Ajuntament / Plens

07/02/2013 – Plenari

En compliment de la Resolució de l’Alcaldia de data de hui, us convoque a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament que tindrà lloc el proper dijous, dia 7 de febrer de 2013 a les dinou hores i trenta minuts (19,30h)  i amb el següent.

ORDRE DEL DIA

 

1.- Aprovació, si escau, de l’ acta de la sessió ordinària corresponent al 25 d’ octubre de 2012.
2.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària correspondent al dia 19 de novembre de 2012

PART I.- PART RESOLUTIVA, ESTUDI, INFORME O CONSULTA

3.- Servitud de pas per a LSMT Iberdrola Distribució Eléctrica SAU, en UA Canyades – 10
4.- Aprovació de les normes de composició i funcionament de la Mesa Solidària.
5.- Malla ciclista de La Safor. Aprovació informe municipal.
6.- Document base per l’estudi de planejament de malla ciclista d’Oliva
7.- Proposició conjunta dels Grups Municipal sobre projecte de Llei de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.
8.- Proposta del Consell Local Agrari sobre preu de l’energia per a reg agrícola.
9.- Proposta del grup G.d’O. contra pràctiques abusives de les ETT.
10.- Aprovació del Compte de Recaptació de l’exercici 2011.
11.- Proposta de desestimació de l’al·legació presentada contra la modificació de l’ordenança regulador de la taxa de clavegueram i aprovació del text definitiu de la modificació.
12.- Proposta del Grup Socialista Municipal d’Oliva per a sol·licitar al Consorci de Residus la modificació de la seua taxa en la tarifa per als “centres residencials”.
13.- Proposta del Grup Socialista Municipal d’Oliva per a manifestar a la Generalitat Valenciana el rebuig a l’aplicació de la taxa de dipòsit als abocadors.
14.- Proposta esmenada del Grup Municipal del Partit Popular d’Oliva per a demanar la firma de conveni entre l’Ajuntament i les parròquies del municipi.
15.- Al·legacions al Reglament Orgànic Municipal.
16.- Moció presentada pel Grup Popular, sobre edició calendari OMIC 2013
17.- Proposta Modificació pressupostària per suplements de crèdits S/01/2013
18.- Proposta de conveni per a pagar el preu per a l’execució provisional de la Sentènci del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana a la família Martí De Veses.
19.- Moció presentada pel Grup Municipal BLOC – Compreomís sobre sol·licitud a la Consellería d’Educació, Cultura i Esports per a la incorporació dels técnics de prevenció, per tal de garantir la seguretat en els centres educatius del nostre municipi.

PART II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DE GOVERN

20.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia des de l’última sessió plenària.

PRECS I PREGUNTES