Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Anunci de licitació per a la contractació de les obres contingudes al “Text Refós del modificat del projecte d’urbanització per la finalització de les obres del sector Aigua Blanca IV”(termini de presentació de pliques finalitzat)

El dimecres 17 de maig s’ha publicat al  Butlletí Oficial de la Província de València (BOPV) l’anunci de licitació.

Termini de presentació d’ofertes finalitzat.

El modificat de projecte està disponible al següent enllaç:

https://www.dropbox.com/sh/x0wka324epv3s5p/AACtWpE6DlNC_V9w8Qsg7CrTa?dl=0

  • Índex
  • Memòria i annexes
  • Plànols
  • Plec prescripcions tècniques, pressupost i estudi de seguretat i salut
  • Projectes elèctrics legalitzats

El document anomenat “Pressupost i medicions en format bc3” està disponible al següent enllaç:

https://www.dropbox.com/s/nysmhzlhwvo14gl/Ed4_Oliva%20completo%20A.B.%20IV.bc3?dl=0