Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Borsa de treball de tècnics mitjans d’Intervenció (procés finalitzat)

Base primera . – Convocatòria

A ) Es convoca els interessats a participar en les proves selectives per a la el nomenament provisional , mitjançant el sistema de millora temporal d’ocupació, per la plaça de tècnic mitjà d’intervenció , enquadrada en el subgrup A2 , nivell de complement de destinació 24 corresponent al lloc de treball , singularitzat , codificat 8.4A en la Relació de Llocs de Treball.

B ) La persona seleccionada exercirà provisionalment el lloc fins al moment de la seva provisió , o es resolgui cosa diferent .

C) A l’empleat públic que sigui nomenat provisionalment per millora d’ocupació se’ls reservarà , durant el temps de l’acompliment temporal , el lloc de treball del qual , si escau sigui titular , considerant-se com de servei actiu en el cos , agrupació funcionarial o escala al qual pertany .

D ) L’empleat públic amb nomenament provisional per millora d’ocupació percebrà les retribucions bàsiques i complementàries del lloc de treball que ocupi temporalment , sense que, en cap cas , pugui prendre en consideració el grup de titulació d’aquest lloc a l’efecte de nivell de complement de destinació per a la consolidació de grau personal .

Base segona . – Requisits dels candidats

Podran participar en aquesta convocatòria els empleats públics municipals que reuneixin els requisits establerts:

a) Ser empleat públic de l’Ajuntament d’Oliva , com a funcionari en propietat .

b ) Estar en possessió de la titulació acadèmica de Grau , Diplomat universitari o equivalent en dret , Ciències Econòmiques o Empresarials .

c ) No haver estat separat / a , mitjançant expedient disciplinari, del servei de l’Estat , de les Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals , ni trobar-se suspès / a ni inhabilitat per al’exercici de funcions públiques .

d) Ocupar plaça d’Administratiu d’Administració General, grup C , subgrup C1 , a l’Ajuntament d’Oliva , amb una antiguitat d’almenys dos anys com a funcionari de carrera .

Base Tercera . – PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES I DOCUMENTACIÓ ANNEXA

1 . Els que desitgen prendre part en aquestes proves selectives , hauran de presentar emplenat el document de sol · licitud d’admissió a proves selectives .

Per a ser admesos / es i prendre part en les proves selectives , els / les sol · licitants hauran de manifestar en les instàncies que coneixen les bases i que reuneixen tots els requisits exigits , referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació d’instàncies .

Juntament amb la sol · licitud s’adjuntarà en sobre tancat la documentació acreditativa dels mèrits i experiència a valorar, previstos a les bases de la convocatòria , podent presentar fotocòpia compulsada dels documents . Aquest sobre romandrà tancat fins al moment en què, per part del Tribunal , s’hagi procedit a la qualificació de l’exercici de la fase d’oposició ia la publicació de les qualificacions obtingudes pels aspirants .

2 . Drets d’examen .
Els drets d’examen es fixen en vint euros ( 21,00 € ) . que s’ingressessin el compte núm . 0182-5941-44-0017114001 del BBVA sucursal d’Oliva , a nom de l’Ajuntament d’Oliva , s’adjuntarà còpia del resguard

3 . termini
El termini de presentació de sol · licituds serà de deu dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d’edictes de l’Ajuntament d’Oliva .

Base Quarta . – ADMISSIÓ D’ASPIRANTS .

Finalitzat el termini de presentació d’instàncies , l’alcalde , aprovarà mitjançant resolució la llista provisional dels aspirants admesos i exclosos que es farà pública , únicament , en el Tauler d’Edictes de l’ Ajuntament i en la pàgina web de l’Ajuntament d’Oliva , concedint un termini de cinc dies naturals per a interposar reclamacions . Si n’hi ha, seran acceptades o rebutjades en la resolució per la qual s’aprovi la llista definitiva .

En cas de no presentar-se reclamacions , la resolució s’elevarà automàticament a definitiva . En aquesta resolució , també es determinarà la composició nominal del Tribunal Qualificador i lloc , data i hora d’inici de la fase d’oposició .

Base cinquena . – TRIBUNAL QUALIFICADOR .

El Tribunal Qualificador estarà compost pels següents membres :

President : Un funcionari / a de carrera d’aquest Ajuntament .

Secretari: El Secretari de l’Ajuntament d’Oliva o funcionari en qui delegue, que actuarà amb veu i vot .

Vocals : Tres funcionaris / àries de carrera .

La designació dels membres del Tribunal inclourà la dels respectius suplents .

Tots els membres del Tribunal , hauran d’estar en possessió d’una titulació igual o superior a l’exigida en la respectiva convocatòria i pertànyer al mateix grup o superiors .

La seva composició haurà d’atendre la paritat entre homes i dones de conformitat amb el que disposa l’article 60.1 de l’EBEP .

El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense la presència de més de la meitat dels seus membres , titulars o suplents indistintament , sent necessari l’assistència del president i del secretari , estant facultats per a resoldre les qüestions que puguin suscitar-se durant la realització de les proves , i per a adoptar els acords necessaris que garantisquen el degut ordre en les mateixes en tot el no previst en aquestes bases .
Quan concórreguen en els membres del Tribunal alguna de les circumstàncies previstes en l’article 28 de la Llei 30 /92 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú , aquests s’abstindran d’intervenir , de la mateixa manera els aspirants podran recusar en la forma que preveu l’ article 29 de l’esmentada llei .

Per al millor compliment de la seva missió el tribunal de selecció podrà sol · licitar i obtenir l’assessorament d’especialistes en aquelles proves en què ho estimen necessari o convenient quan les característiques o dificultat de les mateixes així ho requereixin , que es limitaran a l’exercici de les seves respectives especialitats i que tindran veu però no vot .

El Tribunal tindrà la categoria de segona segons determina el Reial Decret 462/2002 , de 24 de maig , sobre indemnitzacions per raó del servei .

Base sisena . – COMENÇAMENT I DESENVOLUPAMENT

L’exercici es durà a terme en la data i lloc que s’anunciarà en el Tauló d’Anuncis de l’ Ajuntament i en la pàgina web : www.oliva.es

Els / les aspirants seran convocats per a l’exercici en crida única , i seran exclosos / es que no compareguin , llevat dels casos degudament justificats i lliurement apreciats pel Tribunal .
Les qualificacions es publicaran en el Tauler d’Edictes de l’ Ajuntament i en la pàgina web .

Base setena . – PROVES SELECTIVES I VALORACIÓ .

• Fase oposició :

De caràcter obligatori i eliminatori , que consistirà en respondre a una bateria de 30 preguntes tipus test , amb quatre respostes alternatives de les quals només una serà la correcta . El test estarà relacionat amb el contingut del temari que s’incorpora a les presents bases com a annex . Cada pregunta encertada serà puntuada amb 0,50 punts , i els aspirants disposaran d’un temps màxim de 45 minuts per a la seva realització . S’ha de garantir l’anonimat dels aspirants .

La qualificació d’aquest exercici serà de 0 a 15 punts i per superar-lo caldrà obtindre un mínim de 5 punts . Finalitzat el mateix i de forma immediata es publicarà al tauler o lloc visible del lloc on s’hagi realitzat.

• Fase de concurs .

Finalitzada la fase d’oposició, i exposats els seus resultats , es procedirà a la valoració dels mèrits aportats pels / per les aspirants , que l’hagin superat .

La fase del concurs es puntuarà fins a un màxim de 10 punts , i d’acord amb l’escala següent:

a) Serveis efectius prestats en l’Administració Local , com a funcionari / ària de carrera o personal interí en la categoria de la plaça a la qual s’opta ( Grup B , actual Subgrup A2 ) a raó de 0,05 punts per mes o fracció , fins a un màxim fins a 5,50 punts .

b) Serveis efectius prestats en l’Administració Local com a funcionari / ària de carrera o personal interí del grup C actual subgrup C -1 , a raó de 0,04 punts per mes o fracció , fins a un màxim de 5,50 punts .

c) Serveis efectius prestats en l’Administració Local , com a funcionari / ària de carrera o personal interí del grup D actual subgrup C -2 , a raó de 0,03 punts per mes o fracció , fins a un màxim de 5,50 punts .

d) Serveis efectius prestats en l’Administració Local com a funcionari / ària de carrera o personal interí del grup E , actual Agrupacions Professionals, a raó de 0,02 punts per mes o fracció , fins a un màxim de 4 punts .

La puntuació màxima pels apartats a ) , b ) , c ) id ) , serveis prestats serà de 6 punts .

En tot cas , s’exceptuen d’aquestes puntuacions dels períodes treballats per a l’Administració Local, en virtut de convenis amb altres administracions públiques ( Inem , Servef , Generalitat , etc . ) , Els treballs de col · laboració social , càrrecs de confiança i personal eventual i contractacions administratives per consultoria i assistència tècnica .

L’experiència professional s’haurà d’acreditar mitjançant l’aportació de certificat expedit pel secretari de l’Administració Local que es tracti .

e) Per cada curs de formació que tingui relació directa amb les funcions pròpies de la Intervenció municipal i sempre que tingui una duració mínima de 10 hores , fins a un màxim de 2 punts , segons l’escala següent:

DURADA DEL CURS CARÀCTER Oficial CARÀCTER no oficial
De 10 a 15 hores 0,08 punts 0,05 punts
De 16 a 30 hores 0,10 punts 0,08 punts
De 31 a 50 hores 0,15 punts 0,10 punts
De 51 a 100 hores 0,30 punts 0,15 punts
De 101 a 200 hores 0,60 punts 0,30 punts

Seran cursos de caràcter oficial els organitzats per universitats , col · legis professionals , sindicats i altres administracions públiques . I no oficials , els realitzats per entitats privades i que estiguin degudament homologats . Els cursos on no s’especifiqui la durada no seran objecte de puntuació .

f ) Coneixements de valencià segons el nivell de certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià o els reconeguts com a equivalents :

* Certificat de coneixements Grau Mitjà , 0,75 punts .
* Certificat coneixements Grau Superior , 1 punt .

En el supòsit d’acreditar algun o tots aquests títols , només es considerarà la de més qualificació acadèmica . En qualsevol cas , la puntuació màxima a atorgar per aquest mèrit serà d’1 punt .

g ) Titulació acadèmica .

Per estar en possessió del títol , de doctor , llicenciat o enginyer , 1 punt .

La puntuació de la fase de concurs serà el resultat de sumar les puntuacions obtingudes en cada un dels apartats anteriors , sense que es pugui superar la puntuació total màxima prevista en aquesta fase .

Base Vuitena . – CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA D’OCUPACIÓ TEMPORAL I PERÍODE DE VIGÈNCIA .

Concloses les proves selectives , el Tribunal determinarà la puntuació definitiva obtinguda pels aspirants , que serà el resultat de sumar les obtingudes en les fases d’oposició i concurs , i les farà públiques mitjançant la seva publicació en el Tauler d’Edictes de l’ Ajuntament i en la pàgina web www.oliva.es .

El tribunal elevarà a l’Alcaldia proposta de constitució de la borsa de treball temporal per a la categoria de Tècnic mitjà d’Intervenció , subgrup A2 , ordenada en funció de la puntuació total aconseguida .

En cas d’empat figurarà en primer lloc , l’aspirant amb major puntuació en la fase d’oposició i dins d’aquesta el de més qualificació en el primer exercici , i de persistir figurarà en primer lloc el de major edat.

La borsa de treball resultant anul · la qualsevol altra constituïda amb anterioritat referida a la mateixa especialitat , la seva vigència màxima serà de cinc anys comptats a partir del dia següent al de la seva aprovació . Si al terme d’aquest període no s’haguera constituït una nova borsa que la substitueixi , la seva vigència es prorrogarà de manera automàtica sense necessitat de cap acte exprés , fins que quedi constituïda una nova .

Base novena . – FUNCIONAMENT DE LA BORSA .

Constituïda la borsa , les necessitats de tècnics mitjans d’intervenció que es produeixin en aquesta Corporació es cobriran , de manera individual , mitjançant la comunicació als aspirants per escrit o telegrama o qualsevol altre mitjà que pugui deixar constància de la pràctica de la notificació , seguint estrictament l’ordre de puntuació obtingut.

Mentre no es formalitzi la presa de possessió , els aspirants no tindran dret a percepció econòmica , ni es podran incorporar al lloc de treball .

En cas que qualsevol dels integrants de la borsa renunciï a una oferta de treball , passarà a ocupar l’últim lloc . Si renúncia en dues ocasions quedarà automàticament exclòs .

Base Desena . – NORMES DE LA CONVOCATÒRIA .

El procés selectiu s’ajustarà a la presents bases i en el no determinat en les mateixes s’aplicarà el que disposa la Llei 7/ 2007 de 12 d’ abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en la Llei 7/1985 , de 2 d’abril , reguladora de les Bases de Règim Local , RDL 781/1986 , de 18 d’abril , pel qual s’aprova el Text Refós de Règim Local , Llei 30/84 , de 2 d’agost , de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública , Llei 10/2010 , de 9 de juliol , de la Generalitat Valenciana, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana , i altres disposicions vigents sobre la matèria .

El que es fa públic per a general coneixement i efectes.

Oliva , 13 novembre 2013
L’ALCALDE

David González Martínez

ANNEX :

1 . – Els pressupostos : contingut i aprovació . Definició . Àmbit temporal . Contingut del pressupost general . Annexos al pressupost general . Bases d’execució del Pressupost .

2 . – . Estructura dels estats d’ingressos i despeses del pressupost . Procediment d’elaboració, publicitat , aprovació i entrada en vigor del Pressupost .

3 . – Dels crèdits i les seves modificacions . Especialitat i limitació dels crèdits . Exigibilitat de les obligacions , prerrogatives i limitació dels compromisos de despesa . Compromisos de despesa de caràcter plurianual . Baixes per anul · lació de crèdits . Temporalitat dels crèdits .

4 . – . Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit . Crèdits ampliables . Transferències de crèdit : límits formals i competència . Límits objectius . Generacions de crèdit . Incorporacions de crèdit .

5 . – . Execució i liquidació. Règim jurídic. Fases del procediment de gestió de les despeses. Competències en matèria de gestió de despeses. Ordenació de pagaments . Pla de disposició de fons . Responsabilitat personal . Requisits previs a l’expedició d’ordres de pagament .

6 . – . Pagaments a justificar . Bestretes de caixa fixa . Tancament i liquidació del pressupost . Tancament i liquidació del pressupost d’organismes autònoms . Liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria negatiu . Remissió a altres administracions públiques . El Romanent de Tresoreria , estalvi brut i estalvi net .

7 . – . Comptabilitat : Disposicions generals . Règim jurídic. Rendició de comptes . Exercici comptable . Funció comptable de la Intervenció . Fins de la comptabilitat pública local . Suport de les anotacions comptables . Informació periòdica per al Ple de la corporació .

8 . – Estats de comptes anuals de les entitats locals . Formació del compte general . Contingut del compte general de les entitats locals . Competència . Memòries que acompanyen el compte general. Rendició , publicitat i aprovació del compte general .

9 . – Control i fiscalització . Control intern . Àmbit d’aplicació i modalitats d’exercici de la funció interventora . Objeccions . Efectes de les objeccions . Discrepàncies . Informes sobre resolució de discrepàncies . Fiscalització prèvia. Àmbit d’aplicació i finalitat del control financer . Control d’eficàcia. Facultats del personal controlador . Control extern .

10 . – Estabilitat pressupostària . Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera . Regla de despesa . Pla d’Ajust

BORSA TREBALL TÈCNICS MITJANS D’INTERVENCIÓ (descarrega  el document en PDF)

llista provisional d’aspirants admesos i exclosos borsa de tècnic mitjà d’intervenció (descarrega el document en PDF)

Notes finals Borsa Tècnic Intervenció (descarrega el PDF)