Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Convocatòria 2015-2016 Beques menjador i transport

CONVOCATÒRIA 2015-2016 BEQUES DE MENJADOR I TRANSPORT

·La sol·licitud s’ha de fer als centres escolars.
·Dies: des del 19 de juny fins al 6 de juliol (Comprovar les dates i l’horari en les secretaries dels centres escolars)
·Lloc: Secretaria del Centre

CAL APORTAR LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ PER A LES AJUDES DE MENJADOR

·Fotocòpia del DNI, NIF o NIE/passaport del pare i de la mare i de l’alumne/a si en té.
·Fotocòpia de les pàgines del llibre de família on estan pare, mare i fills/es que es consideren membres de la unitat familiar. Per justificar la convivència d’altres familiars ascendents, s’aportarà el corresponent certificat municipal de convivència.
·Per a famílies nombroses, títol que ho acredite.
·En el cas de circumstàncies familiars especials cal presentar els documents que ho acrediten.
·En cas de desocupació de pare i mare, sense subsidi, cal portar dos certificats, un de l’INEM i l’altre del SERVEF

BEQUES DE TRANSPORT
·Per a les beques de transport, cal aportar el certificat de residència o d’empadronament expedit per l’Ajuntament on conste el domicili oficial i la distància al centre en quilòmetres i fotocòpia del rebut de llum o aigua.