Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Homologació grau elemental del valencià (JQCV) amb els estudis del sistema educatiu

Sabies que pots homologar el grau elemental del valencià (JQCV) amb els estudis del sistema educatiu?

Prepara el papers i fes el tràmit!

 

Què necessites?

Haver aprovat l’assignatura de valencià en els estudis del sistema educatiu (EGB, BUP, FP, ESO), sense necessitat de presentar-te a la prova.

 

Has de presentar certificat que acredite que has cursat i superat l’àrea o l’assignatura de valencià en algun dels estudis següents:

-En tots els cursos d’Educació General Bàsica.

-En els dos cursos del primer grau i en els dos primers cursos del segon grau, de formació professional.

-En un mínim de tres cursos de BUP (o 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de Batxillerat). O tres cursos de BUP i COU.

-Des de 1r de primària fins a 4t d’ESO, haver superat l’assignatura de valencià, tant en primària com en secundària obligatòria.

 

On ho has de presentar?

En un registre de la Generalitat Valenciana, o si ho tens més fàcil, a l’Ajuntament d’Oliva (també ho pots fer per correu certificat).

 

Què has de presentar?

-Imprés de sol·licitud

-Fotocòpia compulsada del DNI

-Si has estudiat EGB: Fotocòpia compulsada de tots els cursos del llibre d’escolaritat d’Educació General Bàsica on conste que ha superat l’assignatura de Valencià en tots els cursos o certificat del centre on va cursar l’Educació General Bàsica on conste que ha superat l’àrea de valencià en tots els cursos.

-Si has estudiat FP: Certificat del centre on va cursar FP on conste que ha superat l’assignatura de Valencià en els dos cursos del primer grau i en els dos primers cursos del segon grau.

-Si has estudiat BUP / COU: Fotocòpia compulsada de tots els cursos del llibre d’escolaritat de BUP on conste que ha superat l’assignatura de Valencià en un mínim de tres cursos (o 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de Batxillerat). Certificat del centre on va cursar BUP i COU on conste que ha superat l’assignatura de Valencià en un mínim de tres cursos.

-Si has estudiat ESO: Fotocòpia compulsada de tots els cursos del llibre d’escolaritat d’ensenyança bàsica (des de 1r de priamria fins a 4t d’ESO) en els quals conste que ha superat l’assignatura de Valencià, tant en primària com en secundària obligatòria.
RECORDA que has de presentar la documentació original, i les fotocòpies perquè les compulsen.

SI TENS CAP DUBTE O PROBLEMA, PASSA PER L’AGÈNCIA AVIVA (OFICINA DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ) DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA

 

Normativa

– Ordre de 16 de agost de 1994, de la Conselleria d’educació i Ciència, per la qual s’estableixen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià que expedirà la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i s’homologuen i es convaliden altres títols i certificats (DOGV núm. 2331, de 24/08/94).
– Correcció d’errors de l’Orde de 16 d’agost de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual s’establixen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià que expedirà la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i s’homologuen i es convaliden altres títols i certificats (DOGV núm. 2423, de 09/01/95).
– Orde de 22 de desembre de 1995, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es deroguen alguns apartats de l’article 4t de l’Orde de 16 d’agost de 1994, sobre homologació i revalidació dels Certificats Oficials Administratius de Coneixements de Valencià (DOGV núm. 2651, de 22/12/95).
– Ordre de 24 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la que es modifica parcialment l’Ordre de 16 d’agost de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual s’estableixen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià que expedirà la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i s’homologuen i es convaliden altres títols i certificats (DOGV núm. 3544, de 22/7/99).