Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Informació i model al·legacions procés de regularització cadastral

L’Ajuntament d’Oliva facilita models d’al·legacions davant el procés de regularització cadastral que el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública està duent a terme actualment en la població

Davant la complexitat que presenten els documents cadastrals, i per tal de facilitar la canalització de les discrepàncies que puguen sorgir durant el procediment de regularització, l’Ajuntament d’Oliva ha procurat complementar i explicar dita informació, així com dotar d’un model útil (i relativament senzill) per tal que la ciutadania olivera puga formular correctament les seues al·legacions.

La passada setmana van començar a arribar a Oliva les 2.706 notificacions que la Gerència Regional del Cadastre ha efectuat en la ciutat, amb motiu del procediment de regularització cadastral que està duent a terme el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. Notificacions que es corresponen amb els immobles regularitzats a la localitat en este procediment.

Cadascuna d’estes notificacions informa d’una proposta d’acord d’alteració cadastral. És a dir, alguna modificació de les condicions i/o usos d’un immoble (generalment, alguna nova construcció, o una reforma). L’objectiu del procés de regularització és garantir la concordança entre la informació cadastral i la realitat física.

Estes alteracions cadastrals, una vegada siguen definitives, produiran noves liquidacions del rebut de l’IBI de 2017, així com dels 4 anys anteriors (sempre que l’alteració tinga eixa antiguitat, clar).
Una vegada rebudes les notificacions, els/les titulars dels immobles disposen de 15 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la recepció, per a formular les al·legacions que consideren convenients. Passat eixe termini, i durant un mes més, podran interposar un recurs de reposició o una reclamació econòmica administrativa davant el TEAR.

Per este motiu, i amb l’objectiu de facilitar la comprensió de les dades del procediment i de canalitzar correctament les discrepàncies que puguen tindre els afectats/les afectades pel mateix, l’Ajuntament d’Oliva ha preparat uns fulls informatius sobre el procés de regularització, així com uns models d’al·legacions, amb els supòsits més freqüents.

Ambdós documents es poden trobar a la pàgina web municipal, tant en valencià com en castellà. A banda que seran facilitats als distints punts d’atenció al públic de l’Ajuntament (Oficina d’Atenció al Públic, Oficina de Gestió Tributària, Dep. Urbanisme…).

Origen i abast territorial dels procediments de regularització cadastral 2013-2016

La Llei 16/2012 de mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica disposava, al seu article 16.3, una modificació de la Llei del Cadastre Immobiliari, en el sentit d’afegir una disposició addicional tercera que preveia un procediment de regularització cadastral en tots els municipis de l’estat espanyol (excepte País Basc i Navarra) entre 2013 i 2016.

D’esta forma, i durant estos anys, el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, a través de la Gerència Regional del Cadastre, ha vingut efectuant procediments de regularització cadastral al llarg i ample del territori valencià. I el municipi d’Oliva no ha estat una excepció.

El 16 de febrer de 2016 la Direcció General del Cadastre va resoldre quins eren els municipis que anaven a ser regularitzats eixe exercici en cada Gerència Regional (BOE 22-02-2016). Figurant Oliva al referit llistat (junt amb altres municipis de la província i la Safor, com ara Beniarjó, Miramar o Xeraco). Ampliant-se els terminis del procediment mitjançant resolució de la Direcció General del Cadastre de data 11 de juliol de 2017 (BOE 20-07-2017).