Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

La Dipu et beca 2014

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 19 de maig de 2014, data de la publicació d’aquestes Bases en el Tauler d’Edictes Municipal i en la pàgina web de l’Ajuntament (www.oliva.es), fins el 29 de maig de 2014, tots dos inclosos.

Les persones interessades han d’emplenar els formularis habilitats al respecte (sol·licitud i full d’autobaremació), que s’inclou com a annex i que consta en la pàgina web www.oliva.es.

En el formulari d’autobaremació s’ha d’especificar una titulació o agrupació de titulacions per Departaments de la beca a que s’opta.

Únicament pot presentar-se la sol·licitud per a beques d’una única titulació o agrupació de titulacions per àrea d’activitat.

Es presentaran preferentment en el registre d’aquest ajuntament, situat a la Plaça de l’Ajuntament, 1 d’aquesta localitat. A la sol·licitud i autobaremació, hauran d’acompanyar-se els justificants dels requisits enumerats en la base tercera i els mèrits que s’al·leguen, tot això mitjançant fotocòpia compulsada.