Salta al contingut

Premsa

L’Ajuntament d’Oliva està tramitant d’urgència una rebaixa de 8 euros per vivenda en la taxa per la prestació del servei de recollida i transport de residus sòlids urbans, per tal de compensar la pujada de la taxa que gestiona el Consorci de l’Àrea de Gestió V-5 (COR)

Igual que estaran fent molts altres ajuntaments de l’Àrea de Gestió V-5, l’Ajuntament d’Oliva està fent totes les gestions oportunes per tal que, en la pràctica, els seus ciutadans no acaben pagant dues vegades per un mateix servei.

El passat 27 de setembre de 2016, l’Assemblea General del Consorci de Residus de l’Àrea de Gestió V-5 (COR), va acordar aprovar inicialment la modificació de la seua ordenança reguladora de la taxa per transferència, transport, valorització i eliminació de residus sòlids urbans (anunci BOP 6-10-2016), amb efectes per a l’exercici 2017.

Aquesta nova ordenança del COR incorpora una previsió de despeses per la gestió consorciada d’ecoparcs fixes que, fins ara, depenien de gestions municipals. Així com per la posada en funcionament d’ecoparcs mòbils i la implementació de la targeta del “Meu Compte Ambiental” (veure pàgs. 1-5 de la memòria adjunta).

Això vol dir, que, amb independència que els ajuntaments cedisquen o no el seu ecoparc al consorci, el rebut d’aquest organisme incorpora per a totes les seues unitats fiscals la repercussió tributària de diversos ecoparcs fixes, la qual cosa suposaria que la ciutadania d’Oliva (i dels altres ajuntaments amb ecoparcs municipals) pagaria dues vegades per uns serveis que, si no estrictament iguals, sí resultarien extremadament similars: la gestió dels ecoparcs consorciats (a la taxa del Consorci-COR) i la gestió de l’ecoparc municipal (a la taxa municipal).

Per aquest motiu, l’Ajuntament d’Oliva (com molts altres del mateix consorci), han encetat diverses línies de treball per evitar esta duplicitat tributària. I la majoria estan optant per la cessió al Consorci de l’Àrea de Gestió V-5 de les instal·lacions dels seus ecoparcs fixes municipals.

En esta línia està treballant l’Ajuntament d’Oliva des del passat 27 de setembre (veure pàg. 4 de la memòria adjunta). Una línia de treball que s’ha de completar amb la modificació de la pertinent ordenança fiscal municipal, per tal d’eliminar d’aquesta la repercussió del fet imposable de la gestió de l’ecoparc municipal.

Així, la nova ordenança municipal proposada disminuirà un 20% les tarifes que es paguen en Oliva per la prestació del servei de recollida i transport de residus sòlids urbans (en la tarifa bàsica de vivendes, suposa baixar de 40 a 32 euros, 8€ menys). I això, en base als càlculs que s’exposen a la memòria de data 16 d’octubre de 2016, integrant de l’expedient (veure pàgs. 7-8).

Lamentablement, els ajuntaments integrants del Consorci hem hagut de tramitar totes estes mesures amb la màxima urgència. En el cas d’Oliva, l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida i transport de residus sòlids urbans (i, fins ara, gestió d’ecoparc), feia anys que requeria de modificació (veure pàgs. 9-10 de la memòria adjunta), però no hi havia temps material per mamprendre esta tasca, pendent de fa més de 5 anys.

En estos moments s’havia de fer tot el possible per tal d’evitar perjudicar innecessàriament als ciutadans i les ciutadanes d’Oliva. I per este motiu s’ha tramitat d’urgència esta proposta de modificació de l’ordenança fiscal municipal, amb l’única i immediata finalitat d’evitar un sobrecost innecessari a la ciutadania en l’exercici 2017.

Sobre la tramitació de l’expedient:

1) L’expedient de l’ordenança, a pesar d’haver estat tramitada d’urgència, compleix amb els mínims que estableix l’art. 20 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril de Taxes i Preus Públics (de caràcter supletori al TRLRHL), pel que fa a la justificació econòmica de les modificacions proposades. Així es pot comprovar a les pàgines 5-8 de la memòria de data 16 d’octubre, integrant del referit expedient:

– En les pàgs. 5-7 figuren els costos dels serveis (dels actuals i de la seua evolució històrica); tant de l’ecoparc (pàg. 5), com del servei de recollida i transport (pàgs. 5-7).

– En les pàgs. 7-8 figura la justificació de la taxa proposada.

– I en la pàgina 8 figura el càlcul del resultat de les modificacions proposades al text de l’ordenança.

2) El que s’està proposant és una baixada de 8 euros del rebut municipal del fem. Anar en contra d’això és anar en contra dels interessos de la ciutadania.

3) L’ordenança municipal que està actualment en vigor (aprovada per acord de Ple de data 18 de novembre de 2011, publicació definitiva BOP 31/12/2011), i que l’exregidora d’Hisenda Ana Morell ha mantingut durant 3 anys contenia greus errors en els seus càlculs:

– No justificava l’estructura tarifària de la mateixa.

-Repercutia sobre la ciutadania els costos d’amortització d’unes instal·lacions que mai s’han posat en servici.

– També repercutia costos indirectes de neteja viària, la qual cosa està expressament prohibit per la legislació tributària (art. 21.1 de la Llei 39/1988).

4) Tot això ha fet que durant estos anys haja estat repercutint sobre la ciutadania una taxa prou per damunt dels costos directes del servei que cobria.

Sobre l’objecció de legalitat mínima plantejada a l’expedient

Artículo 216 del RD Legislativo 2/2004 (TRLRHL)

“1. Cuando la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación de derechos a favor de las entidades locales o sus organismos autónomos, la oposición se formalizará en nota de reparo que, en ningún caso, suspenderá la tramitación del expediente.”