Salta al contingut

Premsa

L’Ajuntament d’Oliva podria vore’s en l’obligació de renunciar a unes subvencions de 386.110,80€, concedides per a dues actuacions: una al Palau Comtal (198.838,53€) i l’altra a l’Enginy del sucre (187.272,27€)

L’alcalde, David González, i el regidor de Patrimoni Arquitectònic, Vicent Canet, s’han compromés a fer tot el possible i capgirar la situació per tal d’evitar haver de renunciar a unes subvencions concedides dins dels Fons FEDER (finançada al 41%) a l’Ajuntament d’Oliva per a actuar als edificis de l’Enginy i del Palau Comtal.

En aquest sentit, l’alcalde ha convocat d’urgència una Junta de Portaveus per al dimarts 20 de novembre, a les 19:30 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament. Reunió en la qual s’intentarà reconduir esta preocupant situació.

Aquesta situació arriba després que, en la darrera comissió d’Hisenda davant la proposta que donava compliment al compromís d’aportació municipal subscrit en el ple del 27-12-2017, no va comptar amb els vots favorables suficients per dictaminar-se favorablement. Això implicaria, en la pràctica, haver de renunciar tant als 386.110,80€ concedits el passat mes de setembre, com a l’execució de les actuacions.

Entre els punts de la comissió informativa d’Hisenda celebrada el passat dijous 15 de novembre hi havia una proposta consistent en una modificació pressupostària per materialitzar el compromís adoptat quan es van sol·licitar les ajudes gestionades per Presidència de la Generalitat relatives al Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

El compromís plenari consistia en l’aportació de la part municipal (50% base imposable, més l’IVA del total) de l’import dels projectes de l’Enginy i el Palau, per als quals es demanaven dites ajudes:

 

Total sense IVA Total amb IVA Aportació
Generalitat Valenciana
Aportació
Ajuntament d’Oliva
Actuació Enginy 374.544,54 453.198,89 187.272,27 265.926,62
Actuació Palau 397.677,06 481.189,24 198.838,53 282.350,71
Total actuacions 772.221,60 934.388,13 386.110,80 548.277,33
Percentatge aportacions, IVA inclòs: 41,32% 58,68%

 

El compromís d’aportació anava a ser atés mitjançant una modificació pressupostària del romanent del PMS, tal i com s’especificava a la pàg. 12 de la memòria del pressupost municipal per a l’exercici 2018, elaborada pel regidor d’Hisenda en data 24 de setembre de 2018.

Descrèdit institucional i pèrdua de subvencions i esforços

Cal tindre en compte que, si al plenari extraordinari del pròxim dimecres 21 de novembre es manté el sentit del vot expressat a la comissió, l’Ajuntament d’Oliva incompliria per primera vegada un compromís d’aportació econòmica; i, a més dels 386.110,80€ concedits, també es perdrien els honoraris de redacció de projectes, més el temps i les energies dedicades a estes qüestions. Així com una ocasió immillorable per complir amb el deure de conservació d’elements patrimonials, alguns dels quals es troben en una situació delicada.

Deure de conservació dels béns amb valor patrimonial

Cal recordar que l’Ajuntament d’Oliva, com a propietari d’immobles amb un alt valor patrimonial (un d’ells declarat BIC), té el deure de conservar-los (i no només en qualitat de propietari, sinó també en qualitat d’administració competent en la matèria). Car no es pot oblidar que, en l’actualitat, el consistori és propietari de:

-5 de les 6 cases amb restes de l’Enginy.

-14 cases del recinte del Palau (un terç, aprox., dels 2.542,92 m2 de l’àrea total).

Breu descripció dels projectes

– El projecte de consolidació estructural i restauració de les restes de l’Enginy (Fase 1) proposa una intervenció sobre 3 de les 6 cases amb restes de l’Enginy. Actuació que evitarà el perill d’enfonsament d’eixa part de l’antiga llotja sucrera. D’esta forma es pretén salvaguardar una de les escassíssimes mostres de l’arquitectura industrial valenciana del s. XV, donat que les cases sobre les quals es planteja l’actuació (adquirides per l’Ajuntament en 1999 i 2006), actualment es troben en un estat molt preocupant. La intervenció també farà possible que l’espai siga visitable.

– El projecte de restauració i posada en valor de l’exterior del Palau Comtal proposa visibilitzar un dels principals elements perimetrals de les restes del Palau (el fossat i la muralla sud-est, des de la Torre del C/ de la Comare), i, a més, recuperar un dels espais més emblemàtics del pati central de l’antic palau, parant especial atenció a l’escala d’honor, que guarda moltes semblances amb l’escala del pati del Palau de la Generalitat de Valencia. La intervenció també farà possible que l’espai siga visitable.

 

Uns projectes que no naixen de la improvisació

L’actuació prevista en l’immoble de l’Enginy del sucre és una vella aspiració de la ciutat.

L’Ajuntament d’Oliva no només ha fet l’esforç d’adquirir 5 de les 6 cases on queden restes de l’antic edifici industrial. En 2009 el llavors regidor de Patrimoni, Manolo Gallardo, va fer públic que s’estava elaborant tota la documentació i planimetria de l’immoble per a poder sol·licitar ajudes (estudiant els treballs necessaris per a l’adequació, apuntalament i rehabilitació de l’edifici, que ja llavors presentava una situació preocupant), a més de plantejar les excavacions arqueològiques (i estratigràfiques) pertinents en un immoble d’estes característiques.Treballs que va realitzar l’arquitecte Enric Pellicer Llopis amb motiu del seu treball de final de Màster de Conservació del Patrimoni Arquitectònic (UPV-ETSAV). I que generosament va facilitar a l’Ajuntament d’Oliva en 2010. Gràcies als quals, en data 25 de febrer de 2010, el Ple de la Corporació va adoptar acord de sol·licitar a la Conselleria de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana la declaració de Bé d’Interés Cultural, amb la categoria de monument, de l’immoble.

Precisament, seguint esta línia de treball (encetada en 2009-2010), es va encarregar a dit arquitecte la redacció de la memòria i el projecte amb els quals sol·licitar les ajudes del Programa Operatiu FEDER.

A més, cal recordar que la restauració i posada en valor d’aquest immoble estava prevista a l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI), aprovada a la sessió plenària de data 26 d’octubre de 2017 (Línia d’Actuació 18, dins l’Objectiu Temàtic 6).

 

Per la seua banda, l’actuació en el perímetre del Palau Comtal també ha estat esperada i preparada durant molt de temps. Cal recordar que la primera de les cases del recinte de l’antic Palau (la torre del C/ de la Comare) va ser adquirida per l’Ajuntament d’Oliva l’any 1988. I, d’aleshores ençà, s’han adquirit 14 cases més, en compliment del programa d’adquisició d’immobles aprovat per l’Ajuntament Ple en data 27 de desembre de 2001.

El projecte d’intervenció que ara es planteja és coherent amb el Pla Director del Palau Comtal, aprovat per l’Ajuntament Ple en data 28 de juny de 2018. I fins i tot és complementari amb la proposta d’actuació per a la qual s’ha sol·licitat l’ajuda del Programa 1,5% Cultural del Ministeri de Foment (plenari de data 2 de juliol de 2018).

Moltes sessions de treball dedicades al Patrimoni

Cal recordar que, des de gener de 2018 s’han realitzat 6 sessions de treball dedicades al Patrimoni arquitectònic. Sessions de treball obertes a tots els membres de la Corporació que tingueren interés en participar. En les quals s’ha parlat, entre altres coses, del Pla Director del Palau (un avanç del qual, a més, presentat a l’Agenda 21) i s’ha presentat el projecte de l’Enginy per als fons FEDER (la presentació del projecte del Palau Comtal, ja es va convocar per al proper dimarts 3 de desembre).

A banda de diverses visites a l’interior de les cases més representatives del perímetre del Palau Comtal, comptant amb les explicacions dels tècnics redactors del projecte i/o l’arqueòleg municipal.

En 2020 es compliran 100 anys de la declaració com a Monument Arquitectònic-Artístic del Palau Comtal

En data 23 de juliol de 1920, mitjançant Reial Ordre, va ser declarat Monument Arquitectònic-Artístic, de conformitat amb la llei de 4 de març de 1915 i el Reial Decret de 25 d’agost de 1917 (Gaceta de Madrid, 2-8-1920).