Desistiment de llicència d’obra urbanística/activitat/possessió d’animals perillosos

Atorgament de representació

Instància general

Boda civil

Targeta estacionament vehicles per a persones amb mobilitat reduïda

Reserva d’espai per a estacionament exclusiu

Queixa o suggeriment

Subsanació de deficiències en la documentació tècnica o administrativa

Sol·licitud d’Accés Remot a Serveis Informàtics