Els objectius d’aquesta comissió són estudiar, controlar i avaluar les accions encaminades a potenciar el comerç, el turisme, la indústria i l’agricultura, a la formació per a l’ocupació i a vetlar per la defensa del consumidor.

El seu àmbit d’actuació és local i les seues funcions són l’estudi, control i avaluació de les següents activitats i matèries:

 • Llicències d’obertura, canvis de titularitat, trasllats…
 • Normativa en matèria d’activitats industrials i comercials
 • Tramitació de projectes d’activitat
 • Guals
 • AFIC
 • OMIC
 • Fira del motor i altres de caràcter comercial
 • Oficina Municipal de Turisme
 • Consell Local de Turisme
 • Consell Local Agrari
 • Mercats i venda ambulant
 • Promoció dels polígons industrials
 • Formació per a la inserció laboral i accions destinades a la millora de l’ocupació
 • Convenis amb l’INEM i el SERVEF

MEMBRES

 • Vocal: Mireia Morera Alemany (PRO)
 • Vocal: Alejandra Tomás Doménech (PP)
 • Vocal: Miquel Doménech Cardona (Compromís)
 • Vocal: Joaquín Calafat Rocher (Grup Socialista Municipal)
 • Vocal: Jose Salazar Cuadrado (Ciudadanos)