L’objectiu d’aquesta comissió és estudiar, coordinar i avaluar els sistemes de finançament i els sistemes de control de la despesa de l’ens local mitjançant les accions legals establertes.

El seu àmbit és local i les seues funcions són les d’estudi, control i avaluació de les següents activitats i matèries:

 • Pressupostos i les bases d’execució
 • Plans economicofinancers
 • Propostes financeres
 • Consells d’administració d’empreses mixtes que es puguen constituir
 • Recaptació voluntària i executiva
 • Modificacions de crèdit i operacions de tresoreria
 • Inventari del patrimoni municipal
 • Ordenances fiscals municipals
 • Aprovació de subvencions i convenis
 • Ingressos i despeses

MEMBRES

 • Vocal: Francisco Escrivà Mata (PRO)  
 • Vocal: Alejandra Tomás Domenech (PP)
 • Vocal: Josep Escrivà Savall (Compromís)
 • Vocal: Ana María Morell Gómez (Grup Socialista Municipal)
 • Vocal: Jose Salazar Cuadrado