Els objectius d’aquesta comissió són promoure accions encaminades a aconseguir una planificació urbanística racional, amb especial atenció a la preservació del barri antic i a la protecció del medi ambient, així com un eficaç sistema de manteniment de totes les infraestructures i serveis urbans.

El seu àmbit d’actuació és local i les seues funcions són les d’estudi, control i avaluació de les següents activitats i matèries:

 • Pla General i normes urbanístiques
 • Disciplina urbanística
 • Plans de conservació del casc antic
 • Rehabilitació d’habitatges
 • Foment de la construcció d’habitatges de protecció oficial
 • Espais verds
 • Ordenances municipals en matèria urbanística i mediambiental
 • Conservació del patrimoni històric-artístic
 • Servei d’arqueologia
 • Aigua potable
 • Aigües residuals
 • Clavegueram
 • Serveis d’ús públic: cementeri, recollida de fems i andròmines, depuradora, neteja viària, protectora d’animals.
 • Manteniment de centres docents públics
 • Agressions al medi ambient
 • Programes de protecció d’espais d’interés mediambiental i de recuperació d’espais degradats
 • Tractament, recuperació, reciclatge o transformació de residus

MEMBRES

 • Vocal: Joan Mata Cots (PRO)
 • Vocal: Salvador Llopis Ibiza (PP)
 • Vocal: Ana María Morell Gómez (Grup Socialista Municipal)
 • Vocal: José Salazar Cuadrado (Ciudadanos)