Hisenda, Patrimoni i Contractació

Àmbit funcional:

 • Gestió pressupostària.
 • Comptes municipals.
 • Hisenda i gestió tributària.
 • Patrimoni i Inventari de Béns.
 • Adquisició i alineació de béns.
 • Alteració de la qualificació jurídica de béns.
 • Formes d’utilització de béns de domini públic.
 • Cessió de béns.
 • La coordinació, seguiment i impuls de les propostes d’inici de contractació remeses per les diferents àrres al Servei de Contractació.
 • L’aprovació dels contractes d’obres, serveis i subministraments, gestió de serveis públics, contractes administratius especials i contractes privats si el seu import no supera el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, ni en qualsevol cas la quantia de sis milions d’euros
 • L’adjudicació de concessions sobre els béns i adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial si el seu valor no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, si el seu valor no supera el percentatge ni la quantia indicada.
 • L’aprovació dels contractes menors de tota índole conforme a l’establert a les Bases d’Execució del Pressupost.
 • L’aprovació dels Projectes d’obres i de serveis quan siga competent l’Alcaldia per a la seua contractació o concessió i estiguen previstos al pressupost.
 • Designació de la direcció facultativa de l’obra i nomenament del responsable dels contractes.
 • L’aprovació dels Plans de Seguretat i Salut.
 • L’aprovació de les revisions de preus, devolucions de fiances i qualssevol actes d’execució del contracte administratiu que no corresponguen per disposició legal al Ple de la Corporació.
 • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

Gent Gran

 • Organització dels actes del Dia de la Gent Gran i d’altres que se celebren.
 • Coordinar les associacions de jubilats
 • Coordinar la Llar de Jubilats i Pensionistes
 • Promoure programes per a millorar la qualitat de vida de la gent gran
 • Promoure accions de jubilació activa
 • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.