Obres, serveis i serveis públics

 • Organitzar la distribució i el treball de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis.
 • Rebre les demandes de servei de les altres delegacions.
 • Controlar i dirigir el funcionament del magatzem de subministraments.
 • Coordinar el funcionament dels serveis d’ús públic: Recollida de fems, neteja viària, enllumenat públic.
 • Establir plans de manteniment, rehabilitació, millora o reparació de les instal·lacions, utillatge infraestructura urbana i rural de domini públic.
 • Proposar la compra, reparació i retirada de vehicles i maquinària obsoleta.
 • Planificar la necessitats de repostos, combustibles i materials auxiliars.
 • Recollida de fem: supervisar la instal·lació, manteniment i buidatge de contenidors i papereres instal·lades en la via pública, així com el control i el seguiment de la concessionària.
 • Control i supervisió de la neteja viària i seguiment del contracte
 • Inspeccionar la xarxa d’enllumenat.
 • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

Agricultura

 • Promoure plans i programes per potenciar l’agricultura
 • Presidir el Consell Local Agrari
 • Propostes i informes sobre planificació d’Infraestructures agràries
 • Gestió del magatzem d’usos agrícoles
 • Relacions interadministratives en matèria d’agricultura.
 • Subscriure en representació de l’Ajuntament els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.