Planejament Urbanístic

 • Dirigir la revisió del PGOU.
 • Proposta de modificació de les normes urbanístiques.
 • Rebre i coordinar les demandes d’informes que genere la delegació de medi ambient en materia d’estudi, disseny i projectes de futur.
 • Promoure l’aprovació de Plans Parcials, així com de la resta d’intruments de planejament urbanístic.
 • Promoure les actuacions urbanístiques.
 • Proposta de convenis urbanístics.
 • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

Parcs, jardins i cementeri

 • Organitzar el treball de la Brigada de Jardineria.
 • Gestionar Parcs i Jardins, així com les necessitats materials dels mateixos
 • Elevar propostes i informes sobre planificació de zones verdes, parcs i jardins.
 • Coordinar el funcionament i el manteniment del servei públic del Cementeri Municipal.
 • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

Delegació de Salut Pública

 • Elaborar plans i programes encaminats a potenciar estils de vida saludables.
 • Proposta de nous serveis sanitaris a l’administració autonòmica.
 • Planificació de campanyes de vacunació humana i animal.
 • Planificació de campanyes d’eliminació de paràsits i rosegadors.
 • Vigilar la salubritat general de les aigües.
 • Organitzar sistemes de control en la potabilització de les aigües de consum humà
 • Control dels indicadors de Salut Comunitària
 • Subscriure en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.