Educació

 • Promoure i planificar l’EPA.
 • Col·laborar amb l’administració educativa en la creació, construcció i manteniment dels centres docents públics.
 • Vigilar el compliment de l’escolarització obligatòria, en coordinació amb la delegació de benestar Social.
 • Planificar i coordinar la promoció lingüística.
 • Proposar accions encaminades a la integració lingüística dels immigrants
 • Planificar, organitzar i controlar les diferents ofertes educatives.
 • Canalitzar les demandes del sector educatiu, tant pel que fa a recursos materials com d’infraestructura.
 • Proposar la creació de noves infraestructures educatives.
 • Gestionar el transport escolar.
 • Supervisar el bon funcionament de les escoletes infantils municipals.
 • Supervisar i coordinar l’activitat del Gabinet Psicopedagògic municipal als col·legis públics
 • Ostentar la representació de l’alcaldia en el Consell Escolar Municipal i a la Comissió Municipal d’escolarització.
 • Promoure beques i ajudes a l’estudi.
 • Direcció i gestió del parc d’educació viària.
 • Coordinació del manteniment i la neteja dels centres escolars
 • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

 

Medi ambient i Cicle integral de l’aigua

 • Coordinar i desenvolupar l’Agenda Local 21.
 • Coordinació del voluntariat ecològic.
 • Propostes per a les zones protegides.
 • Representar la Corporació en la Junta del Parc Natural de la Marjal
 • Promoure accions encaminades a adquirir hàbits i costums a favor del Medi Ambient i el desenvolupament sostenible.
 • Planificar accions encaminades a la conservació i millora dels ecosistemes locals, tant urbans com rurals.
 • Actuacions de millora d’espais naturals en platges: cordó dunar, en col·laboració amb la delegació de Turisme.
 • Organitzar accions encaminades a modificar el medi degradat.
 • Exercir el control ambiental per al compliment de la legislació vigent en matèria mediambiental.
 • Proposar les mesures adequades per al tractament, recuperació, reciclatge, aprofitament o transformació de residus.
 • Propostes sobre qualificació de nous parcs naturals municipals.
 • Gestionar l’abastiment d’aigua en jardins i dependències municipals, fonts públiques, boques de rec, bombers, etc.
 • Inspeccionar les obres municipals de construcció, conservació i reparació de la xarxa de clavegueram.
 • Controlar l’abastiment i distribució de l’aigua potable, en coordinació amb el departament d’Urbanisme.
 • Controlar les aigües residuals, el seu tractament i abocament a la mar: estacions de bombeig, estacions depuradores i emissari submarí.
 • Subscriure en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
 • Gestionar i dirigir l’Ecoparc.