Esports

 • Representar l’administració local en aquells organismes que es creen per a la gestió de l’esport.
 • Supervisar el funcionament dels òrgans gestors que es creen.
 • Promoure accions davant dels organismes autonòmics, la diputació i l’estat per aconseguir recursos.
 • Supervisar les instal·lacions esportives.
 • Proposar les millores d’infraestructura que requereixen les instal·lacions esportives.
 • Supervisar i dirigir els Serveis Esportius Municipals.
 • Coordinar amb l’Assemblea Local d’Entitats Esportives d’Oliva (ALEEO)
 • Proposar subvencions i convenis a les Associacions esportives.
 • Fomentar i coordinar l’esport escolar, escoles esportives i esport de natura.
 • Fomentar l’associacionisme esportiu.
 • Potenciar els esports autòctons.
 • Subscriure en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovat amb anterioritat pels òrgans competents.

Festes

 • Proposar i planificar les activitats festives pròpies de l’ajuntament, i de les associacions festives.
 • Potenciar les festes locals.
 • Proposar els dies de festa local.
 • Representar la corporació local davant les juntes de festes.
 • Organitzar esdeveniments festius singulars.
 • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.