Turisme i Platges

 • Plans i programes per potenciar el turisme.
 • Supervisar les Oficines Municipals de Turisme, i altres òrgans i entitats creats amb la finalitat de potenciar el turisme.
 • Proposar accions encaminades al desenvolupament del Pla Estratègic de Turisme.
 • Presidir la permanent del Consell Local de Turisme i de qualsevol òrgan municipal de Turisme, en absència de l’alcaldia.
 • Proposar noves infraestructures en matèria de turisme.
 • Canalitzar les relacions amb entitats públiques i privades de naturalesa turística.
 • Promoure les festes d’interés turístic en col·laboració amb les delegacions d’esports, joventut i festes.
 • Fer el seguiment i control dels certificats de qualitat i banderes blaves, i les seues normes.
 • Actuacions de millora d’espais naturals en platges: cordó dunar, en col·laboració amb la delegació de Medi Ambient.
 • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
 • Proposar noves infraestructures en matèria de platges.
 • Promoure el Pla d’Instal·lacions Temporals i serveis de platja i zones turístiques en col·laboració amb altres àrees municipals.
 • Fer seguiment i control dels certificats de qualitat i les seues normes.

Ocupació-Empresa

 • Llicències i permisos del personal.
 • Reconeixement de serveis.
 • Situacions administratives i jubilacions.
 • Règim disciplinari.
 • Selecció i provisió de llocs de treball.
 • Negociació col·lectiva.
 • Promoure accions de formació per a la inserció laboral de la població aturada.
 • Organitzar estadístiques de treball, posant-les en relació amb les necessitats d’ocupació de les empreses.
 • Formació de Tallers d’Ocupació i altres instruments de foment de l’ocupació.
 • Dirigir i gestionar cursos de formació.
 • Dirigir i gestionar els convenis entre el SERVEF i les corporacions locals en temes d’ocupació.
 • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.