Delegació de Benestar Social

 • Proposar ajudes en l’àmbit competencial que li corresponga amb els recursos disponibles.
 • Planificar i organitzar el voluntariat social.
 • Planificar, organitzar i controlar als treballadors socials.
 • Aconseguir ajudes econòmiques i materials de les administracions provincial, autonòmica i estatal.
 • Planificar, organitzar i atorgar ajudes socials.
 • Establir un fons Econòmic i Social en col·laboració amb entitats privades.
 • Congeniar amb entitats públiques i privades en matèria de Serveis Socials.
 • Coordinar els centres socials.
 • Promoure la integració social, educativa i laboral de les persones amb diversitat funcional.
 • Impulsar convenis amb els col·lectius de persones amb diversitat funcional.
 • Accions encaminades a l’eliminació de barreres arquitectòniques i de comunicació.
 • Vetllar per la protecció dels menors.
 • Crear els recursos necessaris per a l’atenció dels malalts mentals.
 • Prevenció, rehabilitació i reinserció dels toxicòmans.
 • Supervisar el Full informatiu dels recursos socials de l’ajuntament.
 • Planificar i gestionar la teleassistència.
 • Planificar els serveis d’ajuda a la família: SEAFI.
 • Accions encaminades a la conciliació de la vida laboral i familiar.
 • Coordinar els convenis de col·laboració Creu Roja-Ajuntament amb finalitat social
 • Representar a l’administració local en aquest organisme.
 • Coordinar les demandes de la població amb els recursos de la Creu Roja.
 • Coordinar els diferents Consells relacionats amb la Delegació.

 

Comerç, Mercats i Consum

 • Promoure plans i programes per potenciar el comerç
 • Vigilar i informar sobre el compliment de la normativa en matèria d’activitats comercials.
 • Proposar la sol·licitud de subvencions i ajudes a altres administracions en matèries de competències de Comerç i Mercats.
 • Desenvolupar el Pla d’Actuació Comercial.
 • Coordinació amb les associacions de comerciants.
 • Promoure nous aparcaments en zones comercials, en col·laboració amb la Delegació de Gestió Urbanística i/o de Planejament.
 • Organitzar i coordinar la Fira del Motor i altres Fires Comercials.
 • Proposar la modificació de les ordenances de mercats i venda ambulant.
 • Formular propostes sobre conservació, millora i modificació de les instal·lacions del Mercat
 • Controlar els Serveis d’ORA.
 • AFIC
 • Supervisió del funcionament dels Serveis d’Informació i defensa dels consumidors i Usuaris
 • Planificació de campanyes d’informació al consumidor.
 • Proposar la sol·licitud de subvencions i ajudes a altres administracions en matèries de competències de Consum.
 • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.