Aquests són els últims avisos que hem publicat en la web Gestió Integrada de Plagues de Cítrics del Centre de Protecció Vegetal i Biotecnologia de l’IVIA.

 1. Seguiment poll roig de Califòrnia (2a generació)
  Dins del Pla de Vigilància de Cítrics per a aquesta campanya i com en anys anteriors, li enviem les dades del seguiment del Poll roig de Califòrnia que hem obtingut. El màxim de formes sensibles (N1+N2) és l’òptim per a la realització d’un tractament fitosanitari. Aquest moment és predictible si se segueix l’evolució de tres variables: l’evolució dels estadis del poll roig de Califòrnia en una determinada parcel·la, el nombre de mascles de poll roig de Califòrnia capturats en aqueixa mateixa parcel·la i la mitjana de les integrals tèrmiques per a aquesta espècie dels municipis més pròxims. L’evolució dels percentatges dels estadis del poll roig de Califòrnia ajuda a la determinació del moment òptim de tractament (N1+N2). El nombre de captures de mascles ajuda a detectar el moment màxim de vol i el temps transcorregut entre aquest vol i la següent generació dependrà de la temperatura, i per tant, de l’evolució de la integral tèrmica. La Integral Tèrmica indica el nombre de graus acumulats des de l’1 de gener de l’any en vigor, que superen la temperatura llindar de desenvolupament (per a Aonidiella aurantii = 11,7 °C); s’expressa com a graus-dia, els quals s’obtenen com la diferència entre la temperatura mitjana i la temperatura llindar sempre que aquesta última se supere i sent el valor zero quan la temperatura mitjana siga menor que la llindar. A continuació es mostra la situació actualitzada del poll roig de Califòrnia en diverses localitzacions representatives de la superfície citrícola de la Comunitat Valenciana. Per a això s’ha representat en cadascuna de les localitzacions:

  1. L’evolució dels percentatges dels estadis del poll roig de Califòrnia.
  2. La Integral tèrmica per a A. aurantii com a mitjana de les obtingudes en les Estacions Agroclimàtiques més pròximes a la parcel·la de seguiment d’estadis proporcionats pel Servei de Tecnologia del Reg de la Conselleria.

Butlletí d’Avisos núm. 7, abril 2020, residus en cítrics

Aquests són els últims avisos que hem publicat en la web Gestió Integrada de Plagues de Cítrics del Centre de Protecció Vegetal i Biotecnologia de l’IVIA.

Nou reglament de producció integrada:
El passat 16 d’abril de 2020 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el nou reglament de producció integrada de cítrics. La norma tècnica vigent en la Comunitat Valenciana sobre producció integrada en cítrics va ser establida per la Resolució de 12 de març de 2017, del director general d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. L’experiència adquirida i alguns canvis normatius sobre productes fitosanitaris, va aconsellar fer diverses revisions i modificacions que han donat lloc a l’existència de diverses resolucions que dificulten el seu maneig i execució pel que s’ha considerat l’actualització del reglament de manera integral.

 •  2. Seguiment poll roig de Califòrnia (1a generació)
  Dins del Pla de Vigilància de Cítrics per a aquesta campanya i com en anys anteriors, li enviem les dades del seguiment del Poll roig de Califòrnia que hem obtingut.El màxim de formes sensibles (N1+N2) és l’òptim per a la realització d’un tractament fitosanitari.  Aquest moment és predictible si se segueix l’evolució de tres variables: l’evolució dels estadis del poll roig de Califòrnia en una determinada parcel·la, el nombre de mascles de poll roig de Califòrnia capturats en aqueixa mateixa parcel·la i la mitjana de les integrals tèrmiques per a aquesta espècie dels municipis més pròxims. La  evolució  de  els  percentatges  dels estadis del poll roig de Califòrnia ajuda a la determinació del moment òptim de tractament (N1+N2). El nombre de captures de mascles  ajuda a detectar el moment màxim de vol i el temps transcorregut entre aquest vol i la següent generació dependrà de la temperatura, i per tant, de l’evolució de la integral tèrmica. La  Integral  Tèrmica  indica  el  nombre  de  graus acumulats des de  el 1  de  gener de l’any en vigor, que   superen    la    temperatura   llindar     de    desenvolupament    (per a    Aonidiella   aurantii = 11,7 °C);  es   expressa  com a  graus-dia,  els   quals   es  obtenen  com  la  diferència entre  la  temperatura   mitjana  i  la temperatura llindar  sempre que aquesta  última se supere i sent el valor  zero  quan la temperatura  mitjana siga menor que la llindar.A continuació es mostra la situació actualitzada del poll roig de Califòrnia en diverses localitzacions representatives de la superfície citrícola de la Comunitat Valenciana. Per a això s’ha representat en cadascuna de les localitzacions:1. La  evolució  de  els  percentatges  dels estadis del poll roig de Califòrnia.

  2. La Integral  tèrmica per a A. aurantii com a mitjana  de les obtingudes  en  les  Estacions Agroclimáticas més pròximes a la parcel·la de seguiment d’estadis proporcionats  pel Servei de Tecnologia de el  Reg de la Conselleria