Adreça: Plaça de l’Ajuntament, nº 1

Retén – Planta baixa
Oficines – 2ª planta
Horari d’atenció al públic: 24 h/dia

El cos de policia local d’Oliva està format per:

–       Alcalde
–       1 Intendent
–       1 Inspector
–       6 Oficials
–       56 Agents

 

FUNCIONS DELS COSSOS DE LA POLICIA LOCAL

Les funcions del Cos de Policia Local estan determinades en l’article 53.1 de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat:

 • Protegir les autoritats de les corporacions locals i vigilar o custodiar els seus edificis i instal·lacions.
 • Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d’acord amb què establixen les normes de circulació.
 • Instruir atestats per accident de circulació dins del nucli urbà.
 • Policia administrativa, quant a les ordenances, els bans i la resta de disposicions municipals dins de l’àmbit de la seua competència.
 • Participar en les funcions de policia judicial, en la forma establerta en l’article 29.2 d’esta llei.
 • La prestació d’auxili, en els casos d’accident, catàstrofe o calamitat pública, per mitjà de la participació, en la forma prevista en les lleis, en l’execució dels plans de Protecció Civil.
 • Efectuar diligències de prevenció i totes les actuacions que tendisquen a evitar la comissió d’actes delictius en el marc de col·laboració establert en les Juntes de Seguretat.
 • Vigilar els espais públics i col·laborar amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i amb la policia de les comunitats autònomes en la protecció de les manifestacions i el manteniment de l’ordre en grans concentracions humanes, si en són requerits.
 • Cooperar en la resolució dels conflictes privats, si en són requerits.

 

SER POLICIA LOCAL

Per a ser admesos a la realització de les proves selectives, els aspirants, hauran de reunir els següents requisits en la data en què acabe el termini de presentació d’instàncies:
Per als aspirants que accedisquen per torn lliure:

 • Tindre la nacionalitat espanyola.
 • Estar en possessió del títol de Batxiller Superior o equivalent o complides les condicions per a obtindre’l en la data que finalitze el termini de presentació d’instàncies.
 • No patir malaltia o cap defecte físic que impedisca l’exercici de les funcions, d’acord amb els quadres d’exclusions mèdiques que es recullen en l’annex de les bases, i tindre 1’65 metres els homes i 1’60 les dones, d’estatura mínima.
 • Tindre complits divuit anys, sense excedir l’edat de trenta anys. Només als efectes de l’edat màxima, es compensarà el límit amb els serveis prestats anteriorment a l’administració local com a Policia Local o auxiliar de Policia Local.
 • No haver sigut separat del servei de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals mitjançant expedient disciplinari, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
 • Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 Kw o una relació potència/pes no superior a 0,16 Kw/Kg

 

Per a participar en els concursos de mobilitat s’hauran de reunir els següents requisits, referits a dia en què finalitze el termini d’admissió de sol·licituds:

 • Ser funcionari de carrera de la categoria que es convoca, integrat en la Subescala de Serveis Especials, classe Policia Local i els seus Auxiliars, de qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana.
 • Haver romàs, almenys, dos anys com a funcionari de carrera en el lloc de treball des del qual es concursa.
 • No faltar menys de cinc anys per al passe a la situació de segona activitat.
 • No patir malaltia ni cap defecte físic que li impedisca el normal exercici de les funcions pròpies de la seua escala i categoria, d’acord amb el barem d’exclusions mèdiques que es determine.
 • No trobar-se suspés, ni inhabilitat en ferm, per a l’exercici de funcions públiques. En cas de produir-se la suspensió o la inhabilitació després de la resolució del concurs de mobilitat, per un procediment iniciat amb anterioritat a la data de convocatòria del concurs, s’entendran anul·lades totes les actuacions respecte del dit aspirant.
 • Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles automòbils i motocicletes destinats al servei d’urgència o emergència.
 • Qualsevol altre requisit que s’establisca per a la mobilitat dels funcionaris de la Policia Local.

 

FORMES DE COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS CIUTADANS

La participació institucional dels ciutadans es realitza a través de les associacions de veïns i altres col·lectius.

 

SISTEMA DE QUEIXES I SUGGERIMENTS

Els ciutadans podran fer arribar a la Policia Local les seues queixes i suggeriments sobre la prestació dels serveis que té encomanats, de qualsevol de les formes següents:

 • Personalment a través dels agents de servei.
 • De manera presencial en les dependències del cos.
 • A través de telefonada, fax, correu postal o correu electrònic.
 • En els registres generals de l’ajuntament i la Prefectura de la Policia Local.