Qui ho pot sol·licitar?

El titular de la propietat que es pretén segregar.

 

Requisits:

 • Presentar instància de sol·licitud, acompanyada de la documentació assenyalada en l’apartat “Documentació a presentar”
 • Que cadascuna de les parcel·les resultants de la segregació proposada tinga una superfície mínima de 0’5 Hectàrees en regadiu i 2’5 en secà.

 

Quan sol·licitar-ho:

Amb anterioritat a la segregació de la parcel·la.

 

Documentació:

 1. Les sol·licituds de llicència de parcel·lació comprendrà la següent documentació:
  1. Instància expressiva de les dades del sol·licitant, segons el model normalitzat, amb indicació de la referència cadastral (20 dígits) de l’emplaçament al fet que es refereix la sol·licitud.
  2. Certificació o nota simple registral de la finca objecte de la segregació. Si no aquesta inscrita, títol de propietat.
  3. Imprés de liquidació que acredite el pagament de les taxes corresponents. Aquest document s’expedirà en les oficines d’intervenció i tresoreria.
  4. Projecte subscrit per tècnic competent, comprensiu de:
   • Descripció literal de la finca inicial segons títol de propietat. Si aquesta descripció no coincidira amb la realitat física, s’hauran de justificar les diferències i aportar la documentació pertinent.
   • Descripció literal de la forma, superfícies i límits dels resultats de la segregació, així com de les restes de la finca matriu destinats pel Pla General a viari, equipament, etc si és procedent.
   • Plànol de la finca inicial, a escala 1/500 en zona urbana i 1/2000 en sòl no urbanitzable, en format digital (DWG, SHP, DGN, etc.) expressiu de la forma i superfícies de les parcel·les resultants, dibuixat sobre cartografia municipal, en el qual es destinen clarament les alineacions del viari previst en el planejament vigent. El Plànol haurà de descriure edificis, tanques i altres referències topogràfiques necessàries per a la seua comprovació.
   • Si en les finques hi haguera qualsevol tipus d’edificació a mantenir, s’haurà de reflectir en els plans i en la descripció i s’ajustarà que la parcel·la complisca amb la normativa urbanística que li afecte.
   • Aportar suport informàtic complet en format PDF/A signat digitalment.
 2. La sol·licitud de la certificació d’innecessarietat de llicència de parcel·lació haurà d’especificar el motiu legal en què s’empara i presentar plànols d’emplaçament i de qualificació del sòl així com descripció literal de les parcel·les objecte de la certificació, juntament amb la documentació acreditativa de l’acte en què es fonamente.

 

Actuacions a realitzar pel sol·licitant:

 • Abonament de la taxa corresponent.
 • Presentació de sol·licitud, acompanyada de la documentació exigida.

 

Informació complementària:

Ninguna.

 

Organisme responsable:

Departament d’Urbanisme.

 

Legislació:

Legislació Agrària:

 • Número 2 de la disposició addicional tercera de la Llei 4/92, de la Generalitat Valenciana, del Sòl No Urbanitzable, en la seua redacció donada per Llei 2/1997, de 13 de juny de la Generalitat Valenciana, respecte al règim de parcel·lació i construcció d’habitatges aïllats en el mitjà rural (DOGV 16-06-1997), en relació amb la disposició derogatòria 1ª de la Llei 10/2004.
 • Arts. 23 i següents de la Llei 19/95, de 4 de juliol, sobre Modernització de les Explotacions Agràries (BOE 4 i 5-07-1995).
 • Decret 217/99, de 9 de novembre del Govern Valencià, pel qual es determina l’extensió de les unitats mínimes de cultiu.
 • Llei 8/02, de 5 de desembre, d’Ordenació i Modernització de les Estructures Agràries de la Comunitat Valenciana.

 

On dirigir-se:

Preferiblement en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament, situat en l’Edifici de l’Ajuntament, en Pl. Ajuntament, 1 Planta Baixa.

 

Tràmits relacionats:

Ningun.

 

Formularis: