PERÍODES DE COBRAMENT*

PRIMER PERÍODE

 

Taxa del Fem
IBI Urbana
IBI Rústica
Guals
Quioscs

No domiciliats
De l’1 de juliol fins al 31 d’agost

Domiciliats

Càrrec en compte el 02/07/2020
Sol·licitar domiciliació fins el 19 de juny de 2020

 

 

SEGON PERÍODE

Impost sobre Activitats Econòmiques
Impost sobre vehicles de tracció mecànica

No domiciliats
De l’1 de setembre fins al 2 de novembre

Domiciliats

Càrrec en compte el 01/10/2020
Sol·licitar fins el 20 d’agost de 2020

 

FORMES DE PAGAMENT

INGRÉS DE REBUTS EN OFICINA
En les següents entitats col·laboradores:

Caixabank

BBVA

Banco Santander

Caixa Popular

I pel servici BS Online de Banco Sabadell

 

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

La domiciliació ha de tramitar-se abans de començar el període de cobrament. Si es presenta amb posterioritat, els beneficis es gaudiran en els exercicis posteriors.

Avantatges de la domiciliació bancària:

Si domicilia els seus rebuts s’evitarà molèsties. A més, gaudirà dels següents avantatges:

– Bonificació en el rebut del 3%.
– En l’IBI, a més, obtindrà un fraccionament automàtic: el 50% del rebut no el pagarà fins al mes d’octubre (per a rebuts de més de 200 €).

 

El càrrec en compte dels rebuts domiciliats es realitzarà a principis de juliol, per a la primera voluntària, i a principis d’octubre, per a la segona voluntària.

Primera voluntària: 02/07/2020

Segona voluntària i segon càrreg d’IBI: 01/10/2020

DOCUMENTS DE PAGAMENT

L’Ajuntament remetrà als domicilis els diferents rebuts dels tributs.
En cas de pèrdua o no recepció pot sol·licitar copia per teléfon o e-mail.

 

PLA PERSONAL DE PAGAMENT

És un sistema especial de pagament de rebuts que permet realitzar ingressos periòdics, a compte del deute anual estimat.

Requisits:

  1. No tindre cap deute pendent en executiva amb l´administració municipal.
  2. L´import total anual del deute tributari en voluntaria ha de ser superior a 300 euros.

La sol·licitud s´haurà de presentar ABANS de l´1 de desembre de l´exercici anterior a que es referix al petició. No farà falta renovar la solicitud en anys posteriors, s’entendrà prorrogat fins que es comunique la sol·licitud de baixa. Bonificació del 5%.

 

Per a més informació:

Ajuntament d’Oliva
Gestió Tributària i Recaptació
Adreça: Avd. Valencia, 2 Baix
Horari d´atenció al públic: De dilluns a divendres de 8:00 a 14:00 h; dimarts i dijous de 16:00 a 18:30 h
Telèfon: 962 963 166 de 08h a 20h.
email: oliva@canaltributos.com