QUÈ ÉS EL PPP?

S’ha elaborat un pla de pagaments individual per a tots els impostos municipals, així podreu pagar-los al vostre ritme.
És un sistema especial de pagament de rebuts que permet realitzar ingressos periòdics a compte del la suma total dels rebuts dels impostos i taxes municipals.

IBI
IVTM
IAE
Taxa per aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles
Taxa per la retirada i eliminació de residus sòlids urbans

S’efectuarà una estimació de l’import de les quotes a pagar en cada fracció. En l’última quota es calcularà la diferència entre els rebuts corresponents a l’exercici i les quantitats abonades anteriorment.

TIPUS DE PLA PERSONALITZAT

Hi ha cinc tipus de periodicitat de pagament:

  • MENSUAL: Consistirà en deu quotes, a pagar els dies 5 dels mesos de febrer a novembre, ambdós inclosos.
  • BIMESTRAL: Consistirà en sis quotes, a pagar els dies 5 dels mesos de febrer, abril, juny, agost, octubre i novembre.
  • TRIMESTRAL: Consistirà en quatre quotes, a pagar els dies 5 dels mesos de febrer, maig, agost i novembre.
  • SEMESTRAL: Consistirà en dues quotes, el cobrament de les quals es realitzarà els dies 5 de juny i novembre.
  • ANUAL: Consistirà en una quota a pagar el dia 5 de juny. Posteriorment, si escau, es girarà una quota de regularització el 5 de novembre, l’import de la qual estarà constituïda per la diferència entre la quantia dels rebuts que corresponen a l’exercici i l’abonada en el mes de juny.

COM EM PUC ACOLLIR AL PLA?

Presentant una sol·licitud abans de l’1 de desembre de l’exercici anterior.
En aquesta has d’escollir el tipus de periodicitat de pagament i els rebuts que vols incloure-hi.
A partir d’aquest moment quedaràs adherit al Pla Personalitzat de Pagament en les condicions sol·licitades (llevat que l’Administració Tributària et comunique la denegació per incompliment dels requisits).

QUI POT ADHERIR-SE?

Qualsevol ciutadà que no tinga cap deute pendent en executiva amb l’Administració Municipal.

Per a poder acollir-se al PPP s’ha de domiciliar el pagament de les quotes en un únic compte.

A més, l’import de la suma anual del tributs i taxes ha de ser superior a 300 euros.
Aquest import es calcularà prenent com a referència les dades de l’exercici anterior.