En què consisteix el Pla d’Ajust?

La greu situació econòmica actual ha generat una forta caiguda en la recaptació de recursos per part de les entitats locals de tot el país. L’Ajuntament d’Oliva ha vist reduïda la seua activitat econòmica al llarg d’aquests anys i, per tant, els seus recursos econòmics. Això ha provocat retardaments acumulats en el pagament de les obligacions que l’Ajuntament ha contret amb els seus proveïdors, amb la consegüent incidència negativa en la liquiditat de les empreses.

El Reial Decret 4/2012, de 24 de febrer, realitzat pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques determina les obligacions i mecanismes necessaris per establir una eina de finançament per al pagament als proveïdors d’entitats locals. Aquest, posa en funcionament un mecanisme de pagament i també de cancel·lació de deutes amb proveïdors de la finançament d’entitats locals. Així es subministra liquidés a les empreses i es recolza financerament les entitats locals.

Aquest mecanisme de finançament du aparellada una operació d’endeutament de llarg termini. Això obliga a les entitats locals adherides a aprovar un pla d’ajustament que garantisca la sostenibilitat financera del municipi envers aquesta operació.

Per què s’aprova el Pla d’Ajust?

El Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals de l’Ajuntament d’Oliva de l’exercici 2012 presenta un saldo negatiu de 1.868.914,19 €. Si bé, és l’indicador més clarificador de la situació econòmica de l’Ajuntament, és el romanent de Tresoreria per a despeses generals ajustat amb les obligacions pendents d’aplicar al pressupost a 31 de desembre (965.224,09€) el que ascendeix a -2.834.138,28 €.

Aquestes xifres aconsellen acollir-se al mecanisme de finançament del Reial Decret 4/2012 per tal d’assegurar l’estabilitat econòmica del municipi i el pagament dels deutes adquirits per l’entitat local.