Els Pressupostos Municipals

Els pressupostos dels ajuntaments reflecteixen les prioritats, les aspiracions i els objectius del municipi. En aquest apareixen els recursos financers que s’assignen a cada servei i, així, es fa palesa la importància que s’atorga a cada àmbit d’actuació i els objectius que es volen aconseguir.  Una part important del finançament prové dels impostos, les taxes i els preus públics que es cobren als ciutadans.

Cada any l’ajuntament aprova el pressupost. Així, cada any es fan explícits els ingressos i despeses i també estableix les normes que regulen la seua execució i fixa les responsabilitats per la gestió administrativa dels recursos financers; en aquest sentit, la transparència és un principi bàsic en la gestió del pressupost atés que els recursos que s’utilitzen han estat aportats pel conjunt de la ciutadania.

Per això, el Ple de l’ajuntament examina com s’ha gestionat el pressupost de l’any anterior i els seus resultats i d’acord amb aquest es realitzen els canvis pertinents per als pressupostos de l’any següent.

Pressupost municipal de l’any 2013

Així doncs, el Pressupost Municipal per a l’exercici de l’any 2013 ha estat format d’acord amb l’estructura pressupostària establerta, per la qual s’aprova la nova estructura dels pressupostos de les Entitats Locals; els crèdits consignats en l’estat de despeses es classifiquen segons criteris de programes de despeses i econòmic, i no es fa ús de la classificació orgànica com es fa en altres pressupostos.

El Pressupost del 2013 puja en el seu Estat d’Ingressos a la quantitat de 20.245.000,00 euros, i en el de despeses a 20.245.000,00 euros, de manera que es presenta equilibrat, es acompleix així, evidentment, al que es disposa en l’article 165.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que assenyala que el pressupost s’ha d’aprovar sense dèficit inicial.

Això significa que el pressupost que es proposa per a l’exercici del 2013 és inferior al de l’exercici del 2012 en una quantitat de 500.000,00 euros, a causa de l’ajustament d’ingressos a la baixa, conseqüència de la situació econòmica actual, així com la desaparició de la taxa de tractament de residus sòlids urbans que assumeix el Consorci de Residus del Pla Zonal àrea 2.

A més d’aquests, la gran majoria dels ingressos contemplats en aquest pressupost són inferiors als previstos en 2012, a causa de la situació econòmica i després de l’anàlisi de la liquidació de l’exercici 2012. És per això que es produeix un ajustament de la despesa en diverses aplicacions pressupostàries, tot mantenint el criteri de prudència que ja va es va aplicar en el pressupost 2012 i ara també es reflecteix en el pressupost 2013.

A pesar de tot, aquelles aplicacions relacionades amb temes socials pressupostades l’exercici anterior es mantenen o fins i tot s’incrementen segons els casos. Un exemple d’això són les ajudes d’emergència social que s’incrementen un 53% respecte a l’exercici 2012, i que ja en el pressupost del 2012 va tindre un increment del 142%, el que constata la prioritat d’aquest govern per mantenir el seu compromís social.

Així és l’estat de despeses i d’ingressos del 2012, prorrogat a l’exercici 2013, amb efectes des de l’ 1 de gener i amb el següent detall:

ESTAT DE DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS EUROS
CAPÍTOL I Despeses de personal 10.443.550,00
CAPÍTOL II Compra de béns corrents i serveis 6.551.650,00
CAPÍTOL III Despeses financeres 535.000,00
CAPÍTOL IV Transferències corrents 707.550,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL VI Inversions reals 2.000,00
CAPÍTOL VII Transferències de capital 5.250,00
CAPÍTOL VIII Variació d’actius financers
CAPÍTOL IX Variació de passius financers 2.000.000,00
TOTAL DESPESES 20.245.000,00

ESTAT D’INGRESSOS

A)OPERACIONS CORRENTS EUROS
CAPÍTOL I Impostos directes 11.063.000,00
CAPÍTOL II Impostos indirectes 300.000,00
CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos 3.031.500,00
CAPÍTOL IV Transferències corrents 5.705.500,00
CAPÍTOL V Ingressos patrimonials 145.000,00
CAPÍTOL VI Alienació inversions reals 0,00
CAPÍTOL VII Transferències de capital 0,00
CAPÍTOL VIII Variació d’actius financers 0,00
CAPÍTOL IX Variacions de passius financers 0,00
TOTAL INGRESSOS 20.745.000,00

 

TOTAL INGRESSOS: 20.245.000,00 €
TOTAL DESPESES: 20.245.000,00 €