Què cal per a accedir a un cicle formatiu?

Per accedir a un cicle formatiu de grau superior s’ha de complir un dels requisits següents:

  • Disposar del títol de batxillerat
  • Haver superat el COU
  • Tenir el títol d’FP2
  • haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior (CAS)
  • Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau superior
  • Superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys

Què puc fer en acabar el cicle formatiu?

En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a un treball de tècnic o tècnica o es pot:

  • Cursar un altre cicle formatiu de grau superior.
  • Accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau; com a criteri de prioritat en l’admissió, es consideraran preferents els cicles formatius relacionats amb les mateixes branques de coneixement.
  • Per a l’alumnat que haja superat determinats cicles formatius, algunes universitats reconeixeran com a crèdits ja cursats algunes matèries dels estudis universitaris.

On puc obtenir més informació?

Per obtenir més informació, podeu consultar:

Quins cicles superiors hi ha per a cada àrea?

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

AGRÀRIA

ARTS GRÁFIQUES

ARTS I ARTESANIES

COMERÇ I MÀRQUETING

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

ENERGIA I AIGUA

FABRICACIÓ MECÀNICA

FUSTA, MOBLE I SURO

HOTELERIA I TURISME

IMATGE PERSONAL

IMATGE I SO

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

MARITIMOPESQUERA

QUÍMICA

SANITAT

SERVICIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL

TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES

VIDRE I CERÀMICA