Llicència d’obertura al públic de locals o recintes i l’entrada en funcionament de les instal·lacions destinades a espectacles o activitats recreatives amb aforament superior a 500 persones, o en què existisca una situació de risc especial

Per a l’obertura de tot local o recinte destinats exclusivament o preferentment a la presentació d’espectacles o a la realització d’activitats recreatives, serà necessari que se sol·licite i obtinga de l’Ajuntament del municipi en què radique el local o recinte, la llicència corresponent, sense perjuí dels altres requisits i condicions imposats per la reglamentació específica de l’espectacle que es tracte.

Aquesta llicència tindrà per objecte comprovar que les instal·lacions s’ajusten íntegrament a les previsions del projecte prèviament aprovat per l’Ajuntament en concedir la llicència d’obra especialment en aquells aspectes i elements dels locals i de les seues instal·lacions que tinguen relació directa amb les mesures de seguretat, sanitat i comoditat d’obligatòria aplicació als mateixos.

La sol·licitud haurà d’acreditar, entre altres extrems el nombre d’espectadors o assistents que hagen de constituir l’aforament màxim del local o recinte l’obertura de què se sol·licite.

Sense perjuí del que s’ha assenyalat, per als espectacles públics i activitats recreatives que es realitzen en establiments públics amb un aforament superior a les 500 persones, en aquells en què existisca una especial situació de risc o en aquells en què així s’indique expressament en la Llei 14/2010, de 3 de desembre (LA LLEI 24543/2010), de Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públic, se seguirà el procediment previst en l’article 10.

Als efectes d’aquesta llei, es considerarà que hi ha una especial situació de risc en l’establiment, d’acord amb el que s’ha indicat en la normativa tècnica en vigor, dispose d’algun recinte catalogat de risc alt o d’una càrrega tèrmica global elevada.

Ha de posar-se de manifest que aquests espectacles, activitats i establiments no estan afectats pel règim previst en la Llei 6/2014, de 25 de juliol (LA LLEI 12287/2014), de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana, (art. 3.4 de la Mencionada Llei).