Descripció:

Procediment mitjançant el qual el titular/promotor presenta la declaració responsable d’obres prèvies i una vegada efectuades, haurà de presentar la declaració responsable ambiental amb els certificats finals per a poder iniciar l’activitat (inclou les activitats subjectes a la normativa de comerç, Llei 12/12).

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i jurídiques.

Requisits:

Amb caràcter previ és preceptiu sol·licitar l’expedició d’un informe acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, si escau, amb les ordenances municipals.

Documentació a presentar:

TOTS ELS CASOS

 • Fotocòpia del DNI de la persona declarant
 • Fotocòpia de l’escriptura de constitució

En cas de ser la persona sol·licitant una Societat, fotocòpia de l’escriptura de constitució de la mateixa, i dels poders de representació de qui firma la sol·licitud.

 • Còpia del contracte constitutiu de la Comunitat de Béns

En el cas que les persones interessades estigueren constituïdes en Comunitat de Béns, còpia del contracte constitutiu de la dita Comunitat, subscrivint la instància la totalitat de la Comunitat o els que ostenten la representació d’aquesta, sempre que acredite la dita representació.

 • Informe urbanístic de compatibilitat

Informe urbanístic de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic o, si és el cas, indicació de la data en què es va sol·licitar el mateix i número d’expedient.

 • Projecte tècnic d’obres i activitat.

Projecte tècnic d’obres i activitat,  1 còpia en paper i 2 en suport digital, que descriga les mesures correctores o de seguretat de les instal·lacions, redactat i firmat per persona tècnica competent i visat, si és el cas, pel col·legi oficial corresponent i ajustat al que disposa la normativa ambiental i l’Ordenança reguladora d’Obres d’Edificació i Activitats.

 • Declaració responsable normalitzada.

En el cas que el projecte no es presente visat, declaració responsable normalitzada de la identitat i habilitació professional de la persona autora.

 • Esquema tècnic justificatiu

Esquema tècnic justificatiu a aportar en declaracions responsables, segons l’annex IV.1 de l’esmentada ordenança.

 • Carta de pagament de l’ingrés previ de la taxa

Carta de pagament de l’ingrés previ de la taxa per actuacions urbanístiques i autoliquidació de l’impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.

 • Estudi bàsic de seguretat i salut (RD 1627/97, de 24-10-97, BOE núm. 256, de 25-10-97)
 • En el cas que vaja a produir-se entrada i eixida de vehicles, aparcament o càrrega i descàrrega de mercaderies, s’haurà d’indicar en els plans, a fi de sol·licitar, si és el cas, i davant del servici municipal competent, el corresponent gual.
 • En cas d’existir normativa específica d’aplicació, s’afegirà a l’anterior documentació quants annexos siguen necessaris per a justificar el compliment de la mateixa. Els annexos aniran firmats per tècnic competent i visats, si és el cas, pel col·legi professional corresponent.

CAS 1: Per a activitat subjecta a LLICÈNCIA AMBIENTAL, a més:

 • Sol·licitud de llicència ambiental
 • Resum de la documentació presentada

Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar la seua comprensió als efectes del tràmit d’informació pública.

 • Document amb les dades que gaudisquen de confidencialitat.

Document comprensiu de les dades que, segons el parer de la persona sol·licitant, gaudisquen de confidencialitat d’acord amb les disposicions vigents, indicant la norma amb rang de llei que empara la dita confidencialitat.

Oficines on presentar:

– Ajuntament d’Oliva – Edifici de l’Almassèra, primera planta

Carrer Major, 25-27

46780 – OLIVA (València)

– Mail: oliva.inspector@cv.gva.es

– Telèfon: 661 343 892

– Horari d’atenció : 9.00 a 14.00, de dilluns a divendres

Formularis: